Raport privind starea si calitatea invatamantului

RAPORT PRIVIND STAREA SI CALITATEA ÎNVĂŢĂMÂNTULUI LA NIVELUL GRĂDINIŢEI CU PROGRAM NORMAL NR. 2 BISTRIŢA

AN ȘCOLAR 2020/2021

Director, prof. SABĂU CARMEN

Dezbătut şi avizat în Consiliul Profesoral din data de 18.10.2021 Aprobat în Consiliul de Administraţie din data de 20.10.2021

CUPRINS

INTRODUCERE

 1. REPERE STATISTICE PRIVIND EVOLUTIA EFECTIVELOR DE PRESCOLARI ŞI RESURSELE UMANE

 2. MANAGEMENTUL UNITĂŢII DE ÎNVĂŢĂMÂNT

  • Proiectarea strategiei de coordonare si directiile de dezvoltare

 • Organizarea unității de învățământ

 • Bugetul unităţii:

 • Analiza utilizării resurselor financiare. Motivaţie. Eficienţă

 1. ACTIVITĂŢI REALIZATE PENTRU ASIGURAREA CALITĂŢII ACTULUI EDUCAŢIONAL

  • Procesul instructiv-educativ

  • Curriculum

  • Comisia metodica

  • Perfectionarea cadrelor

  • Egalitatea e sanse si accesul la educatie

 2. EDUCAŢIA NONFORMALĂ

  • Activitati extrascolare

  • Scoala altfel

  • Colaborarea cu parintii

Colaborarea cu comunitatea

 1. MANAGEMENTUL CALITĂŢII

Proceduri interne pentru asigurarea calităţii

– Oferta educaţională şi proiectul de dezvoltare al unităţii

 1. MONITORIZARE ŞI EVALUARE

  • Monitorizarea/evaluarea/controlul activităților din unitatea de învățământ

  • Motivarea/antrenarea personalului din subordine

 1. COMUNICARE ŞI TRANSPARENŢĂ

CONCLUZIE SINTETICA privind activitatea desfasurata în anul şcolar 2020- 2021:

Activitatea desfasurata in anul scolar 2020-2021 s-a pliat pe obiectivele strategice stabilite si a urmarit, in principal, eficientizarea activitatilor la nivelul tuturor compartimentelor, asigurarea unor conditii optime de studiu, asigurarea sigurantei si securitatii elevilor, egalizarea sanselor la educatie, dar si implicarea gradinitei in cat mai multe actiuni de cooperare si parteneriat, de participare la viata comunitatii.

Introducere

Prezentul Raport evidenţiază atingerea obiectivelor stabilite prin Planul managerial şi operaţional pe anului şcolar 2020-2021, precum şi asumarea ţintelor propuse în Planul de dezvoltare instituţională al unităţii.

Întreaga activitate desfăşurată în anul şcolar 2020-2021, la Grădiniâa cu Program Normal Nr

2 Bistriţa, poartă amprenta calităţii, performanţei, responsabilităţii, promovării valorilor europene şi a egalităţii şanselor la educaţie, pentru toţi preşcolarii noştri.

Repere statistice privind efectivele de elevi şi resursele umane:

 1. Grădiniţa cu Program prelungit Nr. 2

Strada N.Bălcescu Nr. 38A, Bistriţa

10 grupe cu 200 de copii înscrişi la program prelungit și la program normal

 • 2 grupe mici –3 ani – 50 copii

 • 2 grupe mijlocii – 4 ani – 55 copii

 • 3 grupe mari – 5-6 ani – 75 copii

 • 1 grupă cu predare în limba germană – mixtă- 20 copii

 1. Grădiniţa cu Program Normal Nr. 10 – structura

Strada Independenţei Nr. 57, Bistriţa;

4 grupe cu 93 de copii înscrişi

 • 3 grupe cu predare în limba română:

  • 1 grupa mică – 3 ani – 25 copii

  • 1 grupa mijlocie – 4 ani- 20 copii

  • 1 grupa mare – 5 ani – 25 copii

 • 1 grupă combinată cu predare în limba maghiară care cuprinde copii între 3 – 6 ani – 23 copii

Frecvenţa în ambele grădiniţe a fost bună, majoritatea preşcolarilor având o prezenţă regulată.

  1. realizat planul de şcolarizare propus pentru ambele grădiniţe. Am integrat şi 9 copii cu

CES.

În semestrul I și al doilea au existat probleme datorită pandemiei Covid-19 și a stării de

alertă pe teritoriul României, fiind nevoiți să ne desfășurăm activitățiile didactice în on-line. Concluzie: Numărul preşcolarilor care studiază în cele două grădiniţe s-a menţinut în limitele superioare în conformitate cu prevederile Legii1/2011, ceea ce demonstrează interesul părinţilor pentru integrarea copiilor în grădiniţă şi prestigiul dobândit la nivel de localitate şi judeţ prin

rezultatele obţinute.

Performante:

   • Rezultate foarte bune obtinute la evaluarile semestriale si anuale.

   • Premii şi distincţii obţinute la diferite concursuri on-line specific vârstei

Personalul unităţii:

 • 20 educatoare, dintre care : 1 director degrevat

15 educatoare titulare ; 4 încadrate pe perioadă determinată, pe posturi rezervate ;

 • 2 personal auxiliar : – 1 contabil şi 1 administrator

 • 8 personal nedidactic :1 bucătar, 1 lenjereasă-spălătoreasă, 6 îngrijitoare

Toate posturile au fost ocupate cu personal calificat (studii corespunzătoare postului). Există deficit la personalul de întreţinere şi nu există personal de pază.

