Proiect de dezvoltare institutionalizata 2020-2024

MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN BISTRIŢA-NĂSĂUD

GRĂDINIŢA CU PROGRAM NORMAL NR.2 BISTRIŢA

STR. NICOLAE BĂLCESCU NR. 38A GRĂDINIŢA CU PROGRAM NORMAL NR.10 – STRUCTURA

BISTRIŢA

STR.INDEPENDENŢEI NR. 57

Revizuit si aprobat în C.A. din 21.10.2020

PROIECT

DE DEZVOLTARE INSTITUŢIONALĂ

2020-2024

DIRECTOR: SABĂU CARMEN

 1. ARGUMENT

Actualul PDI reprezintă voinţa comună a personalului didactic, a personalului didactic auxiliar, a personalului administrativ şi a comunităţii (părinţi si reprezentanţi ai comunităţii locale), elaborarea pornind de la punctele tari şi slabe (analiza SWOT) ale activităţii educaţionale precum şi de la analiza indicatorilor de performanţă din precedentul proiect.

De asemenea, faptul ca aceasta unitate de invatamant si-a mutat sediul si a fost schimbata denumirea din Grădinița cu Program Prelungit Nr.2 in Grădinița cu Program Normal Nr.2 prin Hotararea de Consiliu Local Nr. 220/23.12.2019,ne motiveaza si mai mult vis-à-vis de planurile de dezvoltare ale acestei institutii.

Planul de dezvoltare ne arată direcţiile majore de progres, iar modul de întocmire al acestuia permite consultarea părţilor interesate şi implicarea în asumarea scopurilor, obiectivelor şi acţiunilor propuse.

S-au reformulat ţintele strategice pentru perioada avută în vedere, astfel încât PDI 2020-2024 să reflecte modificările legislative, cerinţele societăţii actuale şi valorile europene, şi s-a folosit principiul continuităţii în politica educaţională a echipei manageriale şi a cadrelor didactice ale Grădiniţei cu Program Normal nr. 2, continuitate susţinută atât de rezultatele obţinute cât şi de expectanţele părinţilor şi ale comunităţii locale.

Documentul de faţă are o importanţă deosebită, deoarece concentrează atenţia asupra finalităţilor educaţiei, asigurând întrepătrunderea tuturor domeniilor funcţionale ale managementului (curriculum, resurse umane, material-financiare, relaţii sistemice şi comunitare), şi menţine coerenţa strategiei pe termen lung a grădiniţei.

Proiectul de Dezvoltare Instituţională al grădiniţei reprezintă expresia concretă a echilibrului dintre reglementări şi iniţiative.

Acesta:

 • Este motivat de concentrarea atenţiei asupra finalităţilor educaţiei timpurii (sprijinirea copilului preşcolar în achiziţionarea de cunoştinţe, capacităţi, deprinderi, aptitudini, atitudini necesare acestuia la intrarea în şcoală şi pe tot parcursul vieţii).
 • Asigură o viziune coerentă asupra celor patru domenii funcţionale ale managementului (curriculum, resurse umane, resurse materiale şi financiare, relaţii comunitare).
 • Oferă colectivului grădiniţei posibilitatea participării la schimbare.
 • Asigură coerenţa transpunerii strategiei pe termen lung a activităţii grădiniţei.
 • Favorizează creşterea încrederii în capacităţile şi forţele proprii.
 • Asigură dezvoltarea personală şi profesională.
 • Întăreşte parteneriatele din interiorul şi exteriorul grădiniţei, implicând în educaţie mai mulţi factori (familie, comunitate, instituţii educaţionale etc.) şi stimulează dezvoltarea imaginii grădiniţei în întregul ei.

PRIORITĂŢISTRATEGICEÎNANULŞCOLAR2020-2024

BAZA CONCEPTUALĂ

Acest Plan Managerial este conceput în conformitate cu următoarele acte normative:

 • Legea Educaţiei Naţionale nr.1/2011
 • Ordinele, notele, notificările şi precizările M.E.N..
 • Buletinele Informative ale M.E.N..
 • Metodologia formării continue a personalului didactic din învăţământul preuniversitar.
 • Regulamentul de Organizare şi Funcţionarea unităţilor de învăţământ preuniversitar.
 • Strategia managerialăa Inspectoratului Şcolar Judeţean Bistriţa-Năsăud
 • Strategia de dezvoltareeconomico – socială a Consiliului Local.

Politicile educaţionale ale unităţii se vor baza pe următoarele priorităţi

 • Asigurarea calităţii în actul educaţional
 • Formarea resurselor umane
 • Managementul şcolar şi evaluarea instituţională
 • Descentralizarea învăţământului preuniversitar
 • Asigurarea siguranţei elevilor în grădiniţă

Prezentul plan managerial se fundamentează pe:

 • Asigurarea calităţii proceselor de predare-învăţare-evaluare şi a serviciilor educaţionale în vederea atingerii standardelor de integrare europeană
 • Fundamentarea actului educaţional pe baza nevoilor de dezvoltare personală a elevilor
 • Crearea unui mediu educativ si sanitar sigur, in contextual pandemiei de COVID-19
 • Asigurarea accesului egal şi sporit la educaţie prin proiecte şi programe de protecţie şi susţinere educaţională
 • Investiţia în educaţie şi în formarea şi perfecţionarea continuă a personalului didactic şi a managerului instituţiei şcolare
 • Întărirea rolului grădiniței prin gestionarea eficientă a resurselor umane şi materiale şi realizarea de activităţi extracurriculare şi programe de cooperare naţională
 • Dezvoltarea relaţiilor comunitare prin proiecte educaţionale şi proiecte de cooperare europeană
 • Dezvoltarea unui management de calitate
 • Crearea si mentinerea sigurantei fizice si emotionale a copiilor in gradinita si in afara ei
 • Utilizarea metodelor moderne de predare-invatare-evaluare differentiate,conform nevoilor educative ale copiilor

Scopul educaţieişi instrucţieieste dea scoatedin ce în ce mai multe informaţii de la individ, decât de aintroducedinceînce maimulteinformaţiiînmintea acestuia”(F.Froebel)

 1. DIAGNOZA
 1. Date de identificare:

Denumirea grădiniţei: GRĂDINIŢA CU PROGRAM NORMAL NR.2

Grădiniţa cu Program Normal Nr.2-PJ Grădiniţa cu Program Normal Nr.10-structură

Strada N.BĂLCESCU Nr. 38A, Bistriţa Strada Independenţei Nr. 57 ,Bistrita Tel/fax: 0363 100 458 Telefon 0263 239523

0363 100 459

E-mail: gradinitanr2bis @ yahoo.com Site: gradinitanr2bistrita.ro Facebook: Gradinitanr 2 Bistrita

Domeniul de activitate: învăţământ preşcolar ;

Forma juridică de organizare : unitate de învaţamant preşcolar de stat cu personalitate juridică;

Statutul proprietaţii grădiniţei: proprietatea Consiliului Local Bistriţa;

Program de funcţionare: gradinţă cu program prelungit: 6.00 – 18.00

gradinţă cu program normal: 7.00 – 15.00

A fost înfiinţata in noiembrie 1980 cu denumirea Grădiniţa cuP.P. nr.2 Forul tutelar: Inspectoratul Şcolar Judetean Bistriţa-Năsăud;

Consiliul Local al Municipiului Bistriţa;

Beneficiarii:

 • copii preşcolari cu varsta între 3-6 ani domiciliaţi în apropierea grădiniţei ,.
 • familiile copiilor.
 1. Culturaorganizaţională

Sloganul grădiniţei noastre este „Împreunăpentrucopiii noştri”.

Valorile dominante sunt: colaborare, cooperare, munca în echipă, respect reciproc, orientare şi ataşament faţă de copii, respectul pentru profesie, libertatea de exprimare, receptivitatea la nou, creativitate, dorinţă de afirmare. De asemenea, atmosfera plăcută, asumarea răspunderii personale, deschiderea faţă de schimbare, viteza de reacţie şi încrederea au un impact major asupra calităţii muncii noastre dar şi asupra percepţiei şi atractivităţii serviciilor educaţionale oferite. Sunt rare cazurile de individualism, rutină, conservatorism şi automulţumire.

