• Recent Posts

 • Recent Comments

  • Archives

  • Categories

  • Meta

  • Proiect de dezvoltare institutionala

   MINISTERUL EDUCAŢIEI SI CERCETARII STIINTIFICE

   INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN BISTRIŢA-NĂSĂUD

   GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 2

   BISTRIŢA

   STR. RODNEI NR. 23

   GRĂDINIŢA CU PROGRAM NORMAL NR. 10 –STRUCTURA

   BISTRIŢA

   STR. INDEPENDENŢEI NR. 57

   PROIECT

   DE DEZVOLTARE INSTITUŢIONALĂ

   Reactualizat si aprobat in sedinta CA din 6.10.2015

   2012 -2016

   DIRECTOR:

   ŢIFREA CORINA LIVIA

   I. ARGUMENT

   I. 1 Necesitatea elaborării unui proiect de dezvoltare instituţională în contextul social actual şi al reformei în învăţământ

   În contextul actual, când se acordă o importanţă deosebită educaţiei iar eficienţa reformei în învăţământ este direct dependentă de participarea responsabilă a tuturor celor implicaţi direct sau indirect în acest proces, se impune ca managerii, directorii de unităţi de învăţământ să realizeze proiecte de dezvoltare instituţională compatibile cu oricare altele din spaţiul european.

   Descentralizarea care a avut loc în judeţul nostru, a condus la creşterea autorităţii decizionale a conducerii unităţilor şcolare şi mai ales a directorului, în domeniile consacrate: domeniul curricular, al resurselor umane, al resurselor materiale şi financiare şi al relaţiilor cu comunitatea.

   Proiectul de dezvoltare instituţională, reflectă competenţele de manager ale celui care îl elaborează şi care ar trebui ca prin acest proiect să asigure valorificarea maximală a resurselor curriculare, umane, materiale şi financiare ale instituţiei pe care o conduce, funcţionarea optimă în condiţiile unui mediu dinamic şi competitiv a acesteia.

   Condiţiile unui mediu dinamic, schimbător fac necesară planificarea strategică. Schimbările din mediu nu sunt neutre, ele putând să acţioneze atât ca oportunităţi de dezvoltare cât şi ca ameninţări pentru instituţie. O planificare corectă este cea care anticipează şi valorifică schimbările în avantajul organizaţiei, este o planificare capabilă să ofere soluţii nu numai pentru schimbările preconizate, dar şi pentru cele imprevizibile.

   Se impune aşadar, o realizare a unui plan de dezvoltare instituţională de calitate, care să aibă capacitatea de a anticipa corect schimbările şi de a se adapta lor, cât şi capacitatea de a preconiza rezerve de alternative deizionale pentru situaţii neprevăzute.

   I.2. Considerente teoretice privind Proiectul de dezvoltare instituţională

   Conducerea presupune un proces de comandă şi control îndeplinit într-un sistem social, (grup, organizaţie) de un individ sau de o subgrupare cu statut şi rol, formal şi informal adecvat. Este un proces în care tacticile se subordonează strategiilor şi este necesar să se ţină seama de sarcinile, nivelurile de organizare, climatul, relaţiile interpersonale şi de grup, reţele de comunicare…

   Ştiinţa conducerii învăţământului este rezultatul progresului înregistrat de ştiinţă şi de societate în general, răspunde nevoii de planificare, organizare, îndrumare, control, evaluare, decizie, coordonare a unuia din importantele sectoare de activitate socială şi demonstrează nu numai necesitatea ci şi posibilitatea cunoaşterii şi dirijării fenomenului educaţional; este dată de nevoia organizării sistemului de învăţământ , de necesităţile planificării acţiunilor multiple din procesul educaţional, de flexibilitatea şi competenţa activităţilor de îndrumare şi coordonare, de verificarea, decizia, controlul şi evaluarea întregului proces de învăţământ.

   Organizaţia reprezintă o colecţie structurată de resurse umane şi non-umane dirijate spre atingerea unor finalităţi prestabilite; deci o organizaţie constă , în esenţă, din scopuri, structuri şi interacţiuni.

   Instituţia reprezintă o activitate socială structurată printr-un set de norme şi modele de comportamente socialmente rcunoscute.

   Proiectare / planificare reprezintă stabilirea traiectului ipotetic de la „ceea ce este” – starea actuală a sistemului sau procesului organizaţional- la „ceea ce ar trebui să fie” – starea dezirabilă a sistemului sau a procesului respectiv.

   Scopul educaţiei şi instrucţiei este de a scoate din ce în ce mai multe informaţii de la individ, decât de a introduce din ce în ce mai multe informaţii în mintea acestuia” (F. Froebel)

   II. VIZIUNEA

   Grădiniţa este un centru de resurse educaţionale şi de servicii oferite copiilor şi comunităţii, unde relaţiile interpersonale sunt utilizate priceput şi principial pentru a facilita autocunoaşterea, acceptarea emoţională şi maturizarea (dezvoltarea optimă a resurselor personale) în direcţia formării unor personalităţi armonioase, creative, ataşate valorilor naţionale şi universale.

   „ LA NOI IN GRADINITA, FIECARE COPIL ARE ACCES LA O EDUCATIE DE CALITATE INTR-UN MEDIU ADECVAT”

   Viziunea unităţii derivă din nevoile de educaţie, identificate la nivelul societăţii şi al comunităţii încă de la varsta preşcolară, vizând urmatoarele aspecte:

   • dezvoltarea individuală a copiilor.

   • crearea unui climat de muncă şi învăţare stimulativ şi creativ;

   • asigurarea experienţei individuale de învăţare;

   • garantarea pregătirii pentru adaptarea la viaţa şcolara şi socială;

   • accentuarea participării familiei în procesul de educaţie al copiilor;

   III. MISIUNEA GRĂDINIŢEI

   Grădiniţa noastra este o instituţie de educaţie, care oferă sprijin educativ pentru copii şi părinţi. Ea este terenul unor relaţii educative în care fiecare beneficiar: părinte, copil, educator are de învăţat şi trebuie să se simtă valorificat şi important. Misiunea noastră este de socializare  a copiilor preşcolari în vederea integrării şi adaptării cu succes, în activitatea şcolară şi în societate.

   • Întreg personalul prin interacţiunea cu mediul social, cultural şi economic asigură dezvoltarea normală şi deplină a copilului preşcolar, valorificând potenţialul fizic şi psihic al fiecăruia, ţinând seama de ritmul propriu al copilului, de nevoile sale afective şi de activitatea sa fundamentală – jocul;

   • Educatoarele contribuie la îmbogăţirea capacităţii copilului preşcolar de a intra în relaţie cu ceilalţi copii şi cu adulţii, de a interacţiona cu mediul, de a-l cunoaşte şi stăpâni prin explorări, exerciţii, încercări, experimentări;

   • Întreg personalul sprijină creearea de condiţii pentru descoperirea de către fiecare copil a propriei identităţi şi formarea unei imagini de sine pozitive;

   • Educatoarele sprijină copilul preşcolar în dobândirea de cunoştinţe, capacităţi şi atitudini necesare activităţii viitoare în şcoală, precum şi vieţii sale ulterioare în societate.