Organigrama a fost aprobată de Consiliul de administraţie

  1. Managementul unităţii de învăţământ:

VIZIUNEA

Grădiniţa este un centru de resurse educaţionale şi de servicii oferite copiilor şi comunităţii, unde relaţiile interpersonal sunt utilizate priceput şi principial pentru a facilita autocunoaşterea, acceptarea emoţională şi maturizarea (dezvoltarea optimă a resurselor personale) în direcţia formării unor personalităţi armonioase, creative, ataşate valorilor naţionale şi universale.

„ LA NOI IN GRĂDINIȚĂ, FIECARE COPIL ARE ACCES LA O EDUCAȚIE DE CALITATE INTR-UN MEDIU ADECVAT

Viziunea unităţii derivă din nevoile de educaţie, identificate la nivelul societăţii şi al comunităţii încă de la varsta preşcolară, vizând urmatoarele aspecte:

 • dezvoltarea individuală a copiilor.

 • crearea unui climat de muncă şi învăţare stimulativ şi creativ;

 • asigurareaexperienţeiindividuale de învăţare;

 • garantarea pregătirii pentru adaptarea la viaţa şcolara şi socială;

 • accentuarea participării familiei în procesul de educaţie al copiilor; MISIUNEA GRĂDINIŢEI

Grădiniţa noastra este o instituţie de educaţie, care oferă sprijin educative pentru copii şi părinţi. Ea este terenul unor relaţii educative în care fiecare beneficiar: părinte, copil, educator are de învăţat şi trebuie să se simtă valorificat şi important. Misiunea noastră este de socializare a copiilor preşcolari în vederea integrării şi adaptării cu succes, în activitatea şcolară şi în societate.

Prin misiunea şi viziunea unităţii asumate, am încercat să reunim eforturile complexe ale întregului colectiv pentru urmărirea îndeplinirii obiectivelor de creştere a PERFORMANTEI, a PROGRESULUI ȘCOLAR, diversificarea curriculum-ului si crearea de activităţi opţionale care să conducă la pregătirea individuală şi stimularea valorilor.

   1. Organizarea unității de învățământ:

Obiectivele stabilite la nivelul sistemului naţional de învăţământ şi a celui teritorial cu cele specifice grădiniţei noastre au fost corelate şi s-au reflectat în proiectul de dezvoltare instituţională şi în celelalte documente manageriale.

În acest context, au fost alese la începutul anului şcolar 2020 -2021 consiliile şi comisiile de lucru şi au fost proiectate documentele activităţii manageriale :

 1. în Consiliul profesoral au fost validate propunerile pentru membrii Consiliului de administraţie şi componenta tuturor comisiilor, ulterior fiind aprobate de către Consiliul de administraţie, directorul emiţând decizii interne de funcţionare;

 2. a fost reactualizată organigrama grădiniţei, care evidenţiază modul de organizare si coordonare a tuturor compartimentelor si domeniilor de activitate;

 3. majoritatea comisiilor şi-au stabilit regulamente de organizare si funcţionare, obiective şi priorităţi de acţiune, tematici, activităţi si termene de realizare;

 4. au fost elaborate documentele manageriale:

– s-a constituit comisia de revizuire si monitorizare a PDI-ul, formata din director, responsabil CM, responsabil CEAC, responsabil cu perfectionarea, cadru didactic sectia maghiara, respectandu-se procedura de revizuire PDI. Acesta s-a dezbatut si avizat in CP si s-a aprobat in CA.

S-au mai aprobat:

  • planul managerial şi Planul operational,

  • graficul de monitorizare si control pentru anul şcolar 2020-2021,

  • tematicile CP şi CA,

  • planul de activităţi extracurriculare

-ROI-ul şi ROF-ul unităţii,

 1. au fost elaborate şi validate Planul de îmbunătăţire a calităţii, Raportul CEAC, RAEI-ul

 2. au fost completate fiselor posturilor şi au fost readuse la cunoştinţa cadrelor didactice criteriilede evaluare a activităţii şi au fost stabilite sarcini concrete pentru toate categoriile de personal

În urma diagnozei din anul școlar precedent a fost elaborat proiectul de curriculum al grădiniței, curriculumul la decizia şcolii şi proiectul privind activitatea extracurriculară:

NU s-a depus la ISJBN nici un proiect pentru includerea acestuia in CAEJ sau CAEN Cadrele didactice au participat la mai multe simpozioane şi conferinţe on-line primind diplome sau adeverinţe pe care le-au inclus în portofoliul personal.

Validarea obiectivelor la nivelul Consiliului de Administraţie şi asigurarea asumării acestora de personalul unităţii de învăţământ s-a realizat prin: crearea şi dezvoltarea unei culturi organizaţionale care promovează şi susţine încrederea, creativitatea şi inovarea, munca de calitate, spiritul de echipa şi colaborarea, o comunicare deschisă între conducere şi personal, comunicare realizată prin întâlniri într-un cadru formal dar şi printr-un cadru informal, precum

şi prin consultarea democratică, prin raportarea periodică a activităților derulate în grădiniţă. Prin implicarea activă a întregului personal în viaţa grădiniţei s-a urmărit cunoaşterea, asumarea şi respectarea de către toți angajații a reglementărilor interne, a modului de organizare şi de luare a deciziilor, de comunicare şi de raportare.

Meritele şi rezultatele elevilor şi ale personalului au fost recunoscute şi apreciate prin oferirea de diplome, scrisori de mulţumire, promovarea imaginii şi rezultatelor pe pagina de facebook sau pe site-ul unităţii

Asigurarea managementului strategic şi operaţional al unităţii de învăţământ s-a realizat la timp, prin întocmirea procedurilor operaţionale care reglementează activităţile principale ale fiecărui compartiment, conform prevederilor legale, la fel şi reactualizarea şi prelucrarea lor în funcţie de specificul acestora.