Principala preocupare a organizaţiei este calitatea întregii activităţi din grădiniţă. Se urmăreşte ca toate activităţile să fie centrate pe copil, să se realizeze activităţi extracurriculare diversificate care să satisfacă nevoile şi interesele copilului, ale părinţilor, ale comunităţii locale. Prin proiecte educaţionale se abordează laturi ale educaţiei necuprinse în curriculum-ul naţional. Se urmăreşte în permanenţă promovarea performanţei.

În grădiniţă există numeroase ritualuri şi ceremonii. Cele mai importante ritualuri sunt cele de început de an (mesele rotunde de la 1 septembrie în care se prezintă noi angajaţi şi se povestesc întamplări din concediu; decorarea grădiniţei cu flori şi ghirlande, afişarea panoului „Bine aţi venit!” în 15 septembrie) şi ritualurile de sfârşit de an ( ceremonii în cadrul cărora sunt premiaţi cadre şi copii cu performanţe deosebite). Pe parcursul anului şcolar se marchează evenimentele personale (zilele de naştere, onomasticile, pensionările) dar şi evenimentele ce ţin de tradiţia şi cultura poporului român (Crăciunul, 8 martie, Ziua educaţiei).

Există un tipar comportamental care se repetă în fiecare zi de luni: documentele educatoarelor sunt prezentate directorului pentru supervizare, întreg personalul se întruneşte în biroul directorului, timp de 10 minute, în vederea stabilirii calendarului activităţilor din acea săptămână şi a delegării de către conducere a unor sarcini specifice.

Normele de comportament sunt bine stabilite prin Regulamentul Intern care se găseşte la avizierul grădiniţei. Pe lângă acestea există norme nescrise care fac parte din viaţa grădiniţei noastre: zâmbetul colegial, primirea călduroasă a copiilor şi părinţilor, tonalitatea moderată a vocii, ţinuta vestimentară, aspectul îngrijit al tuturor angajaţilor unităţii.

Climatul din grădiniţă este un climat deschis, caracterizat de dinamism şi grad înalt de angajare a tuturor membrilor instituţiei. Relaţiile interpersonale sunt deschise, colegiale, de respect şi sprijin reciproc.

Directorul este deschis şi ascultă sugestiile tuturor angajatilor, face aprecieri frecvente şi sincere la adresa acestora, le respectă competenţa, le oferă o largă autonomie, îi sprijină şi evită un control strict birocratic. Toate acestea se reflectă pozitiv în activitatea instructiv-educativă şi în conduita angajaţilor.

De aceea este important sa ştim unde mergem, să mergem împreună cât putem de bine, să învăţăm încercând ceva nou, conştienţi de faptul că toată lumea are ceva de oferit, că putem discuta despre diferenţele noastre mai ales când ne simţim bine cu noi înşine, călăuziti de principiul că TREBUIE SĂ TRATĂM OMUL CA SCOP ȘI NU CA MIJLOC.

Bineinteles ca in aceasta perioada,in contextul pandemiei SARS-Cov-19 ,conform Ordinelor si reglementarilor comune ale Ministerului Sanatatii cat si al Ministerului Educatiei ,am intocmit proceduri interne sanitare, care sa protejeze sanatatea atat a prescolarilor nostril, cat si a personalului acestei unitati de invatamant.

 1. ANALIZA INFORMAŢIILOR DE TIP CANTITATIV Populaţie preşcolară:293 copii

Grădiniţa cu Program Normal Nr.2

Strada N.BĂLCESCU Nr. 38A, Bistriţa

10grupecarecuprind197decopii înscrişi

 1. 3 grupă mică, cupredare inlimba romana –3 ani – 59 copii
 2. 2 grupe mijlocii, cupredareinlimba romana – 4 ani – 51 copii
 3. 4 grupe mari, cupredareinlimba romana – 5-6 ani – 69 copii
 4. 1 grupa germana – combinata cu predare in lb. Germana – 18 copii

Grădiniţa cu Program Normal Nr.10–structura

Strada Independenţei Nr. 57, Bistriţa;

4grupecarecuprind96decopii înscrişi

 • 3 grupe cu predare în limba română:
  • 1 grupa mică – 3 ani – 22 copii
  • 1 grupa mijlocie – 4 ani- 25 copii
  • 1 grupa mare – 5 ani – 25 copii
 • 1 grupă combinată cu predare în limba maghiară care cuprinde copii între 3 – 6 ani – 24 copii

Frecvenţa în ambele grădiniţe este bună, majoritatea preşcolarilor frecventând cu regularitate cursurile.

În ultimii patru ani ne-am realizat planul de şcolarizare propus pentru ambele grădiniţe. La program prelungit frecventa este mai mare si solicitarile mai multe.

Concluzie: Numărul preşcolarilor care studiază în cele două grădiniţe se menţine în limitele superioare în conformitate cu prevederile Legii1/2011, ceea ce demonstrează interesul părinţilor pentru integrarea copiilor în grădiniţă şi prestigiul dobândit la nivel de localitate şi judeţ prin rezultatele obţinute. .

 1. Performante:
  • rezultate bune obtinute in clasa I;
  • rezultate foarte bune obtinute la evaluarile semestriale si anuale.
  • premii şi distincţii obţinute la diferite concursuri specifice vârstei
 1. Personalul unităţii:
 • 20 educatoare, dintre care : 1 director degrevat
 • 16 sunt titulare ; 4 sunt încadrate pe perioadă determinată, pe posturi rezervate ;
 • 2 personal auxiliar : 1 contabil şi 1 administrator
 • 8 personal nedidactic :1 bucătar, 1 lenjereasă-spălătoreasă, 6 îngrijitoare

Toate posturile sunt ocupate cu personal calificat (studii corespunzătoare postului) pe care îl ocupă. Personalul didactic auxiliar şi nedidactic este insuficient. Există deficit la personalul de întreţinere şi la bucătărie şi nu există personal de pază.

 1. Resurse materiale

Statutul clădirii, vârsta şi anul ultimei renovări:

GRĂDINIŢA CU PROGRAM NORMAL NR. 2. GRĂDINIȚELE CU PROGRAM NORMAL NR. 10

str.N.BALCESCUnr.38A

GrădiniţăP.N.NR2
Anul construcţiei 2020
Anul mutarii in cladire 2020
Anul ultimei renovări
Statutul clădirii Proprietatea Consiliului Local

IV. 5.b Organizarea spaţiului şcolar

Entitate spaţiu şcolar Nr. entităţi Suprafaţă Aprecierea stării
Sală de clasă 10 38,41 mp/sala Foarte bună
Sală multifuncţionala/Sală de sport 1 105 mp Foarte buna
Bibliotecă/Cabinet logopedie 1 19,2 Foarte buna
Corn si lapte 1 5,5 mp Foarte buna
Contabilitate/Administratie 1 11,39 mp Foarte buna
Cabinet metodic 1 16,00 mp Foarte buna
Cabinet medical si izolator 1 12,04 mp Foarte buna
Teren de joaca 1 385 mp Foarte buna

Suprafata de constructie a noii cladiri este de 287 mp.