   • Întreg personalul are în vedere evoluţia specific individuală a fiecărui copil şi oferă sprijin educaţional dar şi uman, în fiecare etapă a dezvoltării sale

   • Procesul de învăţare este unul lejer, în care copilul învaţă o serie de lucruri noi, stabilindu-şi singur sau împreună cu educatoarea atât subiectul învăţării cât şi limita;

   • Directorul răspunde şi asigură abordarea situaţiilor didactice de către educatoare, în mod flexibil şi creativ, pentru evitarea rutinei şi acţionarea în direcţia transformării învăţământului bazat pe informaţie şi reproducerea ei într-un învăţământ global, integrat şi creativ, care are la bază educaţia.

   1. DIAGNOZA

   Denumirea grădiniţei: GRADINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 2

   Date de contact :

   Grădiniţa cu Program Prelungit Nr. 2

   Strada Rodnei Nr. 23, Bistriţa

   Telefon:0263/ 239512;

   Fax: 0263/239512;

   E-mail: gradinitanr2bis @ yahoo.com

   Site: gradinitanr2bistrita.ro

   Facebook: Gradinitanr 2 Bistrita

   Grădiniţa cu Program Normal Nr. 10 – structura

   Strada Independenţei Nr. 57;

   Telefon:0263/ 239523;;

   E-mail: gradinitanr2bis @ yahoo.com

   Domeniul de activitate: învăţământ preşcolar ;

   Forma juridică de organizare : unitate de învaţamant preşcolar de stat cu personalitate juridică;

   Statutul proprietaţii grădiniţei: proprietatea Consiliului Local Bistriţa;

   Program de funcţionare : gradinţă cu program prelungit: 6.00 – 18.00

   gradinţă cu program normal: 7.00 – 15.00

   A fost înfiinţata in noiembrie 1980 cu denumirea Grădiniţa cu PP nr. 2

   Forul tutelar: Inspectoratul Şcolar Judetean Bistriţa-Năsăud;

   Consiliul Local al Municipiului Bistriţa;

   Beneficiarii:

   - copii preşcolari cu varsta între 2-6 ani domiciliaţi în apropierea grădiniţei ,.

   - familiile copiilor.

   Diagnoza mediului extern

   Mediul de rezidenţă: urban

   Tipul localităţii: municipiu

   Bistriţa, reşedintă a Judeţului Bistriţa-Năsăud, situată în partea de nord-est a Podişului Transilvaniei, in depresiunea Bistriţei, străbătută de râul Bistriţa, este înconjurată de coline.

   Atestată documentar prima oară ca oraş în anul 1264 îşi datorează într-o mare măsură geneza, evoluţia şi caracteristicile fizice, colonizării germaniei medievale Dezvoltarea şi evoluţia urbanistică a Bistriţei prezintă numeroase similitudini planimetrice cu oraşe din Europa Centrală şi de Nord din spatiul de colonizare german..

   Un punct de referinţă în dezvoltarea oraşului este anul 1465 când începe construcţia sistemului de fortificaţie a oraşului. După douăzeci de ani prima centura a zidurilor de apărare este gata. Avea treisprezece turnuri şi un bastion, iar după cincizeci de ani s-a construit şi cea de-a doua centură de ziduri prevăzută şi aceasta cu turnuri iar imprejurul lor s-au săpat şaţturi adânci care, printr-un canal derivat din râul Bistriţa au fost umplute cu apă.

   In secolul al XVI lea se trece sistematic la construcţiile de piatră atingându-se apogeul dezvoltării urbanistice medievale în suprafaţa cuprinsăîintre zidurile de incinta, Bistriţa înscriindu-se sub aspect social, economic, edilitar între cele mai reprezentative oraşe din Transilvania.

   In secolul al XIX-lea se modifică zonele de locuire şi are loc extinderea oraşului în afara fortifivaţiilor. Un alt eveniment remarcabil îl constituie anul revoluţiei din 1848 când Bistriţa devine un câmp de luptă între armatele austriece şi maghiare. După al doilea război mondial s-au produs mutaţii importante in configuraţia oraşului şi a zonelor de locuit, acestea se vor extinde iar pe de altă parte zona exterioară a oraşului va fi ocupată de amplasarea noilor unităţi industriale.

   In Bistriţa convieţuiesc în bune relaţii cetăţeni de diferite etnii în număr mai mare fiind români şi maghiari, cu diferite convingeri religioase.

   Numărul locuitorilor a crescut in timp dar şi oraşul şi-a schimbat faţa radical in perioada comunistă datorită unei politici general valabile pentru întreaga ţara, amintim aici exodul saşilor din aceste locuri în care au trăit şi şi-au lăsat bine întipărită amprenta. Industrializarea forţata şi exodul populaţiei spre oraş a ridicat problema construirii unor obiective de interes comunitar: şcoli si grădiniţe, magazine, circumscripţii sanitare. Grădiniţele s-au transformat în grădiniţe cu program prelungit patronate de câte o interprindere astfel că până în 1989 căminele si creşele au absorbit un număr foarte mare de copii cu mult peste capacitatea lor. Dupa 1989, o perioadă de timp afluxul de copii s-a indreptat spre grădiniţele cu program normal, pe urmă au falimentat o serie intreagă de inteprinderi, dar prin aparitia unor intreprinzatori privaţi, fie străini fie autohtoni, situaţia a revenit la normal.

   Grădiniţa noastra este situată într-un cartier nu foarte bogat, dar populat. Încă de la infiinţare a a venit în întâmpinarea nevoilor educaţionale ale copiilor cu o ofertă de activităţi diversificată, pentru satisfacerea tuturor nevoilor şi dorinţelor copiilor şi părinţilor acestora: programa obligatorie si limba engleza, limba germana, pictura, dans etc.

   Diagnoza mediului intern


   1.Scurt istoric al unităţii

   Grădiniţa funcţionează din 1980 iar o parte din personal se aflǎ în unitate încǎ de la deschiderea ei fapt care a dus la crearea şi existenţa în unitate a unui mediu intern bun.

   Din septembrie 2006, ca urmare a reorganizării reţelei şcolare din perspectiva descentralizării, Grădiniţa cu program normal nr. 10 a fost arondată Grădiniţei cu program prelungit nr. 2. Personalul din această grădiniţă s-a integrat repede în noul colectiv astfel încât , la acesta dată, se poate afirma că suntem o echipă, mai ales că aproape toţi membrii actualului colectiv sunt oameni devotaţi grădiniţei, cu viziuni largi, creatoare şi constituie un suport real pentru buna desfăşurare a activităţii.

   Gradinita cu P.P nr.2 Bistrita a fost situata pana in anul 2008 pe strada N. Balcescu nr.38 in municipiul Bistrita, in apropierea Inspectoratului Judetean de Politie Bistrita.Deoarece activitatea unitatii se desfasura intr-o cladire veche, construita inainte de 1900, care nu mai prezenta siguranta, Primaria municipiului Bistrita si Consiliul Local au aprobat construirea unui nou local si am fost mutati intr-o locatie noua.

