• Recent Posts

 • Recent Comments

  • Archives

  • Categories

  • Meta

  • ANALIZA PROCESULUI DE ÎNVĂŢĂMÂNT ȘI A ACTIVITĂȚII DIN GRĂDINIȚA NR 2 ÎN ANUL ŞCOLAR 2017/2018 SEM I

   Pentru a putea realiza obiectivele propuse pentru anul şcolar 2017-2018, la inceputul anului scolar am conceput directiile generale de dezvoltare a gradinitei, fundamentate pe analiza si diagnoza resurselor umane si materiale existente, am stabilit tintele strategice in conformitate cu prevederile curriculumului national dar cu elemente specifice si adaptate gradinitei noastre.

   In baza rezultatelor unor chestionare aplicate parintilor, a pregatirii si atestatelor cadrelor didactice din unitate, am realizat o oferta educationala atractiva, care a cuprins pe langa activitatile obligatorii si activitati optionale si extracurriculare cu priza la copii si parinti. De asemenea am incheiat parteneriate cu diverse institutii (ISU, Jandarmeria, Biblioteca Judeteana, Liceul de arte plastice Corneliu Baba, cabinetul medical, s.a.).

   Toate activitatile au fost prevazute in planul unic managerial si in planurile operationale, cu termene de realizare, responsabilitati atribuite si modalitati de evaluare.

   In vederea realizarii acestor activitati am pus la dispozitia personalului, consiliilor si comisiilor de lucru documentele curriculare si legislative aparute, am elaborat instrumentele de lucru in unitate in baza legislatiei existente si a Regulamentului intern,este nevoie de un  management de calitate, un climat educaţional favorabil dezvoltării personale şi profesionale având ca obiectiv formarea continuă, “învăţarea pe tot parcursul vieţii”, comunicare, toleranţa şi accesul la cunoaştere, la valorile culturale, ştiinţifice care să pună în valoare calităţile speciale ale educatoarelor şi disponibilitatea acestora de a participa la formarea profesională şi sociala a copiilor preşcolari.

   Redefinirea permanentă a calităţii educaţionale şi eficientizarea procesului instructiv-educativ sunt obiectivele pe care am dorit să le atingem în pregătirea preşcolarilor creându-le astfel posibilitatea dezvoltării creativităţii în orice domeniu.

   În contextul  actual, analizele periodice pe care le efectuăm, au drept scop stabilirea situaţiei reale şi a măsurilor ce se impun pentru depăşirea disfuncţionalităţilor ce pot apărea în procesul instructiv-educativ.

   1. Managementul unitatii de invatamant:

   1.1   Plan de şcolarizare an şcolar 2017-2018

   Grădiniţa cu Program Prelungit Nr. ca unitate cu personalitate juridică, funcţionează cu un total de 205 copii in 9 grupe, in doua locatii:

   1. a) GPP Nr.2 cu 5 grupe însumând 125 copii,fara clădire proprie cu avize de funcţionare;
   2. b) GPN nr.10 cu 4 grupe însumând 80 copii, clădire cu avize de funcţionare.
    • Încadrarea, an şcolar 2017-2018

   Personal didactic: 15 educatoare, calificate, 1 director degrevat,

   Personal didactic auxiliar: 1/2 contabil şi 1 administrator.

   Personal nedidactic: 1 bucătar,  5  norme îngrijitoare, 1 lenjereasa, 1 asistent medical – arondare la cabinet medical(doctor) SC. GIMN. NR. 1

   Total 23,5 norme

    

   • Bugetul unitatii:

   Execuţia efectivă a bugetului de venituri şi cheltuieli s-a realizat conform proiectiei si prevederilor legale în vigoare. Nu au existat probleme în execuţia bugetara, .nu au existat blocaje financiare sau depăşiri ale prevederilor bugetare iar anul financiar 2017 a fost incheiat correct. La finalul anului 2017, din economiile realizate s-au achizitionat camera de supraveghere video performante, pentru ambele unitati, materiale didactice si  şi obiecte de inventar în valoare totală de : 20.000 lei

   Ca în fiecare an s-au luat toate măsurile pentru asigurarea stării de sănătate a copiilor şi personalului., s-a realizat periodic triajul copiilor şi s-a efectuat controlul medical al personalului.

   La finalul anului financiar s-a realizat inventarul întregului patrimoniu

   Bugetul anual pentru 2018-2019 s-a proiectat pornind de la necesarul estimat de fiecare compartiment de activitate

    

   • Activitatea administrativ-gospodarească

   La nivelul gradinitei cu program prelungit aprovizionarea cu alimente s-a realizat la timp si in bune conditii, calitatea meniului este foarte buna si diversificata

    

   • Analiza utilizării resurselor financiare. Motivaţie. Eficienţă

    

   Fondurile au fost utilizate conform bugetelor aprobate pentru anul financiar 2017.Au fost cheltuite 100%. Au fost utilizate pentru salarii, bunuri şi servicii, pentru alte materiale necesare unei bune funcţionări a procesului instructiv-educativ, creşterea siguranţei ăn unitatea şcolară, asigurarea unui climat de siguranţă pentru copii şi angajaţi.