Organizarea activităţii de SSM, PSI şi ISU s-a realizat conform legii. Organizarea unor exerciţii şi simulări pentru situaţii de urgenţă efectuate pe parcursul anului şcolar, în lunile octombrie şi mai, pentru evacuarea elevilor şi personalului grădiniţei în caz de incendiu, i-au ajutat pe aceştia să înţeleagă şi să reţină procedurile care trebuie puse în aplicare în astfel de situaţii

Calitatea activităţii manageriale s-a reflectat în stilul de conducere, în susţinerea și implicarea personalului pentru dezvoltarea instituţionala si creşterea calităţii actului didactic, stimularea lucrului în echipă, transparenţă în decizie, implicare cu tact în gestionarea conflictelor, cu respectarea cerinţelor legale.

Monitorizarea şi autoevaluarea activităţii grădiniţei s-a realizat prin: întocmirea documentelor de evaluare şi analiză, la nivelul: Consiliului de administraţie, Consiliului profesoral, CEAC, Comisiei metodice şi celelalte compartimente funcţionale, conform procedurilor interne (modalităţi, termene şi responsabilităţi) prin care rezultatele evaluării şi monitorizării calităţii, ale autoevaluării instituţionale şi ale evaluării rezultatelor învăţării au condus la revizuirea ofertei educaţionale şi la modificarea proiectului de dezvoltare

A fost elaborat raportului anual cu privire la calitatea educaţiei, şi făcut public conform legislației în vigoare. Au fost utilizate instrumentele de evaluare a calităţii serviciilor educaţionale şi a gradului de satisfacţie a beneficiarilor (fişe de evaluare, chestionare etc. cu interpretarea rezultatelor pentru proiecția activității viitoare)

Controlul şi monitorizarea procesului instructiv–educativ s-a realizat prin: asistenţe la ore conform legislaţiei, activităţile de formare organizate în unitatea de învăţământ: „Cursul de prim ajutor” şi cursul de „Valorificare a operelor literare in activitatea didactică”, decontat de unitate pentru toate cadrele didactice, întâlniri formale şi informale cu cadrele didactice.

Funcţionarea CEAC la nivelul grădiniței a fost reglementată prin stabilirea componenţei, sarcinilor şi responsabilităţilor sale în cadrul unităţii. S-a acordat o importanţă deosebită sprijinirii activităţii acestei comisii şi funcţionării acesteia în conformitate cu Legea Calităţii., realizându-se asigurarea standardelor de funcţionare ale unităţii, urmărirea şi evaluarea continuă a rezultatelor învățării și întocmirea rapoartelor RAEI. Comisia este cuprinsă în organigrama unităţii şi portofoliul său conţine informaţii utile şi relevante pentru asigurarea unei educaţii de calitate:

Programele manageriale anuale, planurile de activitate, rapoartele semestriale și anuale, componenţa, planificarea întâlnirilor, temele întâlnirilor, documentele, procesele verbale, rapoartele de activitate, hotărâri, anexe ale Consiliul de administraţie, Consiliului profesoral, CEAC, Comisia metodică și alte comisii funcționale au fost indosariate și păstrate, cu respectarea prevederilor legislaţiei în vigoare

Oferta educaţionala a fost aprobată și făcută publică

Implementarea controlului managerial intern s-a realizat conform prevederilor legale Organizarea compartimentelor funcţionale ale unităţii şcolare s-a realizat în daza unor

decizii de numire

A fost propus in consiliul de administraţie, spre aprobare, proiectul de buget, şi până la sfârşitul anului ne-am încadrat în el.

A fost propus inspectoratului şcolar, spre aprobare, proiectul planului de şcolarizare, avizat de Consiliul Profesoral şi aprobat de Consiliul de administraţie.A fost elaborat proiectul de încadrare cu personal didactic de predare, personal didactic auxiliar şi nedidactic iar în baza lui s-a realizat încadrarea corectă pe post a personalului.

În anul şcolar 2020-2021 există autorizație sanitară, sanitar–veterinare și SSM conform prevederilor legale

S-a reuşit obţinerea avizului ISU pentru GPN nr 2, deoarece ne-am mutat într-un nou sediu,situat pe strada N.Bălcescu,iar această clădire întrunește toate condițiile ISU necesare funcţionării legale.

Organizarea activităţii de SSM s-a realizat conform legii Organizarea activităţii PSI şi ISU s-a realizat conform legii

Organizarea colectivelor de elevi pe grupe omogene de vârstă s-a realizat conform procedurii

Completarea la zi a documentelor şcolare

Calitatea activităţii manageriale s-a regăsit în stilul de conducere prin susţinerea şi implicarea personalului pentru dezvoltarea instituţionala si creşterea calităţii actului didactic, stimularea lucrului în echipă, transparenţă în decizie, implicare cu tact în gestionarea conflictelor, cu respectarea cerinţelor legale

Elaborarea şi/sau revizuirea procedurilor de monitorizare şi autoevaluare a activităţii grădiniţei s-a realizat prin::

 • Existenţa documentelor de evaluare şi analiză, la nivelul:

  • Consiliului de administraţie

  • Consiliului profesoral

  • CEAC

  • Comisiilor metodice

  • Compartimentelor funcţionale

 • Elaborarea raportului anual cu privire la calitatea educaţiei, făcut public conform legislației în vigoare

 • Existenţa instrumentelor de evaluare a calităţii serviciilor educaţionale şi a gradului de satisfacţie a beneficiarilor (fişe de evaluare, chestionare etc. cu interpretarea rezultatelor pentru proiecţia activităţii viitoare)