   Grădiniţa cu program prelungit funcţionează şi anul acesta în spaţiul amenajat, în incinta Grupului Şcolar „Grigore Moisil”, în corpul A, la etajul I al clădirii si o parte din parter. Chiar dacă spaţiul a fost reamenajat si dotat continuu cu finanţare de la Consiliul local sau din sponsorizări, el nu este ceea ce ar trebui să fie pentru o grădiniţă cu program prelungit. Structura acesteia, grădiniţa cu program normal, funcţionează într-un imobil care a fost revendicat de către Biserica evanghelică dar care l-a cedat primăriei pentru o perioada de timp, are curte interioarǎ în care există spaţiu de joacǎ pentru copii precum şi un spaţiu verde cu iarbǎ şi pomi fructiferi.

   Actualul spaţiu al unitǎţii şcolare nu este foarte mare, are 5 săli de clasă, 3 cu triplă funcţionalitate (sală de clasă, sală de mese, dormitor), si 2 dormitoare, am amenajat o bucătărie proprie, băi pentru copii şi separat pentru personal, un vestiar şi două magazii, dar nu putem respecta circuitele sanitare necesare si din acest motiv a fost considerat de către autorităţile abilitate un spaţiu impropriu pentru o astfel de unitate şcolară. În această toamnă am finalizat 3 spaţii la parter unde au fost autorizate şi funcţionează o spălătorie, contabilitatea şi un cabinet metodic. De asemenea am amenajat o intrare nouă pentru accesul în clădire.

   Unitatea este racordatǎ la reţeaua municipalǎ de apǎ, canalizare şi gaz, are două centrale termice proprii care asigură apa caldă menajeră şi energia termică , iar întreg spaţiul este proaspăt renovat şi amenajat deci putem spune că faţă de vechea clădire ne bucurăm de un confort sporit.

   Grădiniţa funcţionează cu 5 grupe la program prelungit în care sunt înscrişi 150 preşcolari cu vârste cuprinse între 2 si 6 ani, şi cu 80 de copii, în 4 grupe la structură, la program normal, una dintre ele fiind cu predare în limba maghiarǎ, 15 educatoare calificate, un logoped care vine periodic, 7 persoane personal nedidactic de asemenea calificat.

   Gradinita functioneaza in spatiul amintit cu un numar de 5 sali de grupa, 3 grupuri sanitare, un bloc alimentar,2 birouri, spatii de depozitare a materialelor, spatiu de depozitare a alimentelor, si o curte neamenajata Bucataria unitatii este bine dotata, deservind copiii pe parcursul unei zile cu: mic dejun, o gustare de fructe la ora 10.00, pranz, gustarea de la ora 15.30., toate de cea mai buna calitate

   In ceea ce priveste mijloacele de invatamant moderne: calculatoare, aparatura audio-video, dvd-uri, spunem ca acestea sunt relativ suficiente, având în vedere faptul că unitatea a fost dotată de către magazinul Kaufland cu mobilier şi material didactic suficient şi de foarte bună calitate. Cadrele didactice sunt preocupate in permanenta de procurarea si confectionarea de: planse, material didactic, jocuri, jucarii.

   Majoritata parintilor se implica in amenajarea salilor de grupa, si in diverse activitati gospodaresti, in excursii si altele.

   Cei 150 de copii inscrisi provin din toate zonele orasului si din cartierele limitrofe. Unii dintre acestia locuiesc in apropierea gradinitei.

   ANALIZA DE TIP CANTITATIV

   RESURSE

   EXISTENTE ÎN GRĂDINIŢĂ

   NECESARE ÎN GRĂDINIŢĂ

   RESURSE UMANE

   - 15 educatoare din care:

   - 13 titulari ,

   -3 suplinitori calificaţi, pe posturi rezervate ;

   - 6 cu grad did.I

   - 4 cu grad did.II;

   - 5 cu grad did definitiv ;

   - 1 debutanţ înscris la definitivat

   - 198 elevi din care:

   - la program prelungit ;118

   - la program normal :80

   - personal de îngrijire (7 persoane- 5 îngrijitoare, 1 bucătar, 1 lenjereasă-spălătoreasă

   - personal auxiliar calificat (1 contabil şef şi 1 administrator)

   - întregirea normelor de contabil şef şi administrator

   RESURSE MATERIALE

   La program prelungit :

   - 5 săli de clasă mobilate ;

   - 2 dormitoare

   - 1 sală multifuncţională

   -1 izolator medical

   -3 birouri ( director, contabil şef, administrator-casierie)

   La program normal :

   • 4 săli de clasă mobilate

   • Un centru de resurse

   • Sala pentru Lapte si corn

   - curtea grădiniţei -amenajare şi împejmuire;

   -amenajarea sălii de sport la Gpn

   - achiziţionarea unui fax şi a unui copiator  la Gpn

   RESURSE INFORMAŢIONALE

   - Internet la ambele unităţi

   - 3 calculatoare disponibile pentru activitatea de management şi financiar contabilă

   - 6 calculatoare disponibile în clase

   - calculatoare pentru activitatea didactică

   - soft-uri educaţionale .

   Programul zilnic de activitate

   NR.

   CRT

   PROGRAMUL

   ZILNIC

   GRUPA

   MICA

   MIJLOCIE

   MARE

   MARE STEP BY STEP

   1.

   Primirea copiilor

   6 – 8,15

   2.

   Micul dejun

   8,30 – 9

   3.

   I. Jocuri şi activităţi didactice alese

   7,30 – 9,30

   4.

   II. Activităţi pe domenii experienţiale

   9,30 – 10,00

   9,30 – 10,30

   9,30 – 10,30

   9,30 – 11,00

   5.

   III. Jocuri şi activităţi didactice alese

   10 – 12

   10,30 – 12

   10,30 – 12,00

   11,00 – 12,00

   6.

   Masa de prânz

   12,00 – 12,30

   7.

   Somnul de zi

   12,30 – 15,00

   8.

   Gustarea

   15,15 – 15,30

   9.

   IV. Activitatea instructiv-educativă

   15,30 – 17,30

   IV.1 Contextul socio-economic şi cultural

   Cele două grădiniţe sunt situate în partea sudică municipiului Bistriţa. Această zonă este preponderent locuită de familii muncitoreşti, cu mici excepţii. Copiii din cele două grădiniţe provin din rândul acestor familii, care au o situaţie materială medie.

   Majoritatea copiilor din cele 2 grădiniţe provin din familii nucleare, normal constituite, dar există un procent destul de ridicat al copiilor care provin din familii monoparentale sau din familii dezorganizate. Pe lângă aceştia, există un număr mic de copii ai căror părinţi sunt plecaţi la muncă în străinătate iar ei sunt lăsaţi în grija bunicilor sau ai altor rude.

   În vecinătatea celor 2 grădiniţe sunt situate mai multe instituţii de învăţământ: Grădiniţa „Trenuleţul Veseliei”, Grădiniţa cu Program Prelungit Nr. 6”, Şcoala Gimnazială Nr. 1, Colegiul Tehnic „Grigore Moisil”, Şcoala „Lucian Blaga”. Tot în vecinătate s-a dezvoltat puternic o zonă comercială constituită din numeroase complexe mari: Kaufland, Dedeman precum şi o piaţă agro-alimentară.

   Instituţiile de cultură din vecinătate sunt o biserică ortodoxă, o bibliotecă.