    

   1. Activităţi realizate pentru asigurarea calităţii actului educaţional

    

   2.1. Activitatea instructiv-educativă

    

   Activitatea instructiv-educativă în anul şcolar 2017-2018 sem I  a demarat în condiţii bune, planul managerial anual a fost dezbătut şi aprobat în Consiliul de administraţie şi în Consiliul profesoral direcţionând activitatea didactică spre realizarea obiectivelor importante ca: perfecţionarea continuă a personalului didactic, creşterea calităţii în învăţământ prin atingerea standardelor educaţionale naţionale de către copii, asigurarea egalităţii şanselor tuturor copiilor, îmbunătăţirea calităţii curriculum-ului la decizia şcolii, a activităţilor extracurriculare, asigurarea relaţiilor de colaborare cu părinţii şi comunitatea locală, îmbunătăţirea managementului grădiniţei prin exercitarea funcţiilor: organizatorică, de analiză-diagnoză, proiectivă, de eficientizare a circulaţiei informaţiei, de coordonare a activităţilor educative din grădiniţă, de evaluare secvenţială şi finală. Raportul Comisiei metodice va fi prezentat de responsabilul Burzo Aurica.

    

   2.2.  Asistenţele la ore

   La finele sem I  au fost efectuate un numar de 35 de asistente, au fost asistate toate cadrele didactice, acestea derulând activităţi în sistem integrat, interesante, folosind un bogat material intuitiv. Stilul didactic al acestora este permisiv şi stimulativ, nivelul pregătirii preşcolarilor fiind corespunzător standardelor curriculare. Educatoarele sunt preocupate în mod deosebit de vorbirea corectă şi coerentă a copiilor, de crearea unui mediu ambiental atractiv şi stimulativ. Recomandarile făcute cadrelelor didactice au fost: de a încuraja copiii în exprimarea ideilor de a fi  creative în activităţile integrate şi în proiectarea lor, de a participa la cursuri de perfectionare.

   • Activitatea de perfecţionare a cadrelor didactice

   Activitatea de perfecţionare a personalului didactic s-a desfăşurat pe baza programului întocmit la începutul anului şcolar, îmbinându-se activităţile de perfecţionare individuală cu activităţile colective desfăşurate în cadrul comisiei metodice, participarea la sesiunile de referate şi comunicări, inscrieri la grade didactice, aspecte ce vor fi prezentate de responsabila Comisiei pentru formare şi perfecţionare.

    

   1. Educatia nonformala:
    • Activitatea extracurriculară

   Au fost organizate serbări concepute în concordanţă cu particularităţile de vârstă şi aptitudinile artistice ale copiilor, în funcţie de evenimente, sărbători, momente din an precum si in functie de obiceiurile si traditiile fiecarei etni: Sărbătoarea toamnei, Sărbătoarea lampioanelor, Farsang ( grupa maghiara), Sărbătorile de Crăciun. Alte aspecte vor fi prezentate de consilierul educativ Dejan Lucica.

   3.2.     Proiecte şi parteneriate

   Grădiniţele au derulat activitati în cadrul proiectelor in care s-au inscris: Ecogrădiniţa, Kalokagathia,

   S-au încheiat parteneriate educaţionale cu: UDMR, MI. MAPN , ISU, , Bibliotaca Judeteana, Biserica ortodoxă,

   Va  prezenta raportul responsabila de comisie.

    

   3.3.   Activitatea cu părinţii

   S-au încheiat contracte de prestări servicii între grădiniţa noastră ca prestator de servicii şi părinţii copiilor ca beneficiari, astfel părinţii au fost informaţi despre drepturile şi obligaţiile ce le revin ca şi coparticipanţi la procesul de educare al copiilor.

   Au fost implicaţi părinţii în realizarea activităţilor extracurriculare: serbări, vizite, in derularea proiectelor gradinitei. De asemenea, au fost consultaţi în alegerea opţionalelor.

   S-au desfăşurat lecţii deschise cu participarea părinţilor unde s-a observat felul în care se manifestă copilul la activităţi, cerinţele pentru nivelul de cunoştinţe, priceperi şi deprinderi necesar la un moment dat.

   3.4.  Egalitatea de şanse şi accesul la educaţie:

    

   Având în vedere faptul că “Asigurarea accesului egal şi sporit la educaţie prin proiecte şi programe de protecţie şi susţinere educaţională” reprezină unul dintre principiile pe care se fundamentează PDI-ul grădiniţei, au fost inscrisi  în învăţământul de masă, 5 copii cu CES.