IV.5.c. Calitatea construcţiei şcolare; întreţinerea spaţiilor exterioare şi a terenurilor existente

Stareaclădirii
Categorie Bună Necesităreparaţiiminore Necesităreparaţiisemnificative
Aspect general X

Aspectul faţadei X

Acoperişul X

Burlane şi jgheaburi X

Uşi şi geamuri X

Curăţenie X

Antifonie, linişte necesară X

Ventilaţie, aerisire X

Curăţenia spaţiilor exterioare X

Amenajarea curţii şi aspectul ei X

Existenţa gardului împrejmuitor X

Amenajarea căilor de acces X

Sistem de siguranţă a elevilor X

Sistem de siguranţă a mat. didactic X

GRĂDINIŢAP.N.NR.2structurastr.Independenţei Nr.57

GrădiniţăProgramNormalNr.10-structura
Anul construcţiei 1957
Anul ultimei renovări 2019 – reparaţii, igienizare
Statutul clădirii In custodia Consiliului Local
 1. 5.b Organizarea spaţiului şcolar
Entitate spaţiu şcolar Nr. entităţi Suprafaţă Aprecierea stării
Sală de clasă 4 21,50 bună
Sală de sport 1 15 bună
Cabinet metodic 1 15,09 Foarte bună
Sală profesorală

IV.5.c. Calitatea construcţiei şcolare; întreţinerea spaţiilor exterioare şi a terenurilor existente

Stareaclădirii
Categorie Bună Necesităreparaţiiminore Necesităreparaţiisemnificative
Aspect general x

Aspectul faţadei x

Acoperişul X

Burlane şi jgheaburi X

Uşi şi geamuri x

Curăţenie X

Antifonie, linişte necesară x

Ventilaţie, aerisire x

Curăţenia spaţiilor exterioare X

Amenajarea curţii şi aspectul ei x

Existenţa gardului împrejmuitor x

Amenajarea căilor de acces X

Resurse Existente Necesare

– Internet la ambele unităţi – 10 calculatoare
RESURSE – 4 calculatoare disponibile pentru activitatea de pentru copii
INFORMAŢIONALE management şi financiar contabilă si asistenta – soft-uri

medicala educaţionale .

– 10 calculatoare disponibile în clase

Bugete 2012-2016:

Miilei 2013 2015 2016 2017 2018

Fonduri alocate de la bugetul local

809,5

886

923


758
112.693,73 1171838
Fonduri alocate de la bugetul de stat 1,146

7.29 56
Venituri extrabugetare

Bugete 2019-2023

Miilei 2019 2020 2021 2022 2023

Fonduri alocate de la bugetul local
137.595 1.687875
1696956Fonduri alocate de la bugetul de stat

Venituri extrabugetare

 1. .ANALIZA INFORMAŢIILOR DE TIP CALITATIV Scurt istoric al unităţii

Grădiniţa funcţionează din 1980, iar o parte din personal se aflǎ în unitate încǎ de la deschiderea ei fapt care a dus la crearea şi existenţa în unitate a unui mediu intern bun.

Din septembrie 2006, Grădiniţa cu program normal nr. 10 iar din septembrie 2019, Grădinițe cu Program Normal nr. 8 și 18, au fost arondate Grădiniţei cu program prelungit nr. 2, şi se poate afirma că suntem o echipă, mai ales că aproape toţi membrii actualului colectiv sunt oameni devotaţi grădiniţei, cu viziuni largi, creatoare şi constituie un suport real pentru buna desfăşurare a activităţii.

Gradinita cu P.P nr.2 Bistrita a fost situata pana in anul 2008 pe strada N. Balcescu nr.38 in municipiul Bistrita, intr-o cladire veche, construita inainte de 1900, care nu mai prezenta siguranta, astfel încât am fost mutati intr-o locatie noua până la construirea unui nou local, în incinta Grupului Şcolar „Grigore Moisil”, în corpul A, la etajul I al clădirii si o parte din parter. Chiar dacă spaţiul a fost reamenajat si dotat continuu cu finanţare de la Consiliul local sau din sponsorizări, el nu era ceea ce ar trebui să fie pentru o grădiniţă cu program prelungit. Structura acesteia, grădiniţa cu program normal, funcţionează într-un imobil care a fost revendicat de către Biserica evanghelică, dar care l-a cedat primăriei pentru o perioada de timp, are curte interioarǎ în care există spaţiu de joacǎ pentru copii precum şi un spaţiu verde cu iarbǎ şi pomi fructiferi.

Incepand cu anul scolar 2020-2021 Gradinita cu Program Prelungit Nr.2 Bistrita si-a schimbat denumirea in Gradinita cu Program Normal Nr.2 Bistrita si de asemenea s-a mutat intr-un imobil nou,construit prin fonduri europene REGIO,conform Hotararii de Consiliu Local Nr. 220/23.12.2019.Gradinitele cu Program Normal Nr. 8 si Nr. 18 au fost absorbite in cadrul acestei unitati, deci au fost inchise.

Climatul din grădiniţă este un climat deschis, caracterizat de dinamism şi grad înalt de angajare a tuturor membrilor instituţiei. Relaţiile interpersonale sunt deschise, colegiale, de respect şi sprijin reciproc.

De asemenea avem o relaţie foarte bună cu părinţii şi cu copiii, ceea ce a favorizat menţinerea acestei grădiniţe, cu un numar mai mare de grupe şi de cadre didactice.

Mediulsocialalcopiilor:

Grădiniţa noastra este situată într-un cartier linistit, in vecinatatea sediului Politiei Romane. De când ne-am mutat în noua locaţie am venit în întâmpinarea nevoilor educaţionale ale copiilor cu o ofertă de activităţi diversificată, pentru satisfacerea tuturor nevoilor şi dorinţelor copiilor şi părinţilor acestora, asftel că preşcolarii înscrişi provin din toate zonele orasului si din cartierele limitrofe. Unii dintre acestia locuiesc in apropierea gradinitei.

Calitatea personalului didactic

Aproape toate educatoarele au studii superioare ca profesori pentru invatamantul prescolar

 • 11 cu grad did.I
 • 7 cu grad did.II ( 3 sunt înscrise la gradul didactic I)
 • 2 cu grad did. Definitiv

Cadrele auxiliare şi nedidactice au obţinut Certificat de calificare profesională „Îngrijitor copii” ca urmare a parcurgerii unor cursuri de calificare prin proiectul INFUSE

Contabilul şi administratorul de patrimoniu au studii superioare de specialitate.

 1. Comunicarea în unitatea şcolară:

Gradiniţa întreţine o comunicare eficientă cu instituţiile cu care se află în relaţii de subordonare, prin mijloacele de comunicare moderne existente : telefon, Internet, fax, dar şi verbal, prin directorul gradinitei , responsabilii de comisii şi toate cadrele didactice prin întâlniri în cadrul şedinţelor de lucru, consfătuiri sau inspecţii tematice;

Pe perioada starii de urgenta am comunicat eficient prin WhatsApp si Google Meet,Zoom.

Comunicarea interumană s-a realizat în mod armonios, colegial, fără disfuncţionalităţi comportamentale.

Cerinţele scripturale au fost realizate la timp, conform criteriilor în vigoare, (semnarea condicii, punctualitatea la ore); disponibilitatea la cerinţele manageriale a fost elocventă şi prodigioasă, bazată pe încredere şi suport reciproc, promovarea deontologiei profesionale, situându-se la o înaltă clasă a valorii interumane.

 1. Calitatea managementului şi stilul de conducere

În contextul unei societăţi moderne în permanentă schimbare, echipa managerială a Grădiniței cu Program Normal Nr. 2 se defineşte prin calităţi şi abilităţi precum : gândire logică, capacitate de conceptualizare, capacitate de diagnoză, capacitate de decizie, obiectivitate în perceperea şi judecarea altora, adaptabilitate, centrarea pe dezvoltarea celorlalţi, spirit colegial, capacitatea de a asculta şi de a lua în considerare şi alte păreri decât cele proprii, comunicare facilă, încurajarea creativităţii, atitudini pozitive, atribuţii delegate într-o pondere considerabilă.

Directorul si echipa managerială promovează un stil de conducere democratic. În funcţie de situaţie, acordă prioritate uneia dintre următoarele variabile: cerinţele sarcinii, nevoile grupului, nevoile indivizilor.

Membrii echipei manageriale pornesc de la premisa că obţinerea performanţelor depinde de modul în care un manager reuşeşte să influenţeze comportamentul celorlalţi membri ai corpului didactic şi nedidactic. De aceea pune un accent deosebit pe motivarea şi coordonarea acestora.