   IV.2 Populaţie preşcolară

   Tipul unităţii preşcolare

   Numărul copiilor preşcolari – 198 în 9 grupe

   Nivel I(3-5 ani)

   Nivel II (5 -6/7 ani)

   2012-2013

   2013-2014

   2014-2015

   2015-2016

   2012-2013

   2013-2014

   2014-2015

   2015-2016

   PJ SI STRUCTURA

   105

   83

   150

   110

   125

   147

   80

   88

   Tipul unităţii preşcolare

   Numărul copiilor preşcolari – 198 în 9 grupe

   Program prelungit

   Program normal

   2012-2013

   2013-2014

   2014-2015

   2015-2016

   2012-2013

   2013-2014

   2014-2015

   2015-2016

   PJ SI STRUCTURA

   150

   150

   150

   118

   80

   80

   80

   80

   Grupe:

   Grădiniţa cu Program prelungit Nr. 2

   Strada Rodnei Nr. 23, Bistriţa

   5 grupe care cuprind câte 30 de copii încrişi, în medie 25 copii prezenţi

   • 2 grupa mică –3 ani

   • 2 grupa mijlocie – 4 ani

   • 1 grupa mare – 5-6 ani

   Grădiniţa cu Program Normal Nr. 10 – structura

   Strada Independenţei Nr. 57, Bistriţa;

   4 grupe care cuprind între 15 – 23 de copii încrişi, în medie 20 copii prezenţi

   - 3 grupe cu predare în limba română:

   • grupa mică – 3 ani

   • grupa mijlocie – 4 ani

   • grupa mare – 5 ani

   - 1 grupă combinată cu predare în limba maghiară care cuprinde copii între 3 – 6 ani

   IV.3 Resurse umane

   IV.4.a. Personal didactic: 15

   calificat

   cu alte specializări

   necalificat

   suplinitor calificat

   titular

   suplinitor

   12

   3

   -

   -

   3

   Doua cadre didactice suplinesc pe degrevarea directorului si pe o detasare in interesul invatamantului.

   Distribuţia pe grupe de vechime a personalului didactic angajat:

   Vechime

   debutant

   2-5ani

   6-10 ani

   11- 15ani

   16-20ani

   21-25ani

   26-30ani

   Peste 30

   în unitate

   1

   1

   2

   3

   1

   1

   3

   3

   Distribuţia pe grupe de vârstă (ani) şi sexe:

   Sub 25

   25-29

   30-34

   35-39

   40-44

   45-49

   50-54

   55-59

   60-64

   Peste 60

   M

   -

   -

   -

   -

   -

   -

   -

   -

   -

   -

   F

   4

   2

   2

   1

   1

   2

   2

   1

   -

   -

   IV.4.b. Fluctuaţia personalului didactic

   Unitatea şcolară

   Rata fluctuaţiei cadrelor didactice %

   Grădiniţă

   3,75%

   Motivele fluctuaţiei: Necesitatea suplinirii pe posturile rezervate ale educatoarelor care sunt in functii de conducere sau a educatoarelor care sunt în diferite concedii pe perioadă mai lungă.

   IV 5.c. Indicatori calitatea resurselor umane

   Indicatorul

   A

   B

   Ax100/B

   a. Pondere personal didactic cu o vechime în unitate mai mare de 4 ani

   Nr. cadre did. cu o vechime în unitate mai mare de 4 ani

   Nr. total de cadre didactice

   Ponderea, %

   9

   15

   60%

   b. Pondere personal didactic cu studi superioare/ nivel licenţă

   Nr. cadre did. cu cu studi superioare/licenţă

   Nr. total de cadre didactice

   15

   15

   100%

   c. Pondere personal cu gradul I

   Nr. cadre didactice cu gradul I

   Nr. total de cadre didactice

   Ponderea, %

   6

   15

   40%

   d. Pondere personal cu gradul al II-lea

   Nr. cadre didactice cu gradul al II-lea

   Nr. total de cadre didactice

   Ponderea, %

   4

   15

   20 %

   g. Competenţe de utilizare a pc (Word+Excel) în rândul cadrelor did. Nr. cadre did. cu competenţe de utilizare a pc

   Nr. total cadre didactice

   Pondere, %

   15

   15

   100%

   h. Ponderea cadrelor didactice cu gradaţie de merit

   Nr. cadre didactice cu gradaţie de merit

   Nr. total cadre didactice

   Pondere, %

   2

   15

   13.3%

   i. Ponderea cadrelor didactice care în ultimii 5 ani au urmat cel puţin o formă de perfecţionare Nr. cadre didactice care în ultimii 5 ani au urmat cel puţin o formă de perfecţio.

   Nr. total cadre didactice

   Pondere, %

   15

   15

   100%

   IV .4.d. Personal didactic auxiliar: 1

   • 0.5 administrator financiar

   • 0,5 administrator financiar patrimoniu

   IV.4.e. Personal nedidactic: 7

   • 5 îngrijitoare

   • 1 bucătăreasă

   • 1 lenjereasă-spălătoreasă

   • 1 asistentă medicală

   IV.5 Resurse materiale

   IV.5.a. Statutul clădirii, vârsta şi anul ultimei renovări:

   GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 2 – str. Rodnei nr. 23

   Grădiniţă PP NR 2

   Anul construcţiei

   1977

   Anul mutarii in cladire

   2009

   Anul ultimei renovări

   2015 – reparaţii, igienizare,

   Statutul clădirii

   Proprietatea Consiliului Local

   IV. 5.b Organizarea spaţiului şcolar

   Entitate spaţiu şcolar

   Nr. entităţi

   Suprafaţă

   Aprecierea stării

   Sală de clasă

   5

   307,38

   Foarte bună

   Sală de sport

   -

   Bibliotecă

   1

   Centru de informare şi documentare

   Sală resursă

   Cabinet metodic

   1

   Buna

   Sală profesorală

   -

   Cabinet de asistenţă şi consiliere

   -

   Cabinet medical – izolator

   1

   10,14

   Bună

   Sală de festivităţi

   -

   IV.5.c. Calitatea construcţiei şcolare; întreţinerea spaţiilor exterioare şi a terenurilor existente

   Starea clădirii

   Categorie

   Bună

   Necesită reparaţii minore

   Necesită reparaţii semnificative

   Aspect general

   X

   x

   Aspectul faţadei

   X

   Acoperişul

   X

   Burlane şi jgheaburi

   X

   Uşi şi geamuri

   X

   Curăţenie

   X

   Antifonie, linişte necesară

   X

   Ventilaţie, aerisire

   X

   Curăţenia spaţiilor exterioare

   X

   Amenajarea curţii şi aspectul ei

   X

   Existenţa gardului împrejmuitor

   X

   Amenajarea căilor de acces

   x

   Sistem de siguranţă a elevilor

   x

   Sistem de siguranţă a mat. didactic

   x

   GRĂDINIŢA P.P.NR. 2 – structura – str. Independenţei Nr. 57

   Grădiniţă Program Normal Nr. 10 -structura

   Anul construcţiei

   1957

   Anul ultimei renovări

   2015 – reparaţii, igienizare

   Statutul clădirii

   In custodia Consiliului Local

   IV. 5.b Organizarea spaţiului şcolar

   Entitate spaţiu şcolar

   Nr. entităţi

   Suprafaţă

   Aprecierea stării

   Sală de clasă

   4

   bună

   Sală de sport

   1

   bună

   Bibliotecă

   -

   Centru de informare şi documentare

   -

   Sală resursă

   -

   Cabinet metodic

   1

   15,09

   Foarte bună

   Sală profesorală

   -

   Cabinet de asistenţă şi consiliere

   -

   Cabinet medical

   -

   Sală de lectură

   -

   Sală de festivităţi

   -

   IV.5.c. Calitatea construcţiei şcolare; întreţinerea spaţiilor exterioare şi a terenurilor existente

   Starea clădirii

   Categorie

   Bună

   Necesită reparaţii minore

   Necesită reparaţii semnificative

   Aspect general

   x

   Aspectul faţadei

   x

   Acoperişul

   X

   Burlane şi jgheaburi

   X

   Uşi şi geamuri

   x

   Curăţenie

   X

   Antifonie, linişte necesară

   x

   Ventilaţie, aerisire

   x

   Curăţenia spaţiilor exterioare

   X

   Amenajarea curţii şi aspectul ei

   x

   Existenţa gardului împrejmuitor

   x

   Amenajarea căilor de acces

   X

   IV.6 Cultura organizaţională

   Sloganul grădiniţei noastre este Împreună pentru copiii noştri”.