 • Controlul şi monitorizarea procesului instructiv–educativ prin:

  • asistenţe la ore conform legislaţiei

  • activităţile de formare organizate în unitatea de învăţământ

  • întâlniri formale, informale cu cadrele didactice

  • evaluări interne în vederea evaluării calităţii procesului de predare-învăţare

 • Funcţionarea CEAC la nivelul grădiniţei conform legii, realizându-se asigurarea standardelor de funcţionare ale unităţii, urmărirea şi evaluarea continuă a rezultatelor învăţării şi întocmirea rapoartelor RAEI

 • De asemenea au fost elaborate rapoarte privind activitatea de asigurare a calităţii, ofertei educaţionale şi a programelor de îmbunătăţire a calităţii educaţiei, cu respectarea Legii nr. 87/2006 privind asigurarea calităţii în educaţie, rapoarte semestriale şi anuale de activitate a unităţii şcolare precum și planuri de măsuri şi de îmbunătățire a deficiențelor

Stabilirea obiectivelor, activităţilor, responsabilităţilor şi termenelor de realizare în PDI şi în programele de dezvoltare a sistemelor de control managerial s-a realizat prin :

 • Întocmirea documentelor de proiectare-planificare cu respectarea prevederilor Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar şi ale ordinelor şi instruţiunilor specifice:

programe manageriale anuale, rapoarte semestriale, anuale, materiale de analiză la nivelul unităţii

 • planuri de activitate, rapoarte semestriale, anuale, materiale de analiză la nivelul compartimentelor

 • planuri anuale, rapoarte semestriale şi anuale, materiale de analiză la nivelul comisiei metodice

 • Oferta educaţionala a fost aprobată şi făcută publică

 • Componenţa, planificarea întâlnirilor, temele întâlnirilor, documente, procese verbale, rapoarte de activitate, hotărâri, anexe ale: Consiliul de administraţie,Consiliul profesoral, CEAC, Comisia metodică şi alte comisii funcţionale au fost indosariate şi păstrate, cu respectarea prevederilor legislaţiei în vigoare

 • Implementarea controlului managerial intern s-a realizat conform prevederilor legale

   1. Bugetul unităţii:

Resurse financiare şi materiale:

Proiectarea, aprobarea, repartiţia şi execuţia efectivă a bugetului de venituri şi cheltuieli s- a realizat conform prevederilor legale în vigoare. Nu au existat probleme în proiectarea şi execuţia bugetară, fiind asigurate cu prioritate cheltuielile de personal, respective cele pentru utilităţi. Nu au existat blocaje financiare sau depăşiri ale prevederilor bugetare.

Ca în fiecare an s-au luat toate măsurile pentru asigurarea stării de sănătate a copiilor şi personalului., s-a realizat periodic triajul copiilor şi s-a efectuat controlul medical al personalului. La finalul anului financiar s-a realizat inventarul întregului patrimoniu.

Execuţia bugetară la 10.2020

Clasificare bugetara

Prevederi-buget aprobat

Plăţi nete

Cheltuieli

Disponibil

Total cheltuieli (sectiunea de functionare + sectiunea de dezvoltare

104.000,00

59.861,83

82.948,53

44.138,17

Sectiunea de

104.000,00

59.861,83

79.074,22

44,138,17

functionare

Cheltuieli curente

104.000,00

59.861,83

79.074,22

44,138,17

Bunuri si servici

89.000,00

53.138,83

72.351,22

35.861,17

Venituri proprii

Contributia

elevilor taxa de hrana

161.553,0

161.553,00

Cheltuieli de personal:

Cheltuieli total 2020

Buget initial

Hotarari judecatoresti

Vouchere

Influente

Total

1169843

72000

2966

4000

1342162

Cheltuieli salariale

1111595

56471

3137

1133957

Despagubiri civile –

dobanzi

0

17312

La finalul anului 2020, din economiile realizate s-au mai cumpărat materiale şi obiecte de inventar :

   1. Analiza utilizării resurselor financiare. Motivaţie. Eficienţă

Fondurile au fost utilizate conform bugetelor aprobate pentru anul financiar 2020.Au fost cheltuite 100%. Au fost utilizate pentru salarii, bunuri şi servicii, pentru alte material necesare unei bune funcţionări a procesului instructive-educativ, creşterea siguranţei ăn unitatea şcolară, asigurarea unui climat de siguranţă pentru copii şi angajaţi.

De asemenea, s-au realizat reparaţii la ambele unităţi.

  1. Activităţi realizate pentru asigurarea calităţii actului educaţional

Procesul instructiv-educativ:

Activitatea instructiv-educativă s-a desfăşurat în concordanţă cu standardele curriculare actuale, conform programei preşcolare, lăsând loc de creativitate şi iniţiativă fiecărui cadru didactic. La sfârşitul anului, fiecare cadru didactic a prezentat un raport individual de activitate precum şi un raport final de evaluare a activităţii şi rezultatelor obţinute de preşcolarii de la fiecare grupă.

Concluzii:

Planificarile la grupe au fost realizate corect respectandu-se particularitatile de varsta a copiilor si precizarile curriculumului prescolar.Cadrele didactice care au avut doar definitivatul au intocmit proiecte de activitatii.

Pe parcursul anului şcolar educatoarele au derulat activităţi interesante,atât fizic cât și on- line, în sistem integrat, folosind un bogat material intuitiv. Stilul didactic al acestora este permisiv şi stimulativ, nivelul pregătirii preşcolarilor fiind corespunzător standardelor curriculare,cu unele întârzieri pe dezvoltarea personală datorită stării de alertă de pe teritoriul

României. Educatoarele sunt preocupate în mod deosebit de vorbirea corectă şi coerentă a copiilor, de crearea unui mediu ambiental atractiv şi stimulativ. Li s-au făcut recomandări cadrelelor didactice mai tinere de a încuraja copiii în a-şi exprima ideile si a utiliza mai multa creativitate in activitatile integrate si in proiectarea lor.