Sunt folosite următoarele instrumente manageriale: Regulamentul intern, Fişa operaţionalizată a postului, Organigrama, Fişa de asistenţă, Fişa de evaluare, Planul managerial.

 1. ANALIZA SWOT
 1. PUNCTETARI
 • Personal didactic calificat in proportie de 100%;
 • Personal didactic majoritar tanar, cu idei inovatoare si entuziasm de munca;
 • Personalul auxiliar şi nedidactic calificat în meseria de Îngrijitor copii prin cursuri de calificare profesională
 • Majoritatea copiilor sunt sănătoşi fizic
 • CDS este stabilit la alegerea parintilor;
 • CDS-ul este desfasurat de personal didactic calificat;
 • Există mult material didactic de buna calitate in grupe;
 • Starea fizica a spatiilor interioare se incadreaza in normele de igiena corespunzatoare;
 • Antrenarea copiilor in cadrul unor manifestari cu diferite ocazii;
 • Participarea cadrelor didactice la cursuri de formare/perfectionare;
 • Intalniri si activitati comune ale cadrelor didactice in afara programului de lucru (cresterea coeziunii grupului);
 • Intalniri frecvente intre cadre didactice – parinti – copii;In contextul pandemiei intalnirile se fac online sau telefonic,e-mail,WhatsApp,Zoom.
 1. PUNCTE SLABE
 • Lipsa unui consilier sau psiholog şcolar
 • 8 dintre copii sunt cu CES având majoritatea emis Certificat de orientare școlară;
 • 5% dintre copii prezinta probleme majore de limbaj si comunicare, care necesita ajutor specializat;
 • Lipsa iniţiativei şi chiar a abilităţilor de a iniţia sau accesa diverse proiecte şi parteneriate
 • Unele cadre didactice manifestǎ reţinere şi chiar o lipsǎ de preocupare în ceea ce priveşte folosirea abilitǎţilor personale de utilizare a TIC şi a altor mijloace moderne în procesul didactic
 • Biblioteca grădiniţei nu este suficient de bine dotată
 • Unele proceduri clare, specifice grădiniţei sunt realizate, dar nu sunt îndeplinite în totalitate.
 • Anumite aspecte sunt abordate in mod formal
 • Neimplicarea suficienta a parintilor in formarea si educarea copiilor
 1. OPORTUNITATI
 • Imaginea pozitivă a grădiniţei a fost menţinută şi după mutarea în actualul local
 • Avem o relatie buna cu autoritatea locala
 • Derularea unor proiecte de parteneriat prin care au fost atrase fonduri substanţiale;
 • Gradinita este situata in apropierea domiciliilor copiilor, acestia nefiind expusi pericolelor in drumul lor spre gradinita;
 • Popularizarea actiunilor desfasurate in cadrul unitatii pe site-ul propriu şi pe facebook
 • Resurse banesti pentru desfasurarea eficienta a activitatilor.
 1. AMENINTARI
 • Personalul auxiliar este dezavantajat de legislatia in vigoare (normarea);
 • Violenta promovata in cadrul unor emisiuni de televiziune si a unor jocuri pe calculator;
 • Timpul limitat al parintilor care poate conduce la slaba implicare a acestora in viata si activitatea copiilor;
 • Neimplicarea unor parinti in formarea si educarea copiilor lor.
 • Contextul pandemiei COVID-19
 1. ANALIZA PESTEL MEDIUL POLITIC
 • Politica M.E.C. si I.S.J. privind continuarea reformei educationale;
 • Politica ARACIP privind asigurarea calitatii in educatie;
 • Compatibilizarea sistemului national de invatamant cu Sistemul european de educatie si formare profesionala;
 • Propunerea Guvernului de a dezvolta invatamantul prescolar prin introducerea obligativitatii grupei mari si elaborarea strategiei privind educatia timpurie in Romania;
 • Politica Guvernului privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare precum şi de combatere a marginalizării sociale
 • Planul cadru si curriculum-ul national, noua abordare a programei scolare;
 • Politici favorabile la nivel local pentru sustinerea gradinitei.

MEDIUL ECONOMIC

 • Existenta strategiei guvernamentale privind economia;
 • Nivelul mediu al castigurilor pe familie
 • Punerea în aplicare a legii privind salarizarea unitara a personalului plătitt din fonduri publice
 • Accesul la programe de calificare sau specializare derulate prin finanţare europeană
 • Numărul semnificativ de locuri de muncă oferite de investitoriin locali fapt ce sprijina dezvoltarea invatamantului judetean;

MEDIUL SOCIO-CULTURAL

 • Numarul familiilor interesate de educatia copiilor lor este in continua crestere;
 • Bunicii copiilor preşcolari sunt majoritatea încă încadraţi în câmpul muncii
 • Nivelul somajului este în scădere fată de perioada similară a anului trecut
 • Nivelul financiar al familiilor din care provin copiii grădiniţei noastre este unul mediu
 • Există numeroase organizatii si fundaţii ce oferă servicii educative şi culturale

MEDIUL TEHNOLOGIC

 • Toate familiile copiilor au acces la smartphone, la televiziune prin cablu;
 • Exista programelor de radio-tv care pot fi folosite si in scopuri educative;
 • Exista retea telefonica si acces la internet în toată zona
 • Acces la reteaua de internet in gradinitele şi şcolile din municipiu
 • Ambele gradinite au dotari audio-vizuale moderne utilizate in activitatea didactica.

MEDIUL ECOLOGIC

 • Mediul ambiant trebuie păstrat pentru a putea fi transmis generaţiilor viitoare – este un deziderat prezent in educatia copiilor dar şi a adulţilor
 • Există parcuri şi locuri de joacă în apropierea grădiniţei
 • Parcul municipal şi Pădurea Schullerward au fost amenajate corespunzător

MEDIUL LEGAL

 • Respectarea legalităţii este o condiţie prioritară pentru o educaţie de calitate
 • Situaţiile de criză au fost gestionate corespunzător
 • Nu există în familiile copiilor persoane condamnate sau recidiviste
 • Există o bună colaborare cu organele de politie locale şi municipale
 1. VIZIUNEA

Grădiniţa este un centru de resurse educaţionale şi de servicii oferite copiilor şi comunităţii, unde relaţiile interpersonale sunt utilizate priceput şi principial pentru a facilita autocunoaşterea, acceptarea emoţională şi maturizarea (dezvoltarea optimă a resurselor personale) în direcţia formării unor personalităţi armonioase, creative, ataşate valorilor naţionale şi universale.

LANOIINGRADINITA,FIECARECOPILAREACCESLAOEDUCATIEDECALITATE INTR-UN MEDIU ADECVAT”

Viziunea unităţii derivă din nevoile de educaţie, identificate la nivelul societăţii şi al comunităţii încă de la varsta preşcolară, vizând urmatoarele aspecte:

 • dezvoltarea individuală a copiilor.
 • crearea unui climat de muncă şi învăţare stimulativ şi creativ;
 • asigurarea experienţei individuale de învăţare;
 • garantarea pregătirii pentru adaptarea la viaţa şcolara şi socială;
 • accentuarea participării familiei în procesul de educaţie al copiilor;
 1. MISIUNEA GRĂDINIŢEI

Grădiniţa noastră este o instituţie de educaţie, care oferă sprijin educativ pentru copii şipărinţi. Ea este terenul unor relaţii educative în care fiecare beneficiar: părinte, copil, educatoraredeînvăţatşitrebuiesesimtăvalorificatşiimportant.Misiuneanoastrăestedesocializarea copiilorpreşcolariîn vederea integrăriişi adaptării cu succes,în activitateaşcolarăşi însocietate.