   În grădiniţă există numeroase ritualuri şi ceremonii. Cele mai importante ritualuri sunt cele de început de an (mesele rotunde de la 1 septembrie în care se prezinţă noi angajaţi şi se povestesc întîmplări din concediu; decorarea grădiniţei cu flori şi ghirlande, afişarea panoului „Bine aţi venit!” în 15 septembrie) şi ritualurile de sfârşit de an ( ceremonii în cadrul cărora sunt premiaţi cadre şi copii cu performanţe deosebite). Pe parcursul anului şcolar se marchează evenimentele personale (zilele de naştere, onomasticile, pensionările) dar şi evenimentele ce ţin de tradiţia şi cultura poporului român (Crăciunul, 8 martie, Ziua educaţiei).

   Există un tipar comportamental care se repetă în fiecare zi de luni: documentele educatoarelor sunt prezentate directorului pentru supervizare, întreg personalul se întruneşte în biroul directorului, timp de 10 minute, în vederea stabilirii calendarului activităţilor din acea săptămână şi a delegării de către conducere a unor sarcini specifice.

   Normele de comportament sunt bine stabilite prin Regulamentul Intern care se găseşte la avizierul grădiniţei. Pe lângă acestea există norme nescrise care fac parte din viaţa grădiniţei noastre: zâmbetul colegial, primirea călduroasă a copiilor şi părinţilor, tonalitatea moderată a vocii, ţinuta vestimentară, aspectul îngrijit al tuturor angajaţilor unităţii.

   Principala valoare a organizaţiei este calitatea întregii activităţi din grădiniţă. Se urmăreşte ca toate activităţile să fie centrate pe copil, să se realizeze actvităţi extracurriculare diversificate să satisfacă nevoile şi interesele copilului, ale părinţilor, ale comunităţii locale. Prin proiecte educaţionale se abordează laturi ale educaţiei necuprinse în curriculum-ul naţional. Se urmăreşte în permanenţă promovarea performanţei.

   Valorile dominante sunt: colaborare, cooperare, munca în echipă, respect reciproc, ataşament faţă de copii, respectul pentru profesie, libertatea de exprimare, receptivitatea la nou, creativitate, dorinţă de afirmare. Se întâlnesc şi cazuri de elitism profesional, individualism, rutină, conservatorism, automulţumire.

   Climatul din grădiniţă este un climat deschis, caracterizat de dinamism şi grad înalt de angajare a tuturor membrilor instituţiei. Relaţiile interpersonale sunt deschise, colegiale, de respect reciproc şi sprijin reciproc.

   Directorul este deschis şi ascultă sugestiile tuturor angajatilor, face aprecieri frecvente şi sincere la adresa acestora, le respectă competenţa, le oferă o largă autonomie, îi sprijină şi evită un control strict birocratic. Toate acestea se reflectă pozitiv în activitatea instructiv-educativă şi în conduita angajaţilor.

   ANALIZA SWOT

   1. Management

   PUNCTE TARI

   PUNCTE SLABE

   • Existenţa legislaţiei privitoare la reglementarea sistemului de învăţământ

   • Existenţa Regulamentului intern avizat de către Consiliul de administraţie al grădiniţei

   • Existenţa comisiilor şi consiliilor permanente precum şi a celor cu caracter temporar

   • Eficientizarea Comisiei pentru asiguarea calităţii

   • Existenţa Planului de dezvoltare instituţională bine fundamentat

   • Existenţa Programelor manageriale anuale

   • Existenţa Raportului privind starea şi caliatea învăţământului pe semestrul I

   • Existenţa Planului de măsuri anual

   • Existenţa deciziilor pentru membrii comisiilor

   • Existenţa instrumentelor de lucru personalizate : fişa postului şi fişa de evaluare a activităţii pentru personalul didactic-auxiliar şi nedidactic personaliazte cu atribuţii clare

   • Existenţa unor proceduri semnate de angajaţi

   • Unele proceduri clare, specifice grădiniţei sunt realizate dar nu sunt îndeplinite în totalitate

   • Anumite aspecte sunt abordate in mod formal

   OPORTUNITĂŢI

   AMENINŢĂRI

   • Nevoia obiectivă de schimbare la nivelul comunităţilor

   • Existenţa standardelor manageriale europene

   • Cursuri de formare managerială oferite de formatori autorizaţi

   • Numărul mare de documente

   1. Curriculum

   PUNCTE TARI

   PUNCTE SLABE

   • Existenţa ofertei educaţionale a grădiniţei raportată la interesele copiilor, cerinţele părinţilor

   • Respectarea şi asigurarea curriculumului

   • Proiectarea didactică centrată pe copil;Centrarea pe joc

   • Individualizarea instruirii; Abordarea flexibilă a conţinuturilor

   • Selectarea şi propunerea unor activităţi opţionale în concordanţă cu nevoile copilului

   • Existenţa ariilor de stimulare: „Biblioteca”, „Artă”, …..

   • Există planificare specifică la grupa combinată maghiară

   • Există programe avizate de ISJ BN pentru act. opţional

   • Existenţa contractelor de colaboarare cu părinţii pentru activităţile opţionale

   • Existenţa planificărilor întocmite corect şi avizate de I.S.J. BN pentru activităţile opţionale din grădiniţă

   • Completarea corectă a documentelor şcolare

   • Implementarea corectă a noului curriculum, o deosebită preocupare în vederea introducerii orarului flexibil

   • Conţinuturile sunt abordate în manieră integrată

   • Realizarea de activităţi extracurriculare diverse: teatru de păpuşi, vizite la biblioteci, expoziţii, excursii

   • Evaluarea formativă se realizează corect

   • Datele obţinute în urma evaluărilor se înregistrează conform legislaţiei în vigoare

   • Există rapoarte de evaluare la toate grupele

   • Există proiecte particularizate referitoare la educaţia pentru sănătate şi educaţia rutieră

   • Educatoarele au participat împreună cu copiii la concursurile naţionale, concursuri la care s-au obţinut premii

   • Rezultate foarte bune în cadrul programului „Kalokagathia”

   • Realizarea serbărilor tematice

   • Integrarea copiilor cu CES in scoala de masa

   • Lipsă activităţi de extindere

   OPORTUNITĂŢI

   AMENINŢĂRI

   • Legislaţia care prevede existenţa CDS

   • Introducerea unor activităţi de tip out-door

   • Insuficienţa fondurilor alocate poate face ca baza materială să împiedice realizarea tuturor solicitărilor

   • Lipsa spaţiului adecvat

   • Schimbările legislative

   1. Resurse umane

   PUNCTE TARI

   PUNCTE SLABE

   • Personal calificat în proporţie de 100%

   • Toate educatoarele au urmat cursuri de formare

   • Toate educatoare au cursuri universitare,

   • 15 educatoare au finalizat cursuri de licenţă;

   • Administratorul de patrimoniu urmează cursuri universitare,

   • Personalul nedidactic a urmat cursurile de igienă conform legislaţiei în vigoare

   • Ambele grădiniţe beneficiază de servicii medicale asigurate de personal medical calificat

   • Prezenţa copiilor la grupa mică este foarte bună

   • Existenţa a două gradaţii de merit (Crăciun Maria, Ţifrea Corina)

   • Portofoliile personale ale cadrelor didactice sunt structurate corespunzător.