În baza graficelor de monitorizare si control s-au desfaşurat asistenţele la orele de curs si la activităţile comisiei metodice si in urma analizelor s-au constatat urmatoarele aspecte in ceea ce priveste procesul instructiv-educativ:

 • PROIECTAREA – în general se respecta ritmul planificărilor, iar planificările anuale si semestriale sunt elaborate în conformitate cu cerinţele actuale.Toate cadrele didactice evaluate au prezentat portofoliile personale.

 • TEHNOLODIILE DIDACTICE- sunt adecvate şi eficiente, utilizandu-se cu preponderenţă metodele interactive.Tot mai multe cadre didactice utilizează calculatorul, laptopul, videoproiectorul în procesul de predare-învăţare-evaluare.

 • MODALITĂŢILE DE EVALUARE sunt diverse: fişe de lucru, munca individuală, portofolii etc.

 • OPŢIONALELE stabilite la nivelul unitatii, in urma solicitarilor parintilor, reprezinta un punct de atractie pentru elevi, le satisfac acestora curiozitatile in domeniul respectiv, le deschid perspectiva unei abordari individuale.

 • ACTIVITATEA EDUCATIVA ŞI EXTRAŞCOLARĂ.- Ca urmare a numeroase parteneriate si proiecte initiate de cadrele didactice elevii au fost antrenati in activitati care au urmarit dezvoltarea creativitatii,fanteziei si imaginatiei, formarea si dezvoltarea gustului estetic.

Activitatea comisiei metodice:

În anul scolar 2020-2021, activitatea Comisiei metodice s-a desfăşurat în conformitate cu cerinţele Curriculumului pentru învăţământul preşcolar şi a urmărit realizarea următoarelor obiective:

  • Menţinerea în actualitate ştiinţifico-psihopedagogică a educatoarelor pentru formarea unor componente profesionale solicitate de nevoia schimbării calitative a procesului educativ desfăşurat cu preşcolarii (copiii cu CES);

  • Imbunătăţirea calităţii de predare-învăţare-evaluare în cadrul unităţii şi diversificarea metodelor şi a procedeelor didactice, diversificarea formelor de activitate şi a formelor de organizare a colectivului de copii;

  • Promovarea şi încurajarea originalităţii şi creativităţii educatoarelor;

  • Imbunătătirea şi modernizarea bazei didactico-materiale a grădiniţei;

  • Creşterea calitativă a bunelor practici didactice privind aplicarea curriculumului pentru învăţământul preşcolar centrat pe copil prin aplicarea metodologiilor moderne în armonie formatoare cu cele tradiţionale.

Perfecţionarea cadrelor:

Ţinându-se cont de obiectivele şi prioritătile stabilite în PDI, dar şi de faptul că formarea şi

perfecţionarea reprezintă un proces continuu si cumulativ de actualizare si de dezvoltare a competentelor, cadrele didactice din unitatea noastra au fost implicate in activitati in concordanţă cu evoluţiile din planul nevoilor de educatie si al curriculum-ului educational, altele in functie de exigentele privind adaptarea competentelor personalului didactic .

Formarea si perfectionarea continua a cadrelor didactice din unitatea noastra s-a realizat astfel:

   • prin chestionarea cadrelor didactice asupra nevoilor de perfectionare si formare continua;

   • prin studiu individual de specialitate/autoperfectionare;

   • prin activitati desfasurate in cadrul comisiilor metodice sau a consfatuirilor cadrelor didactice;

   • prin inscrierea la grade didactice;

   • prin inscrierea la cursuri de formare initiala si perfectionare continua organizate/avizate de institutii abilitate(CCD, ISJ, MEN)

Cadre didactice care au sustinut inspectii si au obținut grade didactice

Nr.

Numele si prenumele cadrului didactic inspectat

Denumirea programului de formare acreditat

1.

FECHETE POENAR ANCUTA

Gradul I

2.

GROZA CORNELIA

Gradul II

3.

CRIȘAN ILEANA-ZAMFIRA

Gradul I

CONCLUZII:

Activitatea de formare/ perfecţionare a cadrelor didactice a avut un trend ascendent, arată preocuparea permanentă a celor implicaţi în procesul instructiv- educativ- evaluativ pentru îmbunătăţirea managementului scolar, pentru dezvoltare profesională personalizată, pentru inovarea practicii scolare si este apreciată în mod pozitiv.

Egalitatea de şanse şi accesul la educaţie:

Având în vedere faptul că “Asigurarea accesului egal şi sporit la educaţie prin proiecte şi programe de protecţie şi susţinere educaţională” reprezină unul dintre principiile pe care se fundamentează PDI-ul grădiniţei, în anul şcolar trecut au fost integraţi în învăţământul de masă, 9 copii cu CES.

Astfel, la fiecare grupă, educatoarele au avut în vedere elaborarea unor instrumente pentru evaluarea elevilor cu CES (fise psihopedagogice, teste de motricitare, matrice progresive, probe de evaluare, întocmirea unor fise psihopedagogice detaliate şi a fişelor de traseu educaţional.

În urma acestor evaluări au fost stabilite sarcini specifice pentru tratarea individuala si

diferentiataa acestor copii şi elaborarea unor planuri de interventie individuala.