 1. Întreg personalul prin interacţiunea cu mediul social, cultural şi economic asigură dezvoltarea normală şi deplină a copilului preşcolar, valorificând potenţialul fizic şi psihic al fiecăruia, ţinând seama de ritmul propriu al copilului, de nevoile sale afective şi de activitatea sa fundamentală – jocul;
 2. Educatoarele contribuie la îmbogăţirea capacităţii copilului preşcolar de a intra în relaţie cu ceilalţi copii şi cu adulţii, de a interacţiona cu mediul, de a-l cunoaşte şi stăpâni prin explorări, exerciţii, încercări, experimentări;
 3. Întreg personalul sprijină creearea de condiţii pentru descoperirea de către fiecare copil a propriei identităţi şi formarea unei imagini de sine pozitive;
 4. Educatoarele sprijină copilul preşcolar în dobândirea de cunoştinţe, capacităţi şi atitudini necesare activităţii viitoare în şcoală, precum şi vieţii sale ulterioare în societate.
 5. Întreg personalul are în vedere evoluţia specific individuală a fiecărui copil şi oferă sprijin educaţional dar şi uman, în fiecare etapă a dezvoltării sale
 6. Procesul de învăţare este unul lejer, în care copilul învaţă o serie de lucruri noi, stabilindu-şi singur sau împreună cu educatoarea atât subiectul învăţării cât şi limita;
 7. Directorul răspunde şi asigură abordarea situaţiilor didactice de către educatoare, în mod flexibil şi creativ, pentru evitarea rutinei şi acţionarea în direcţia transformării învăţământului bazat pe informaţie şi reproducerea ei într-un învăţământ global, integrat şi creativ, care are la bază educaţia.
 1. ŢINTE STRATEGICE
 1. Dezvoltarea managementului grupei prin implementarea unor strategii educationale moderneşi adecvate conform viziunii noilor programe școlare pentru dobândirea de competențe relevanteastfel incat activitatea sa fie centrata pe copil pentru a-i dezvolta personalitatea si adaptarea laviata scolara şia stimula incluziuneaşcolară.

ARGUMENT

Pentru că avem mai mulţi copii cu cerinţe speciale, dar şi copii foarte dotaţi, se impune individualizarea instruirii si implicit diversificarea strategiilor de predare-invatare pe baza unor planuri de intervenţie personalizate. Se impune astfel autoperfectionarea si perfectionarea prin cursuri in domeniul strategiilor de cooperare si educatie de tip inclusiv a cadrelor didactice si procurarea si confectionarea de materiale didactice specifice. De asemenea este necesară folosirea abilitǎţilor personale de utilizare a TIC şi a altor mijloace moderne în procesul didactic.

.

 1. Abilitarea cadrelor didactice cu capacitatea de a construi un mediu educaţional care să motiveze copilul în procesul de apropiere faţă de carte şi faţă de cuvântul scris

ARGUMENT

Deoarece este tot mai multă nevoie de a stimula și insufla în sufletul copiilor dragostea pentru carte, se impune în continuare folosirea corespunzătoare a bibliotecii grădiniţei dar şi includerea in planificarea activitatilor instructiv-educative a unor activitati specifice care sa duca la stimularea interesului pentru lectura individuala si colectiva in perioada prescolara in vederea dezvoltarii si activizarii vocabularului si a cultivării dragostei pentru literatura scrisă.

 1. Fiecare copil merită o poveste–evidențierea rolului cărților și eficiența intervențiilor timpurii in dezvoltarea limbajului, comunicării orale și a premiselor citirii și scrierii., a dezvoltarii competențelor lingvistice ca predictor pentru succesul școlar.

ARGUMENT

Lectura poveștilor creează puncte de legătuăa și de interes, îi determină pe copii să se adune, să se relaxeze și să invețe să simtă cuvintele, frumusețea și expresivitatea lor, le cultipă răbdarea, curiozitatea și interesul, pentru o bună comunicare, pentru o stransă legatură cu cuvantul, cu carte și cu literatura.

 1. Proiectarea și implementarea noului curriculumului ARGUMENT

Implementarea Curriculumului pentru educaţie timpurie 2019 prin crearea unor situaţii

autentice de învăţare, în vederea obţinerii dimensiunilor învăţării şi a comportamentelor vizate, ca premise ale competenţelor ulterioare precum și prin utilizarea noilor tehnologii în procesele de învățare-predare evaluare și a experimentelor ca metodă de învățare

ARGUMENT

Modernizarea spatiilor de lucru si de joaca, în special după mutarea în noua clădire vor contribui la realizarea unui ambient educational propice atat sub aspect fizic cat si psihic, în așa fel încât copiii să lucreze cît mai mult într-o manieră modernă, adecvată unui învățământ modern, european precum şi la creşterea şi menţinerea imaginii pozitive a grădiniţei

OBIECTIVE STRATEGICE(organizationale)

ŢINTA1

Dezvoltarea managementului grupei prin implementarea unor strategii educationale moderne şi adecvate conform viziunii noilor programe școlare pentru dobândirea de competențe relevante astfel incat activitatea sa fie centrata pe copil pentru a-i dezvolta personalitatea si adaptarea la viata scolara dar şi a stimula incluziunea şcolară

OBIECTIV 1

 • Aplicarea noului curriculum în activitatea didactică RESURSE
  • Umane : cadre didactice, parinti

AUTORITATE

 • Gradinita

RESPONSABIL

 • Director , cadre didactice

ORIZONT DE TIMP

 • An scolar 2021-2022

INDICATORI DE PERFORMANTA

 • Abilitati si aptitudini individuale
 • Gestionarea resurselor materiale

OBIECTIV 2

 • Identificarea calitatii managementului grupei RESURSE
  • Umane : cadre didactice, parinti

AUTORITATE

 • Gradinita

RESPONSABIL

 • Director , cadre didactice

ORIZONT DE TIMP

 • An scolar 2020-2021

INDICATORI DE PERFORMANTA

 • Abilitati si aptitudini individuale
 • Gestionarea resurselor materiale

OBIECTIV 3

 • Diversificarea strategiilor de predare-invatare prin valorificarea noilor tehnologii

RESURSE

 • Umane : cadre didactice

AUTORITATE

 • Gradinita

RESPONSABIL

 • director ,cadre didactice

ORIZONT DE TIMP

 • An scolar 2021-2022

INDICATORI DE PERFORMANTA

 • Cresterea calitatii informatiilor
 • Produsele activitatii.

 • OBIECTIV 4

Individualizarea instruirii pe baza unor planuri de intervenţie personalizate.

RESURSE

 • Umane : cadre didactice
 • Specialişti în domeniu

AUTORITATE

 • Gradinita

RESPONSABIL

 • director ,cadre didactice

ORIZONT DE TIMP

 • An scolar 2021-2022

INDICATORI DE PERFORMANTA

 • Satisfacerea nevoilor copiilor cu cerinţe speciale
 • Materiale didactice specifice
 • Evaluarea anuala a copiilor, Întocmirea fişelor de traseu educaţional
 • OBIECTIV 5

Folosirea abilitǎţilor personale de utilizarea TIC şi a altor mijloace moderne înprocesul didactic.

RESURSE

 • Financiare: bugetul local şi dotările grădiniţei
 • Umane : personalul gradinitei

AUTORITATE

 • Gradinita

RESPONSABIL

 • Director

ORIZONT DE TIMP

 • An scolar 2020-2021

INDICATORI DE PERFORMANTA

 • Folosirea de soft-uri educaţionale pentru preşcolari
 • Produsele activităţii

TINTA2

Abilitarea cadrelor didactice cu capacitatea de a construi un mediu educaţional care să motiveze copilul în procesul de apropiere faţă de carte şi faţă de cuvântul scris

OBIECTIV 1

Includerea înplanificările educatoarelor a unor activități specifice,in functie de varsta copiilor care să le stimuleze interesul pentru lectură

RESURSE

 • Umane : cadrele didactice

AUTORITATE

 • Gradinita

RESPONSABIL

 • cadrele didactice, director

ORIZONT DE TIMP

 • An scolar 2021-2022

INDICATORI DE PERFORMANTA

 • Planificările educatoarelor

OBIECTIV 2.