   • Există preocupări ale cadrelor didactice în ceea ce priveşte utilizarea constantă şi creativă în activităţile de învăţare a metodelor şi tehnicilor active, realizând o abordare diferenţiată a elevilor.

   • Toate educatoarele se implică în activitatea Comisiei metodice din unitate

   • Toate educatoarele au participat la Cercurile pedagogice

   • Unele cadre didactice manifestǎ reţinere şi chiar o lipsǎ de preocupare în ceea ce priveşte folosirea abilitǎţilor personale de utilizare a TIC şi a altor mijloace moderne în procesul didactic;

   • Nu toate cadrele didactice au participat la cursuri de formare continuă

   • Cadrele didactice nu au multe credite profesionale transferabile

   • Două cadre didactice suplinitoare nu au promovat examenul de definitivat

   • Nu există suficient interes pentru participarea cadrelor didactice la conferinţe /simpozioane

   • Tehnicile de lucru în grup, învăţarea prin cooperare, aspecte ale pedagogiei interactive nu sunt suficient de bine administrate;

   • Planul de şcolarizare a fost realizat greu iar frecvenţa nu este foarte bună

   • Prezenţa copiilor la grupe nu a fost foarte bună

   • Lipsa abilităţilor în iniţierea programelor comunitare;

   • Subnormarea personalului nedidactic

   • Asistenta medicală este normată cu 2 ore/zi

   OPORTUNITĂŢI

   AMENINŢĂRI

   • stimularea cadrelor didactice să participe la cursurile de formare organizate de Casa Corpului Didactic şi alte foruri acreditate

   • participarea la activităţile Cercurilor pedagogice

   • numărul mare de simpozioane şi sesiuni de comunicări existente la nivel naţional

   • scăderea interesului cadrelor didactice tinere pentru a profesa meseria de educatoare

   • răcirea relaţiei grădiniţă-familie datorate lipsei de timp a părinţilor copiilor

   • numărul mic de cadre nedidactice

   • Practica insuficientă şi de proastă calitate cu care debutează un absolvent în sistemul de învăţământ;

   1. Resurse materiale şi financiare

   PUNCTE TARI

   PUNCTE SLABE

   • Există autorizaţii sanitare de funcţionare pentru ambele grădiniţe

   • Există autorizaţii sanitar-veterinare pentru ambele locaţii;

   • S-a pregătit nota de fundamentare a bugetului pentru anul 2015, bugetul până la 31 decembrie 2014, până în prezent a fost executat conform planului de venituri şi cheltuieli•

   • Există suficienţi bani alocaţi pentru cheltuielile de personal- salarii

   • Există auxiliarele didactice: enciclopedii, cărţi de poveşti, pedagogii moderne, metodologii…

   • Există aparatură modernă

   • Există reţea de internet

   • Există mobilier adecvat în clase

   • Există mobilier adecvat în sălile de grupă

   • Există echipament de protectie pt. personalul nedidactic

   • Există camere web sau pază în Gradinita nr 2S-au obţinut fonduri băneşti din resurse extrabugetare – donaţii ale părinţilor, programele magazinelor Kaufland şi Baumix

   • S-au cumpărat diverse obiecte de inventar din fonduri bugetare:

   • Dotarea GPN nr 2 prin programul national al Kauflandului: „Ajuta o gradinita”

   • Lipsa unei clădiri proprii

   • Nu există fonduri aprobate pentru investiţii: sobe de gătit profesionale, hote, mobilier la bucătărie

   • Nu exista bani suficienti pentru plata hotarârilor jidecătoreşti

   • Lipsa contoarelor separate pentru apă şi energie electrică

   • Lipsa cabinetelui metodic în Gr. PP nr. 2

   • Nu există cale de acces spre intrarea pentru alimente si in general in spaţiul existent nu se pot respecta circuitele

   • Nu exista camere web la structura

   • Nu există o curte adecvată la GPP nr 2

   • Lipsa gardului viu în jurul grădiniţelor

   • Nu există aparate de joacă moderne în curţi

   OPORTUNITĂŢI

   AMENINŢĂRI

   • descentralizarea şi autonomia instituţională

   • oferte de proiecte de finanţare din partea unor reprezentanţi ai comunităţii locale..

   • intrarea GPN NR 10 in programul magazinului Baumix şi Dedeman „4 mâini de ajutor”

   • Finanţarea per copil

   • degradarea spaţiilor şcolare datorită eventualei lipse a fondurilor de întreţinere a acestora

   • ritmul accelerat al schimbărilor tehnologice conduce la uzura morală a echipamentelor existente.

   e.Relaţiile comunitare, parteneriate

   PUNCTE TARI

   PUNCTE SLABE

   • Există parteneriate cu familia la fiecare grupă de copii

   • Există protocol de colaborare cu teatrul de păpuşi

   • Există protocol de colaborare cu ISU

   • Există parteneriatul „Vreau sa fiu un bun scolar” cu Şcoala Gimnaziala Lucian Blaga

   • Există relaţii de colaborare cu biblioteca

   • Există relaţii de colaborare cu agenţii ecomici din zonă: copiii grădinţei au realizat vizite în obiective economice

   • Există o bună colaborare a reprezentanţilor grădiniţei cu ISJBN, cu Prefectura Judeţeană Bistriţa, Consiliul Local

   • Există colaborari cu Fundaţiile bistriţene

   • Abordarea insuficientă a posibililor parteneri locali, agenţi economici cu interes care nu sunt atraşi în parteneriate educaţionale;

   • Insuficienţa activităţilor comune educatoare-părinţi-copii

   • Lipsa unor parteneriate cu alte grădiniţe

   OPORTUNITĂŢI

   AMENINŢĂRI

   • interesul şcolilor primare în a-şi prezenta oferta curriculară şi extracurriculară în grădiniţe

   • disponibilitatea unor instituţii în a realiza proiecte de parteneriat

   • organizarea defectuoasă a parteneriatelor

   • slaba implicare a părinţilor în activităţile extracurriculare desfăşurate în grădiniţă

   • slaba informare cu privire la specificul şi activităţile desfăşurate în grădiniţă de către instituţiile posibile partenere.

   • Manipularea informatiei de catre mass/media

   V. ŢINTE STRATEGICE

   .