   Astfel, la fiecare grupă, educatoarele  au avut în vedere elaborarea unor instrumente pentru evaluarea elevilor cu CES (fise psihopedagogice, teste de motricitare, matrice progresive, probe de evaluare, întocmirea unor fise psihopedagogice detaliate şi a fişelor de traseu educaţional. În urma acestor evaluări au fost stabilite sarcini specifice pentru tratarea individuala si diferentiataa acestor copii şi elaborarea unor planuri de interventie individuala.

   Pentru susţinerea acestor copii, a fost pusa în aplicare  Hot.  Nr. 564/2017 şi s-au acordat stimulentele financiare pentru un număr de 5 copii.

   1. 4. Managementul calităţii

   4.1 Structuri responsabile cu evaluarea internă a calităţii: CEAC si SCIM  si Proceduri interne pentru asigurarea calităţii

   Comisia CEAC a realizat:

   • Actualizare anuală
   • Regulament intern – responsabilităţi
   • RAEI-ul
   • Instrumente interne de autoevaluare
   • Plan de îmbunătăţire
   • Manual de proceduri

   Comisia CEAC a prezentat pe scurt RAEI in CP apoi l-a afisat la avizier. Chestionarele de satisfactie au fost completatwe, centralizate şi interpretate.

   Comisia SCIM a avut ca scop implementarea controlului intern asupra activităţii şi utilizării fondurilor instituţiei Toate  obiectivele  urmărite s-au materializat în: reflectarea în documentele scrise, a organizării controlului intern, a tuturor operaţiunilor instituţiei şi a elementelor specifice,înregistrarea şi păstrarea în mod adecvat a documentelor; înregistrarea în mod cronologic şi corect a operaţiunilor ;

   In general, la nivelul unităţii de învăţământ, este implementat şi funcţionează sistemul de control intern managerial.

   Incepand cu ianuarie 2018 s-au demarat punerea in aplicare a INSTRUCŢIUNILOR  Nr. 1/2017 din 11 decembrie 2017 privind aplicarea unitară la nivelul unităţilor de învăţământ preuniversitar a Standardului 9 – Proceduri prevăzut în Codul controlului intern managerial al entităţilor publice, aprobat prin Ordinul secretarului general al Guvernului nr. 400/2015

    

   1. Relatii de comunicare

    

   Încă de la începutul anului am asigurat cât mai eficient sistemul de comunicare internă şi externă a unităţii cu autorităţile locale, cu inspectoratul şcolar, cu părinţii şi comunitatea. Am fost preocupată de promovarea  imaginii instituţiei pe care o conduc şi am actualizat periodic site-ul propriu al grădiniţei, cu informaţii de interes public.

   Transmiterea rapoartelor, situatiilor a fost facuta la termen, si nu au existat probleme de comunicare interna/externa

    

   1. Monitorizarea/evaluarea/controlul activităților din unitatea de învățământ

   Am constituit și actualizat baza de date a grădiniţei, colectarea datelor statistice pentru sistemul naţional de indicatori pentru educaţie şi introducerea datelor în SIIIR s-a realizat în termenele solicitate

   Responsabilul cu arhiva, numit prin decizie, si-a indeplinit atributiile care ii revin.

   Promovarea şi salarizarea personalui din unitate precumşi evaluarea anuală a activităţii personalului didactic si nedidactic din subordine s-a realizat conform legii, în baza fişei cadru şi a fişei postului operaţionalizată la nivel de unitate, parcurgând toate etapele, şi respectand termenele şi modalităţile de contestaţie.

    

               CONCLUZIE SINTETICA privind activitatea desfasurata în semestrul I al  anului şcolar 2017-2018, realizata in baza analizei raportelor comisiilor din unitate:

   Activitatea desfasurata in semestrul I al anului scolar 2017-2018 s-a pliat pe obiectivele strategice stabilite si a urmarit, in principal, eficientizarea activitatilor la nivelul tuturor compartimentelor, asigurarea unor conditii optime de studiu, asigurarea sigurantei si securitatii elevilor, egalizarea sanselor la educatie, dar si implicarea gradinitei in actiuni de cooperare si parteneriat, de participare la viata comunitatii.

   Director,

   Ţifrea Corina

  • Ultimele articole

   • Inscrieri

    Incep inscrierile pentru anul scolar 2016-2017!

  • Calendar

   October 2019
   M T W T F S S
   « Feb    
    123456
   78910111213
   14151617181920
   21222324252627
   28293031  
  • Facebook

   Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress

   Copyright © 2019 gradinitanr2bistrita.ro. All Rights Reserved.  Plugins