Pentru susţinerea acestor copii, au fost emarate procedurile şi s-au făcut toate demersurile în vederea punerii în aplicare a HOTĂRÂRII Nr. 564/2017 din 4 august 2017 privind modalitatea de acordare a drepturilor copiilor cu cerinţe educaţionale speciale şcolarizaţi în sistemul de învăţământ preuniversitar şi s-au acordat stimulentele financiare pentru un număr de 9 copii.

  1. Educaţia nonformală

Activităţi extraşcolare

Activităţile extracurriculare, ca activităţi complementare activităţii de învăţare realizată la clasă, au urmărit lărgirea şi adâncirea nivelului de cunoştinţe şi informaţii al copiilor, atragerea lor spre folosirea timpului liber în mod util şi plăcut, pentru a-i apropia de viaţa socială, culturală a comunităţii în care trăiesc. Spre deosebire de cele curriculare prin varietatea formelor şi a conţinutului, prin durata lor, prin varietatea locaţiilor în care s-au desfăşurat, prin metodele folosite şi prin raporturile de colaborare, de apropiere, de încredere şi de prietenie dintre copii au contribuit la buna pregătire a copiilor.

Activităţile extracurriculare desfăşurate în grădiniţa noastră au avut un caracter atractiv, preşcolarii participând într-o atmosferă de voie bună, optimism, cu însufleţire şi dăruire.

Aceste activităţi au fost direcţionate pe următoarele repere:

 • activităţi cultural-artistice;

 • activităţi ecologice;

 • activităţi religioase;

 • activităţi sportive.

În cadrul activităţilor extracurriculare desfăşurate în cadrul unităţii noastre au fost incluse: teatre de păpuşi, plimbări, ieşiri în natură, serbări cu diferite ocazii, concursuri între grupele aceleiaşi grădiniţe sau între grădiniţe, parteneriate şcolare pe diferite teme, proiecte naționale, etc. Din păcate,unele activități au fost desfășurate în on-line,atunci când indicele de îmbolnăvire Covid-19 era foarte mare

Vizitele la muzeu, expoziţii, monumente şi locuri istorice – organizate selectiv și virtual – au constituit un mijloc de a intui şi preţui valorile culturale, folclorice şi istorice ale poporului nostru şi ale zonei Bistriței. Atât activităţile turistice cât şi cele de concurs au contribuit la îmbogăţirea şi lărgirea vocabularului activ, a socializării și la stimularea dezvoltării bio-psiho- sociale a celor mici; astfel copiii au avut ocazia de a reda cu mai multă creativitate şi sensibilitate imaginea realităţii în cadrul activităţilor plastice şi practice (de desen, pictură, modelaj, colaj, etc.), al celor de educarea limbajului, iniţiativă în cadrul jocurilor, etc.

Din păcate,nu au putut fii organizate vizite,serbări sau plimbări din cauza stării de alertă , a pandemiei ,însă cadrele didactice au încercat să suplinească prin alte metode atractive acest inconvenient.

Parteneriatele realizate de către colectivul Grădiniţei cu P.N..Nr.2 Bistrița au fost: Parteneriat cu Casa de Cultură Bistrița , Parteneriat cu ISU Bistrița , Parteneriat Grădiniță- Școală Ginazială Nr.1 Bistrița,Centru Raza de Soare Bistrita,Forumul German .

Proiecte iniţiate la nivelul unităţii:,, ,,Cartea, prietena mea,,

Săptămâna ,, ȘCOALA ALTFEL: Să știi mai multe să fii mai bun,, a fost anulată datorită

numărului mare de îmbolnaviri cu Covid-19 la nivel de municipiu.

Activităţile extracurriculare de educaţie ecologică s-au materializat prin plantarea unor copaci şi flori în curtea grădiniţei. Prin aceste activităţi s-a urmărit cultivarea dragostei pentru natură, înţelegerea de către preşcolari că protejarea mediului

În cadrul grădiniţei noastre, activităţile extracurriculare on-line au fost abordate cu deschidere, creativitate şi rigoare de către toate cadrele didactice, în funcţie de nivelul fiecărei grupe

Proiectele si parteneriatele s-au semnat respectandu-se termenele stabilite de ISJBN.

Colaborarea cu părinţii

De la venirea în grădiniţa educatoarele au întreprins activităti de cunoaştere a copiilor şi familiilor acestora. Au studiat dosarele personale, au aplicat chestionare la început de an, au organizat colectivul de părinţi alegând comitetul de părinţi şi au repartizat fiecăruia atribuţiile. A fost stabilit un program de activităţi cu familia, au fost proiectate întâlniri individuale şi colective, consultaţii, activităţi extracurriculare.

Comunicarea cu familiile copiilir s-a realizat prin: s-a tinut legătura permanent cu părinţii prin orice mijloace, fie telefonic sau prin e-mail, prin corespondenţa sau prin avizierele şi panourile de la clasa, accesul la portofoliul copilului s-a dovedit a fi eficient şi multumitor pentru ambele părţi. Participarea părinţilor la activităţile demonstrative a permis părinţilor să fie proprii evaluator ai copilului şi posibilitatea de a-i aprecia ţinând seama de cerinţele educatoarei cât şi a colectivului din care face parte.

Nu a fost un an ușor dar dacă familia este implicată de la început în programul educativ, ea va percepe corect importanţa colaborarii cu grădiniţa şi beneficiile acestei colaborări, iar implicarea sa în activitatea grădiniţei va fi constientă, interesantă şi reciproc avantajoasă.

Beneficiar în parteneriatul grădiniţă-familie este copilul care treptat prin modul de comportare va scoate în evidentăr ezultatele acestui parteneriat şi îşi va descoperi părinţii ca parte importantă a educaţiei sale.