Dotarea în continuare şi folosirea corespunzătoare a bibliotecii grădiniţei (2000 de cărţi şi materiale auxiliare),atât de cadrele didactice cât şi de copii şi părinţi

RESURSE

 • Umane : cadrele didactice
 • Financiare: donații

AUTORITATE

 • Gradinita

RESPONSABIL

 • cadrele didactice, director

ORIZONT DE TIMP

 • An scolar 2021-2022

INDICATORI DE PERFORMANTA

 • Registrul bibliotecii

TINTA3

Fiecare copil merită o poveste–evidențierea rolului cărților și eficiența intervențiilor timpurii in dezvoltarea limbajului, comunicării orale și a premiselor citirii și scrierii.,a dezvoltarii competențelor lingvistice ca predictor pentru succesul școlar .

OBIECTIV 1 RESURSE

 • Financiare : donatii si sponsorizari
 • Umane : cadre didactice

AUTORITATE

 • Gradinita;

RESPONSABIL

 • Cadre didactice, profesori specializati

ORIZONT DE TIMP

 • An scolar 2021-2022

INDICATORI DE PERFORMANTA

 • Prezentarea ofertei CDS
 • Alegerea optionalului
 • Satisfactia in urma participarii

TINTA4

Proiectarea și implementarea noului curriculumului orientat spre viitor

OBIECTIV 1

 • Implementarea Curriculumului pentru educaţie timpurie 2019 prin crearea unor situaţii autentice de învăţare

RESURSE

 • Umane: cadrele didactice

AUTORITATE

 • Gradinita;

RESPONSABIL

 • Director

ORIZONT DE TIMP

 • An scolar 2021-2022

INDICATORI DE PERFORMANTA

OBIECTIV2

 • Optimizarea activității prin utilizarea noilor tehnologii în procesele de învățare-predare- evaluare

RESURSE

 • Financiare: noua dotare
 • Umane: cadrele didactice

AUTORITATE

 • Gradinita;

RESPONSABIL

 • Director

ORIZONT DE TIMP

 • An scolar 2021-2022

INDICATORI DE PERFORMANTA

OBIECTIV 3

 • Utilizarea pe scară căt mai largă a experimentelor ca metodă de învățare

RESURSE

 • Umane: cadrele didactice.

AUTORITATE

 • Gradinita;

RESPONSABIL

 • Director

ORIZONT DE TIMP

 • An scolar 2021-2022

INDICATORI DE PERFORMANTA

OBIECTIV4

Identificarea resurselor financiare necesare realizarii acestor lucrari

RESURSE

 • Financiare: buget local, donatii, sponsorizari
 • Umane: echipa de proiect;contabil

AUTORITATE

 • Gradinita;

RESPONSABIL

 • Director

ORIZONT DE TIMP

 • An scolar 2021-2022

INDICATORI DE PERFORMANTA

 • Nota de fundamentare a bugetului;

VI. OPŢIUNI STRATEGICE/ PLANURI OPERAŢIONALE

ŢINTASTRATEGICĂ INDICATORIPERFORMANŢĂ OPŢIUNISTRATEGICE MODALITĂŢI EVALUARE RESPONSABILITĂŢI
CURRICULUM RESURSEUMANE RESURSEFINANCIARE RELAŢIICOMUNITARE
1 2 3

4 5 7
1. Abilitareacadrelor didacticecu capacitatea dea construi unmediueducaţionaldeschis,care sămotiveze copilulîn procesul deapropiere faţă decarte şi faţă decuvântulscris 1.Existentaaminim 1000 decarti in bibliotecagradinitei,care sa fieutilizate catmai frecventin activitateainstructiv-educativa Includerea inplanificareaactivitatilot instructiv-educative a unoractivitatispecificecaresaducalastimulareainteresului pentrulecturaindividualasicolectiva in perioadaprescolarainvedereadezvoltariisiactivizariivocabularului si adobandirii tehnicilor demuncaintelectuala. Implicareapreşcolarilor siparintiloracestoraîn activităţile noi.Desemnareapersoanelor carevor organiza şidesfăşura acesteactivităţi. Desemnareapersoanelor caresevorocupadeamenajareabiblioteciigradinitei Achiziţionareadematerialespecifice: carti,reviste, jocurididactice,plansedin resurseproprii si dindonatii Implicareapărinţilor în dotarea siamenajareabiblioteciiContracte de achiziţii cufurnizorispecializaţi. Chestionare,focus-grup,analize,studii deimpact,
2.Generalizareautilizăriimetodelor activparticipative, înprocesulinstructiv-educativ, lanivelul unităţii,introducereaactivităţilordetipout-door 2. Utilizarea înmodcurenta 3 metodeparticipativespecificeîngrădiniţă Utilizarea metodeloractiv participatice îndemersul didactic, latoate grupele;Selectareacorespunzătoare aconţinuturilorRealizareaacâtmaimulte activităţidetipout-door Participareaeducatoarelor lacursurideformarecare vizeazăutilizareametodelor activparticipative. Desfăşurarea deactivităţidemonstrative încadrul Comisieimetodice. Achizitionareadematerialedidacticecaresusţină acestemetode. Confecţionareade materialedidacticedecătreeducatoare. Colaborare cuCCd şi ISJ învedereaformăriicadrelordidactice;Implicareapărinţilor în organizarea şiderulareaactivităţilor. Analize,studii deimpact,asistenţelaactvităţi
Poze, filme

ŢINTASTRATEGICĂ INDICATORIPERFORMANŢĂ OPŢIUNISTRATEGICE MODALITĂŢIEVALUA RESPONSABILITĂŢI
CURRICULUM RESURSEUMANE RESURSEFINANCIARE RELAŢIICOMUNITARE
1 2 3

4 5 7Studiuindividualal cadrelordidactice.3.Implicareaactivă şi responsabilă a părinţilor îndezvoltareacopiilor. 1.Existenţaparteneriatuluigrădiniţăfamilie,lanivelul fiecăreigrupedecopii Organizarea deactivităţi curriculare şiextracurricularecuparticipareapărinţilor. Pregatirea a inca 2cadredidacticepentruadeveniinstructori depărinţi. Pregatireapărinţilor prinactivităţiîncadrulproiectuluieducaţionalEducămaşa”. Amenajareaşidotareaunuicentru de resursepentru părinţi, cupublicaţiidespecialitate. Realizareaparteneriatuluigrădiniţăfamilie,la fiecare grupăRealizarea departeneriateactive cu alteinstituţii similare.Colaborarea cuspecialişti învedereadesfăşurăriiactivităţilor de informare şi dezvoltare apărinţilor. Chestionare,focus-grup,analize,studii deimpact,portofolii
4.Organizarea unor activități specifice: Cluburi de lectură: Citim împreună România Insula de lectură în holul grădiniței Biblioteca de 1.E Organizarea dexaiscteivniţtaăţi practicecucopiii,învedereaamenajăriispaţiuluiverde. Desfăşurareaunoractivităţicucaracterecologic. Participareaangajaţilorunităţii,acopiilor,părinţilor precumşi ai altorreprezentanţi aicomunităţiilocale,în activităţileorganizate. Formareaeducatoarelor pe Finanţăriobţinute prinproiecteContribuţii în natură ale părinţilor şicomunităţiilocale Unelte si materialedeţinute de Implicareapersonalului, apărinţilor şi avoluntarilor. Consultareaspecialiştilor. Chestionare,imaginisugestive
ŢINTASTRATEGICĂ INDICATORIPERFORMANŢĂ OPŢIUNISTRATEGICE MODALITĂŢIEVALUA RESPONSABILITĂŢI
CURRICULUM RESURSEUMANE RESURSEFINANCIARE RELAŢIICOMUNITARE
1 2 3

4 5 7
vară: Fiecare copil merită o poveste
Organizarea atelierelor de lectură pentru copiii din grupă și părinții lor. Organizarea unui atelier de lectură pentru copiii de 2 ani, pentru copiii neînscriși la grădiniță, pentru copiii de la clasa pregătitoare și părinții lor.