   1. Abilitarea cadrelor didactice cu capacitatea de a construi un mediu educaţional care să motiveze copilul în procesul de apropiere faţă de carte şi faţă de cuvântul scris

   2. Îmbunătăţirea calităţii procesului instructiv-educativ prin proiectarea corectă a activităţii, prin promovarea activităţilor pe metoda proiectelor si a activitatilor integrate, generalizarea utilizării strategiilor moderne, activ participative,; desfasurarea mai multor activitati de tip out-door

   3. Implicarea activă şi responsabilă a părinţilor în dezvoltarea copiilor.

   4. Amenajarea mediului natural al grădiniţei.

   VI. OPŢIUNI STRATEGICE/ PLANURI OPERAŢIONALE

   ŢINTA STARATEGICĂ

   INDICATORI PERFORMANŢĂ

   OPŢIUNI STRATEGICE

   MODALITĂŢI EVALUARE

   RESPONSABILITĂŢI

   CURRICULUM

   RESURSE UMANE

   RESURSE FINANCIARE

   RELAŢII COMUNITARE

   1

   2

   3

   4

   5

   7

   1. Abilitarea cadrelor didactice cu capacitatea de a construi un mediu educaţional care să motiveze copilul în procesul de apropiere faţă de carte şi faţă de cuvântul scris

   1. Existenta a minim 1000 de carti in biblioteca gradinitei, care sa fie utilizate cat mai frecvent in activitatea instructiv-educativa

   Includerea in planificarea activitatilot instructiv-educative a unor activitati specifice care sa duca la stimularea interesului pentru lectura individuala si colectiva in perioada prescolara in vederea dezvoltarii si activizarii vocabularului si a dobandirii tehnicilor de munca intelectuala.

   Implicarea preşcolarilor si parintilor acestora în activităţile noi.

   Desemnarea persoanelor care vor organiza şi desfăşura aceste activităţi.

   Desemnarea persoanelor care se vor ocupa de amenajarea bibliotecii gradinitei

   Achiziţionarea de materiale specifice: carti, reviste, jocuri didactice, planse din resurse proprii si din donatii

   Implicarea părinţilor în dotarea si amenajarea bibliotecii

   Contracte de achiziţii cu furnizori specializaţi.

   Chestionare, focus-grup, analize, studii de impact,

   2.Generalizarea utilizării metodelor activ participative, în procesul instructiv-educativ, la nivelul unităţii, introducerea activităţilor de tip out-door

   2. Utilizarea în mod curent a 3 metode participative – specifice în grădiniţă

   Utilizarea metodelor activ participatice în demersul didactic, la toate grupele;

   Selectarea corespunzătoare a conţinuturilor

   Realizarea a cât mai multe activităţi de tip out-door

   Participarea educatoarelor la cursuri de formare care vizează utilizarea metodelor activ participative.

   Desfăşurarea de activităţi demonstrative în cadrul Comisiei metodice.

   Studiu individual al cadrelor didactice.

   Achizitionarea de materiale didactice care să susţină aceste metode.

   Confecţionarea de materiale didactice de către educatoare.

   Amenajarea curtii cu banci

   Colaborare cu CCd şi ISJ în vederea formării cadrelor didactice;

   Implicarea părinţilor în organizarea şi derularea activităţilor.

   Analize, studii de impact, asistenţe la actvităţi

   Poze, filme

   3.Implicarea activă şi responsabilă a părinţilor în dezvoltarea copiilor.

   1. Existenţa parteneriatului grădiniţă familie, la nivelul fiecărei grupe de copii

   Organizarea de activităţi curriculare şi extracurriculare cu participarea părinţilor.

   Pregatirea a inca 2 cadre didactice pentru a deveni instructori de părinţi.

   Pregatirea părinţilor prin activităţi în cadrul proiectului educaţional „Educăm aşa”.

   Amenajarea şi dotarea unui centru de resurse pentru părinţi, cu publicaţii de specialitate.

   Realizarea parteneriatului grădiniţă familie, la fiecare grupă

   Realizarea de parteneriate active cu alte instituţii similare.

   Colaborarea cu specialişti în vederea desfăşurării activităţilor de informare şi dezvoltare a părinţilor.

   Chestionare, focus-grup, analize, studii de impact, portofolii

   4.Amenajarea curţii şi mediului natural al grădiniţei.

   1. Existenţa unor bănci, aparate de joacă, a grădinilor de flori, şi a perdelei verzi de protecţie

   Organizarea de activităţi practice cu copiii, în vederea amenajării spaţiului verde.

   Desfăşurarea unor activităţi cu caracter ecologic.

   Participarea angajaţilor unităţii, a copiilor, părinţilor precum şi ai altor reprezentanţi ai comunităţii locale , în activităţile organizate.

   Formarea educatoarelor pe probleme de mediu, respectiv legate de cultivarea unor plante, prin întâlniri cu specialişti

   Finanţări obţinute prin proiecte

   Contribuţii în natură ale părinţilor şi comunităţii locale

   Unelte si materiale deţinute de grădiniţă.

   Implicarea personalului, a părinţilor şi a voluntarilor.

   Consultarea specialiştilor.

   Chestionare, imagini sugestive

   VII. OBIECTIVE STRATEGICE

   1. Aplicarea politicilor educaţionale ale M.E.N în grădiniţă;

   1. Proiectarea activităţilor manageriale pe baza unei diagnoze pertinente, specifice, realiste;

   1. Elaborarea unor strategii şi proceduri de realizare a calităţii în grădiniţă;

   1. Eficientizarea funcţionării comisiilor şi a comunicării ;

   1. Aplicarea corectă şi creativă curriculum naţional, elaborarea curriculum-ului la decizia grădiniţei;

   1. Elaborarea unor strategii, proceduri şi instrumente de evaluare specifice, în conformitate cu noile reglementări;

   1. Asigurarea educaţiei complementare a copiilor (educaţie pentru sănătate şi educaţie alimentară, cultură, sport);

   1. Asigurarea accesului tuturor copiilor (eliminarea oricărei discriminări) la serviciile educaţionale oferite de grădiniţă, în funcţie de planul de şcolarizare aprobat;

   1. Facilitarea şi sprijinirea evoluţiei personalului pentru dezvoltarea personală şi evoluţie în carieră în specialitate;

   1. Eficientizarea tuturor modalităţilor de formare continuă a cadrelor didactice:

   1. Exploatarea eficientă a resurselor didactico-materiale şi dezvoltarea acestora;

   1. Creşterea calităţii mediului educaţional;

   1. Evidenţa şi inventarierea patrimoniului în conformitate cu legislaţia în vigoare

   1. Implicarea directă a părinţilor în activitatea managerială a grădiniţei;

   1. Colaborarea grădiniţei cu ISJ BN, Consiliul Local şi Primăria, pt. dezvoltarea de proiecte şi programe de interes comun;

   1. Colaborarea cu şcoala şi alte instituţii de învăţământ din oraş, judeţ, ţară şi chiar din alte ţări.

   VIII. OFERTA EDUCAŢIONALĂ A GRĂDINITEI

   AN ŞCOLAR 2015-2016

   ACTIVITĂŢI CURRICULARE

   Nr.crt.