Colaborarea cu comunitatea

Pe parcursul anului a existat o buna colaborarea cu comunitatea locala. Astfel, Primaria s-a implicat in dezvoltarea si intretinerea bazei materiale a gradinitei, dar si in derularea si sprijinirea unor actiuni sau proiecte educative care vin in sprijinul imbunatatirii activitatii educative din gradinita. Colaborarea cu Politia a ajutat in educatia preventiva si cultivarea comportamentelor prosociale. Aceasta colaborare s-a concretizat in activitati de informarea a copiilor asupra unor reguli care trebuie respectate astfel incat viata si siguranta lor sa nu fie pusa in pericol precum si in participarea la proiectul ,, Preșcolarul informat , pregătit pentru o lume mai bună”, împreună cu Poliția Bistrița şi CJRAE. Colaborarea cu biserica a inlesnit promovarea valorilor moral- religioase care sunt importante in educatia morala si comunitara a copilului. Aceasta colaborare este foarte importanta in special in comunitatile multietnice, in care oamenii apartin diferitelor culte religioase. Copiii au invățat ca, indiferent de religie, toti suntem egali si avem aceleasi drepturi. S-au mai realizat parteneriate cu: cabinetul medical; asociația nonguvernamentală Rază de Soare Bistrița , pentru rezolvarea unor probleme de ordin social.

În urma colaborării cu Clubul Lyons, curtea și spațiul de joacă de la Grădinița cu program normal nr 10 au fost dotate și amenajate corespunzător.

Am avut o bună colaborare cu mass-media, pentru promovarea imaginii gradinitei, pentru promovarea ideilor noi, valorilor etc.

  1. Managementul calităţii

Structuri responsabile cu evaluarea internă a calităţii: CEAC si SCIM si Proceduri interne pentru asigurarea calităţii

Comisia CEAC:

 • Actualizare anuală

 • Regulament intern responsabilităţi

 • RAEI-ul

 • Instrumente interne de autoevaluare

 • Plan de îmbunătăţire

 • Manual de proceduri

Comisia CEAC a prezentat pe scurt RAEI in CP apoi l-a afisat la avizier. Chestionarele de satisfactie au fost completatwe, centralizate şi interpretate.

Comisia SCIM a avut ca scop implementarea controlului intern asupra activităţii şi utilizării fondurilor instituţiei . Astfel, pe parcursul anului s-au urmărit:

realizarea atribuţiilor stabilite în concordanţă cu misiunea Gradinitei cu Program Normal Nr. 2, în condiţii de regularitate, eficacitate, economicitate şi eficienţă;

 • protejarea fondurilor publice împotriva pierderilor datorate erorii, abuzului sau fraudei;

 • respectarea legii, a Regulamentului de Organizare şi Funcţionare, a Regulamentului Intern şi deciziilor conducerii;

 • dezvoltarea şi întreţinerea unor sisteme de colectare, stocare, prelucrare, actualizare şi difuzare a datelor şi informaţiilor financiare şi de conducere .

Toate aceste obiective urmărite s-au materializat în: reflectarea în documentele scrise, a organizării controlului intern, a tuturor operaţiunilor instituţiei şi a elementelor specifice, înregistrarea şi păstrarea în mod adecvat a documentelor; înregistrarea în mod cronologic şi corect a operaţiunilor ;

separarea atribuţiilor privind efectuarea de operaţiuni între persoane, astfel încât atribuţiile de aprobare, control şi înregistrare să fie încredinţate unor persoane diferite;

In general, la nivelul unităţii de învăţământ, este implementat şi funcţionează sistemul de control intern managerial.

Documentele unităţii au fost arhivate şi gestionate conform legii. Termenele stabilite in planul managerial au fost respectate pe cat posibil .

S-au eliberat decizii pentru comisii conform ROFUIP inclusiv pentru coordonatorul de structura. ROI s-a revizuit in CP si s-a validat în CA, afisandu-se la avizier.

Oferta educaţională şi proiectul de dezvoltare al unităţii

Oferta educaţională a grădiniţei a cuprins activităţi opţionale, activităţi curriculare şi extracurriculare, priecte şi activităţi educative motivante şi interesante, care au urmărit următoarele obiective strategice:

 1. Aplicarea politicilor educaţionale ale M.E. în grădiniţă;

 2. Proiectarea activităţilor manageriale pe baza unei diagnoze pertinente, specifice, realiste;

 3. Elaborarea unor strategii şi proceduri de realizare a calităţii în grădiniţă;

 4. Eficientizarea funcţionării comisiilor şi a comunicării ;

 5. Aplicarea corectă şi creativă curriculum naţional, elaborarea curriculum-ului la decizia grădiniţei;

 6. Elaborarea unor strategii, proceduri şi instrumente de evaluare specifice, în conformitate cu noile reglementări;

 7. Asigurarea educaţiei complementare a copiilor (educaţie pentru sănătate şi educaţie alimentară, cultură, sport);

 8. Asigurarea accesului tuturor copiilor (eliminarea oricărei discriminări) la serviciile educaţionale oferite de grădiniţă, în funcţie de planul de şcolarizare aprobat;

 9. Facilitarea şi sprijinirea evoluţiei personalului pentru dezvoltarea personală şi evoluţie în carieră în specialitate;

 10. Eficientizarea tuturor modalităţilor de formare continuă a cadrelor didactice:

 11. Exploatarea eficientă a resurselor didactico-materiale şi dezvoltarea acestora;

 12. Creşterea calităţii mediului educaţional;

 13. Evidenţa şi inventarierea patrimoniului în conformitate cu legislaţia în vigoare

 14. Implicarea directă a părinţilor în activitatea managerială a grădiniţei;

 15. Colaborarea grădiniţei cu ISJ BN, Consiliul Local şi Primăria, pt. dezvoltarea de proiecte şi programe de interes comun;

 16. Colaborarea cu şcoala şi alte instituţii de învăţământ din oraş, judeţ, ţară

Nr.crt.