Generalizareautilizării
2. 3. 4. e

Utilizareacalculatorului in
probleme demediu,respectivlegate de cultivarea unor plante, prin întâlniri cuspecialiştiParticipareaeducatoarelorla
grădiniţă.
Colaborare cuCCDsiISJin


Implicareaparintilor in


PozePrint-

ŢINTASTRATEGICĂ INDICATORIPERFORMANŢĂ OPŢIUNISTRATEGICE MODALITĂŢIEVALUA RESPONSABILITĂŢI
CURRICULUM RESURSEUMANE RESURSEFINANCIARE RELAŢIICOMUNITARE
1 2 3

4 5 7
mijloacelortehnologicemoderne decomunicareonlineactive,înprocesulinstructiv-educativ,lanivelulunităţii
demersul didactic ingrupeledecopii,catsiin activitatile on-lineSelectareacorespunzatoare acontinuturilor cursurideformarecare vizeazautilizareacalculatoruluisiaconturilor GoogleMeet ori ZoomDesfasurareaunoractivitatidemonstrative incadrul ComisieiMetodice vedereaformariicadrelordidactice organizarea siderulareaactivitatilor on-line screen
TINTA OBIECTIV RESURSE AUTORITATE RESPONSABIL ORIZONT DETIMP INDICATORI DEPERFORMANTA
1. Dezvoltareamanagementulu i grupei prinimplementareaunor strategiieducationaleastfelincatactivitatea sa fiecentratapecopilpentrua-idezvoltapersonalitatea siadaptarealaviata scolara sase faca rapid
O1. Identificarea calitatii management ului grupei
Financiare:donatii si sponsorizari interne si externe, taxa Umane: cadre didactice, parinti


– Gradinita


Director Cadre didactice


An scolar 2020 – 2022

Abilitati si aptitudini individuale Gestionarea resurselor materiale

O2. Diversificare a strategiilor de predare- invatareUmane: cadre didactice– Gradinita


Director Cadre didacticeAn scolar 2020 – 2021


Cresterea calitatii informatiilor Produsele activitatii


2.Dezvoltareaprofesionala apersonaluluipentru a oferialternative ineducatia siinterventiatimpurie avandin vederereformaeducatieitimpurii.
O1. Perfectionare a personalului unitatii in domeniul educatiei la varste precoce Financiare: donatii si sponsorizari interne si externe, taxa Umane:personalul gradinitei– Gradinita
– DirectorAn scolar 2020 – 2021– Satisfacerea nevoilor speciale ale copiilor de 3-6 ani
O2. Dotarea corespunzato are a salilor de joaca cu mobilier, jocuri si jucarii specifice varstei Financiare:donatii si sponsorizari interne si externe Umane: cadrele didactice, firma specializata in mobilier– Gradinita
– DirectorAn scolar 2020 – 2021

Crearea conditiilor de securitate pentru copii Desfasurarea activitatii preferate(jocul)cu jucarii care nu pun in pericol viata si sanatatea copiilor
O3. Intocmirea planificarilor in functie de varsta copiilor (2-3 ani)

Umane: cadre didactice– Gradinita


Director Cadre didactice


An scolar 2020 – 2021

– Adaptarea temelor si continuturilor la particularitatile de varsta si individuale ale copiilor

3. Dezvoltareacurricumu-luila deciziagradinitei
O1. Introducerea unor noi activitati optionale Financiare:donatii si sponsorizari Umane: cadre didactice – Gradinita Cadre didactice Profesori specilaizati An scolar 2020 – 2021 Prezentarea ofertei CDE Alegerea optionalului Satisfacerea in urma participarii

atractive, cu caracter intercultural

4. Dezvoltareaunuiparteneriat cuparintiisiinstitutiilecomunitare
O1. Organizarea si desfasurarea unor intalniri si seminarii pentru informarea si educarea parintilorUmane: cadre didactice, parinti

– Gradinita
Director Formatori de parinti
An scolar 2020 – 2021
– Articole, anunturi,tabele de inscriere, asigurare logistica,chestionare curs, albume fotografii, diseminarea in mass- media.
O2. Dezvoltarea unor proiecte de parteneriat cu: comitetele de parinti, scoala, biserica, autoritati locale.
Financiare:donatii si sponsorizari; Umane: cadre didactice, parinti, invatatori,reprezen tanti ai institutiilor localeGradinita Scoala Politia Primaria Biserica
Director Cadre didactice
An scolar 2020 – 2021


Protocol de parteneriat Realizarea activitatilor planificate in proiecte Albume foto Portofolii (copii si educatoare)
O3. Organizarea unor activ cu participarea parintilor si a altor parteneri sociali pentru cunoasterea nevoilor gradinitei Financiare:donatii si sponsorizari interne si externe; Umane: cadre didactice, parinti, reprezentant autoritate locala– Gradinita
Director Cadre didactice
An scolar 2020 – 2021
Pliante Ziua portilor deschise

5. Crearea unorconditiioptime de invatarepentruprescolari prinmodernizareaspatiilor,completareadotarilorexistente siconstruirea uneinoicladiri
O1. Identificarea lucrarilor si a costurilor necesare reamenajarii unei sali de sport si a celorlalte dotari necesare. Financiare:donatii, sponsorizari si finantari nerambursabile de la Bugetul Local B-ta; Umane: echipa manageriala; specialisti in domeniu.– Gradinita
– Director
An scolar 2020 – 2021
Studiu de fezabilitate Note de constatare DSP si DSV;
O2. Identificarea resurselor financiare necesare Financiare:donatii, sponsorizari si finantari nerambursabile de – Gradinita – Director An scolar 2020 – 2021 Convocarea echipei de proiect; Nota de fundamentare a bugetului; Identificarea proiectelor

realizarii acestor lucrari la Bugetul Local B-ta; Umane: echipa de proiect;contabil


de finantare.
6.Asigurareaaccesului egal sisporitalcopiilorspre cunoasteresi actiune sipromovareaeducatieiincluzive ingradinita O1. Egalizarea sanselor de a intra in gradinita si scoala Financiare:donatii, sponsorizari si finantari
Umane: echipa manageriala; specialisti in domeniu-Gradinita -Scoala
-DirectorAn scolar 2021 – 2022
– Integrarea copiilor cu CES in gradinita;
O2. Introducerea strategiilor didactice specifice educatiei de tip incluziv Financiare:donatii, sponsorizari si finantari nerambursabile Umane:echipa de proiect; contabil


-Gradinita


-Director -Cadre didactice


An scolar 2020-2024
-Programele; -Identificarea strategiilor incluzive.
O3.Realizare a unor planuri de interventie pentru copii care manifesta comportamen te negative
Umane:cadre didactice,psiholog,logoped

-Gradinita
-Cadre didactice -Psiholog
An scolar 2020-2024
-Plan de interventie personalizata; – Implicarea psihologului şi logopedului în derularea programelor de intervenţie personalizată.
 1. OFERTAEDUCAŢIONALĂAGRĂDINITEI

ANŞCOLAR2021-2022

 1. OBIECTIVE STRATEGICE
 1. Aplicarea politicilor educaţionale ale M.E.N în grădiniţă;
 1. Proiectarea activităţilor manageriale pe baza unei diagnoze pertinente, specifice, realiste;
 1. Elaborarea unor strategii şi proceduri de realizare a calităţii în grădiniţă;
 1. Eficientizarea funcţionării comisiilor şi a comunicării ;
 1. Aplicarea corectă şi creativă curriculum naţional, elaborarea curriculum-ului la decizia grădiniţei;
 1. Elaborarea unor strategii, proceduri şi instrumente de evaluare specifice, în conformitate cu noile reglementări;
 1. Asigurarea educaţiei complementare a copiilor (educaţie pentru sănătate şi educaţie alimentară, cultură, sport);
 1. Asigurarea accesului tuturor copiilor (eliminarea oricărei discriminări) la serviciile educaţionale oferite de grădiniţă, în funcţie de planul de şcolarizare aprobat;
 1. Facilitarea şi sprijinirea evoluţiei personalului pentru dezvoltarea personală şi evoluţie în carieră în specialitate;
 1. Eficientizarea tuturor modalităţilor de formare continuă a cadrelor didactice:
 1. Exploatarea eficientă a resurselor didactico-materiale şi dezvoltarea acestora;
 1. Creşterea calităţii mediului educaţional;
 1. Evidenţa şi inventarierea patrimoniului în conformitate cu legislaţia în vigoare
 1. Implicarea directă a părinţilor în activitatea managerială a grădiniţei;
 1. Colaborarea grădiniţei cu ISJ BN, Consiliul Local şi Primăria, pt. dezvoltarea de proiecte şi programe de interes comun;
 1. Colaborarea cu şcoala şi alte instituţii de învăţământ din oraş, judeţ, ţară şi chiar din alte ţări.