   Nivel

   Educatoare

   Categoria de activitate

   Nr

   Activitati

   Nivel I

   Activităţi pe domenii experienţiale

   Jocuri şi activităţi didactice alese

   Activităţi de dezvoltare personală

   14

   15

   15

   Nivel II

   Activităţi pe domenii experienţiale

   Jocuri şi activităţi didactice alese

   Activităţi de dezvoltare personală

   20

   15

   17

   ACTIVITĂŢI OPŢIONALE

   GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.2

   NR.

   CRT.

   GRUPA

   EDUCATOARE

   OPŢIONAL

   CINE SUSŢINE

   1

   MARE

   TRIFAN OANA

   SILASI LENUTA

   Limba engleză

   Dans modern

   Iliesiu Ramona

   2

   MIJLOCIE A

   POP ELENA

   GHIRAN IOANA

   Limba engleză

   Iliesiu Ramona

   3

   MIJLOCIE B

   BURZO AURICA

   ANDONESCU CRISTINA

   Limba engleză

   Iliesiu Ramona

   4

   MICA A

   DEJAN LUCICA

   FECHETE ANCUTA REBECA

   Limba engleză

   Iliesiu Ramona

   GRADINITA CU PROGRAM NORMAL NR. 10

   1

   MARE

   CRACIUN MARIA

   Limba engleză

   In lumea basmelor

   Creucu Claudia

   Craciun Maria

   2

   MIJLOCIE

   POP IULIA

   Limba engleză

   Creucu Claudia

   3

   MAGHIARA

   PASZTOR AGNES

   Limba engleză

   Creucu Claudia

   ACTIVITĂŢI EXTRACURRICULARE

   Nr.

   Crt.

   Obiective

   Modalităţi

   de

   realizare

   Activităţi

   1.

   Apropierea copiilor de

   evenimente culturale specifice localităţii

   Vizite şi activităţi interactive

   Frumuseţea oraşului meu!

   Vizită la muzeu!

   Activităţi artistice şi plastice

   Copiii de ziua lor!

   2.

   Stimularea interesului

   copiilor pentru instituţiile locale şi activităţile derulate aici

   vizite

   La pompieri in cadrul manifrstării Ziua porţilor deschise a ISU

   La biblioteca municipală – cu ocazia Zilei mondiale a cărţii pentru copii

   La şcoală –În cadrul proiectului „De la grădiniţă la şcoală”

   La biserică –În cadrul proiectului”Micul creştin”

   3.

   Cunoaşterea de către copii a unor sărbători religioase şi implicarea afectivă în desfăşurarea lor

   Activitate interactivă cu

   parteneri

   Cizmuliţe pentru daruri!

   Vine iepuraşul, la mine, la tine, la el!

   Program de colinde

   Trăim magia naşterii Domnului!

   4.

   Îmbogăţirea capacităţii de a intra în relaţii cu cei din jur, de a se implica în activităţi de marcare a unor evenimente

   Activităţi

   interactive

   Hai să dăm mână cu mână!

   Mărţişoare pentru cei dragi!

   Expoziţie cu lucrări plastice

   Celebrăm Ziua pământului!

   Adoptăm arbori

   Sărbătorim Ziua Europarcurilor

   Activităţi

   interactive

   Sărbătoarea copiilor născuţi în luna…!!

   5.

   Formarea capacităţii copiilor de a se exprima artistic în public prin valorificarea acumulărilor din act. curriculare

   Serbare

   Îl aşteptăm pe Moş Crăciun!

   Program artistic

   Cu drag pentru mama!

   Cântec, joc , voie bună de ziua copilului!

   Serbare

   Serbarea verii!

   La revedere grădiniţă!

   6.

   Cultivarea gustului pentru spectacol, divertisment

   Vizionarea de spectacole de teatru de păpuşi, marionete

   În funcţie de oferta trupelor din Bucureşti, Cluj

   7.

   Antrenarea copiilor în activităţi de

   cunoaştere a mediului natural ambiant şi cultivarea stării de bine la copii

   -plimbări

   -vizite

   -excursii

   - activităţi de ecologizare a spţiului din jurul grădiniţei

   Hoinar prin oraşul meu!

   Prietenii pădurii!

   O curte curată aş vrea/Pentru grădiniţa mea!

   Descoperim tainele naturii!

   8.

   Formarea deprinderii de a desfăşura activităţi de grup , de a se integra într-o echipă

   -activităţi cultural artistice, sportive, recreative, practice, artistico-plastice

   Activităţi în cadrul proiectelor educaţionale derulate la nivel de unitate şi grupe , cu parteneri locali: grădiniţe, şcoli , instituţii sociale, culturale, economice, ONG-uri,etc;

   RESPONSABILI DE PROIECTE SI PROGRAME

   • TRIFAN OANA – PROIECT NAT „CURCUBEUL”

   • DEJAN LUCICA – „ECOGRADINITA”

   • GHIRAN IOANA – „SA CITIM PENTRU MILENIUL III”

   • CRACIUN MARIA – „KALOKAGATHIA”

   PROIECTE EDUCAŢIONALE

   Nr crt

   Proiectul

   Coordonatorul

   1

   Kalokagathia

   Crăciun Maria

   2

   Sănătoşi şi voinici”

   Pop Iulia

   3

   Ecogradinita”

   Dejan Lucica

   4

   Să citim pentru mileniul III”

   Ghiran Ioana

   5

   Curcubeul”

   Trifan Oana

   6

   PARTENERIATE

   Denumirea parteneriatului

   Iniţiatori

   Parteneri

   Grupe participante

   Tipul parteneriat

   În curând vom fi şcolari”

   Dejan Lucica

   Clasa pregătitoare de la Şcoala Gimnazială“Liviu Rebreanu ”

   Grupa mare

   Local

   “ “Şi eu voi fi şcolar”

   Sarmas Aurelia

   Craciun Maria

   Clasa pregătitoare a inv Rus Aurora, de la Scoala Gimnazială“Lucian Blaga”

   Grupa mare

   Local

   Pompierii, prietenii noştri”

   Educatoarele de la GPP nr 2 şi GPN nr 10

   ISU Bistriţa

   Toate grupele

   Local

   Educaţi asa”

   Tifrea Corina

   Trifan oana

   Crisan Ileana

   Burzo Aurica

   Pop Elena

   Ghiran Ioana

   Parintii copiilor din unitate

   Toate grupele

   Local

   Actorii mici de azi, vedetele de maine”

   Pop Elena

   Centrul Cultural Municipal

   Gr. Mica

   Local

   IX. MONITORIZARE ŞI EVALUARE

   Se realizează prin: asistenţe şi interasistenţe, informări săptămânale, lunare, semestriale, rapoarte semestriale/anuale, analize in Consiliul de Administraţie, Comisia metodică, CEAC, studii de impact, sondaje de opinie, interviuri focus-grup, chestionare aplicate cadrelor didactice, personalului auxiliar, părinţilor, portofolii ale copiilor şi educatoarelor, instrumente de lucru indicate de inspectorii de specialitate sau de conducerea unitatii.

  • Ultimele articole

   • Inscrieri

    Incep inscrierile pentru anul scolar 2016-2017!

  • Calendar

   October 2019
   M T W T F S S
   « Feb    
    123456
   78910111213
   14151617181920
   21222324252627
   28293031  
  • Facebook

   Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress

   Copyright © 2019 gradinitanr2bistrita.ro. All Rights Reserved.  Plugins