ACTIVITĂŢI CURRICULARE

Nr. crt. Nivel Educatoare Categoria de activitate Nr Activitati
1. Nivel I Activităţi pe domenii experienţiale 14


Jocuri şi activităţi didactice alese 15


Activităţi de dezvoltare personală 15
2. Nivel II Activităţi pe domenii experienţiale 20


Jocuri şi activităţi didactice alese 15


Activităţi de dezvoltare personală 17

ACTIVITĂŢIOPŢIONALE

GRĂDINIȚACUPROGRAMNORMALNR.2

NR.CRT. GRUPA EDUCATOARE OPŢIONAL CINESUSŢINE
1 MIJLOCIE TRIFAN OANA/POP ANDREEA CREIONULMAGIC EDUCATOARE
2 MIJLOCIE CÎRCU LUCICA EDUCAȚIEPENTRUSĂNĂTATE
EDUCATOARE
3 MARE SABĂU CARMEN DEVORBĂCU DIRECTORCORPULMEU
4 MARE PINTICAN GABRIELA BUNELEMANIERE EDUCATOARE
5. MARE ZANFIR ANCA TRADIȚIIȘI OBICEIURI EDUCATOARE
6. MARE FECHETE ANCA/DEJAN LUCICA EDUCAȚIEFINANCIARĂ EDUCATOARE
7. MARE GHIRAN IOANA/POP ELENA EDUCAȚIE FINANCIARĂ EDUCATOARE

GRADINITACUPROGRAMNORMALNR.10

1 MIJLOCIE BALINT ELIZA ÎN LUMEA CULORILOR EDUCATOARE

2
MARE SILAȘI LENUȚA CREIONULMAGIC EDUCATOARE

ACTIVITĂŢI EXTRACURRICULARE

Nr.Crt. Obiective Modalităţi derealizare Activităţi

1.

Apropiereacopiilorde evenimenteculturale

Vizite şi activităţi interactive fizice/virtual în
Frumuseţeaoraşuluimeu!
Vizitălamuzeu!

specificelocalităţii funcție de coeficientul de incidență al Covid-19
Activităţi artistice şi plastice Copiiideziualor!


2.

Stimulareainteresuluicopiilorpentru instituţiile localeşiactivităţile derulateaici


Activitati on-line pe perioada stării de alerta- COVID
La pompieri in cadrul manifestării Ziua porţilor deschise a ISU
La biblioteca municipală – cuocazia Zilei mondiale a cărţiipentrucopii
La şcoală –În cadrul proiectului „Delagrădiniţălaşcoală”
La biserică –În cadrul proiectului”Miculcreştin”

3.

Cunoaşterea de cătrecopiiaunorsărbătorireligioase şiimplicarea afectivă îndesfăşurarea lor
Activitate fizică/on-line interactivă cu parteneri Cizmuliţepentrudaruri!
Vineiepuraşul,lamine,latine,lael!

Program de colinde on-line transmis

TrăimmagianaşteriiDomnului!


4.

Îmbogăţireacapacităţiide a intraîn relaţii cu cei dinjur,deaseimplicaînactivităţi de marcareaunorevenimente

Activităţi Interactive fizice/ on-line
Haisă dămmânăcumână!
Mărţişoarepentruceidragi!
Expoziţie cu lucrări plastice CelebrămZiuapământului!
Adoptăm arbori SărbătorimZiuaEuroparcurilor
Activităţi Interactive on-line Sărbătoareacopiilornăscuţiînluna…!!

Formareacapacităţiicopiilordease Serbare on-line ÎlaşteptămpeMoşCrăciun!

Cudragpentrumama!
5. exprima artistic înpublic prinvalorificareaacumulărilor din act.curriculare Program artistic on-line Cântec,joc,voiebunădeziuacopilului!

Fizic/On-line

Serbareaverii! Larevederegrădiniţă!

6.

Cultivareagustuluipentru spectacol,divertisment

Vizionarea de spectacole de teatru de păpuşi, marionete

Derulatepemijloacemoderneaudio-vizuale

7.

Antrenarea copiilorîn activităţi decunoaştere amediului naturalambiant şi cultivareastăriidebinelacopii

-plimbări virtuale
– activităţi de ecologizare a spaţiului din curtea grădiniţei

Hoinarprinoraşulmeu! Ocurtecuratăvrea/Pentrugrădiniţamea!
Descoperimtainelenaturii!

8.

Formareadeprinderii de adesfăşura activităţide grup , de a seintegraîntr-oechipă
-activităţi cultural artistice, sportive, recreative, practice, artistico- plastice
Activităţi în cadrul proiectelor educaţionale derulate la nivel de unitate şi grupe , cu parteneri locali: grădiniţe, şcoli , instituţii sociale, culturale, economice, ONG-uri,etc;

RESPONSABILIDEPROIECTE SIPROGRAME

– DEJANLUCICA

 • PINTICANGABRIELA
 • TRIFANOANA

PROIECTE EDUCAŢIONALE

PARTENERIATE

Denumireaparteneriatului Iniţiatori Parteneri Grupeparticipante Tipulparteneriat

Comoara din inimă

G.P.N. NR.2 și Nr.10 Bistrița

C.R.E.D. Raza de Soare Parintii copiilor din unitate

Toate grupele

Local

Azi preșcolari,mâine școlari

G.P.N. NR.2 Bistrița
Clasa pregătitoare a inv , Telcean Dorina, de la Scoala Gimnazială Nr.1 Bistrita
Grupa mare

Local
“ Un copil informat,o viață salvată” Educatoarele de la GPP nr 2 şi GPN nr 10
ISU Bistriţa Parintii copiilor din unitate

Toate grupele
Local

Împreună pentru copii

G.P.N. NR.2 Bistrița

Forumul German

Grupa Germană


Local
Aventurile Hârtiei G.P.N NR.2 Bistrița Palatul Copiilor Bistrița Grupa Mare Local
Prietenii noștri păpușarii G.P.N. NR.2 Bistrița Centrul Municipal De Cultură George Coșbuc Toate grupele Local
Impreună G.P.N. NR.2 Bistrița Asociația IMPACT Bistrița Toate grupele Local
Educație pentru viață G.P.N. NR.2 IPJ BN Toate grupele Local

Bistrița


IX. MONITORIZARE ŞI EVALUARE

Serealizeazăprin:asistenţe şi interasistenţe, informări săptămânale, lunare, semestriale, rapoarte semestriale/anuale, analize in Consiliul de Administraţie, Comisia metodică, CEAC, studii de impact, sondaje de opinie, interviuri focus-grup, chestionare aplicate cadrelor didactice, personalului auxiliar, părinţilor, portofolii ale copiilor şi educatoarelor, instrumente de lucru indicate de inspectorii de specialitate sau de conducerea unităţii.

 • Calendar

  October 2023
  M T W T F S S
  « Jun    
   1
  2345678
  9101112131415
  16171819202122
  23242526272829
  3031  
 • Facebook

  Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress

  Copyright © 2023 gradinitanr2bistrita.ro. All Rights Reserved.  Plugins