Nivel Educatoare

Categoria de activitate

Nr Activitati

1.

Nivel I

Activităţi pe domenii

14

experienţiale

Jocuri şi activităţi

15

didactice alese

Activităţi de dezvoltare

15

personală

2.

Nivel II

Activităţi pe domenii

20

experienţiale

Jocuri şi activităţi

15

didactice alese

Activităţi de dezvoltare

17

personală

În vederea asigurării diversităţii curriculare şi pentru a permite copiilor să aibă experienţe de invatare care să- i facă uşor adaptabili unei societăţi aflate mereu in schimbare, pentru anul şcolar 2020-2021 fost propuse şi avizate/aprobate următoarele activitati optionale:

Grupa Mare: ,,Banii se câștigă prin muncă,,- educație financiară,

Grupa mare B:“În lumea poveștilor

Grupa Mijlocie A: -Creionul magic

Grădinita cu Program Normal Nr. 10:

Grupa mare: ,,Gimnastica ritmica,,

Grupa mijlocie: ,,In lumea povestilor,,,

 1. Monitorizarea/evaluarea/controlul activităților din unitatea de învățământ

Am constituit și actualizat periodic baza de date a grădiniţei, colectarea datelor statistice pentru sistemul naţional de indicatori pentru educaţie şi introducerea datelor în SIIIR s-a realizat în termenele solicitate

Prin decizie a fost numit responsabilul cu biblioteca şi cu fondul de carte al grădiniţei.

Am avut un număr de 4 preşcolari cu alocaţie de sprijin pentru care am întocmit documentele necesare.

Pentru buna desfăşurare a activităţii administrativ financiare am cerut cosultanţă personalului de la Direcţia economică a primăriei, şi am colaborat permanent cu contabilul si administratorul unităţii,

Responsabilul cu arhiva, numit prin decizie, si-a indeplinit atributiile care ii revin. Procedurile pentru abateri disciplinare exista, dar nu au existat cazuri in unitate.

Unitatea s-a incadrat in bugetul primit, compartimentul contabilitate a intocmit la termen raportarile catre ISJ/ ME.

Comisia de inventariere constituita prin decizia nr.62/10.12.2020, si-a indeplinit atributiile, iar d-na administrator s-a preocupat in permanenta pentru utilizarea, pastrarea, completarea si modernizarea bazei materiale. S-au achizitionat bunuri şi material pentru ambele locatii, s-au igienizat cladirile.

Executiile bugetare si documentele financiar contabile s-au realizat corect si la timp, la fel si statele de plata.

Motivarea/antrenarea personalului din subordine

Am sustinut personalul didactic si nedidactic pentru a participa la diverse cursuri si stagii de formare profesională : tot personalul didactic a fost format prin CCD pentru a putea, în echipă, să participe şi să susţină activitatea şi proiectele propuse.

Promovarea şi salarizarea personalui din unitate precumşi evaluarea anuală a activităţii personalului didactic si nedidactic din subordine s-a realizat conform legii, în baza fişei cadru şi a fişei postului operaţionalizată la nivel de unitate, parcurgând toate etapele, şi respectand termenele şi modalităţile de contestaţie.

Am participat la inspecţii de specialitate pentru acordarea gradelor didactice sau la alte tipuri de inspecţii în calitate de metodist ISJBN:

 1. Relatii de comunicare

Încă de la începutul anului am asigurat cât mai eficient sistemul de comunicare internă şi externă a unităţii cu autorităţile locale, cu inspectoratul şcolar, cu părinţii şi comunitatea. Am fost preocupată de promovarea imaginii instituţiei pe care o conduc şi am actualizat periodic site-ul propriu al grădiniţei, cu informaţii de interes public.

Transmiterea rapoartelor, situatiilor a fost facuta la termen, si nu au existat probleme de comunicare interna/externa. Comunicarea cu autoritea locala este foarte buna ,de asemenea si cu mass-media(daca este cazul).

S-au incheiat contracte de prestari servicii intre gradinita noastra ca prestator de servicii si parintii copiilor ca beneficiari, astfel parintii au fost informati despre drepturile si obligatiile ce le revin ca si coparticipanti la procesul de educare al copiilor.

Părintii s-au implicat in oferirea de donatii pentru achizitionarea de materiale moderne care sa infrumuseteze ambientul grupelor si ne-au sprijinit ori de cate ori am avut nevoie.

De asemenea, au fost consultati in alegerea optionalelor.S-au desfasurat lectii deschise cu participarea parintilor unde s-a observat felul in care se manifesta copilul la activitati, cerintele pentru nivelul de cunostinte, priceperi si deprinderi necesar la un moment dat.

CONCLUZIE SINTETICA privind activitatea desfasurata în anul şcolar 2020-2021:

Activitatea desfăsurată în anul școlar 2020-2021 s-a pliat pe obiectivele strategice stabilite si a urmărit, în principal, eficientizarea activitatilor la nivelul tuturor compartimentelor,chiar dacă s-au desfășurat în on-line în multe perioade, asigurarea unor conditii optime de studiu, asigurarea sigurantei si securitatii elevilor, egalizarea sanselor la educatie,dar si implicarea gradinitei în cât mai multe actiuni de cooperare si parteneriat, de participare la viata comunității.

Director,

Prof. Sabău Carmen

 • Calendar

  July 2024
  M T W T F S S
  « Jun    
  1234567
  891011121314
  15161718192021
  22232425262728
  293031  
 • Facebook

  Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress

  Copyright © 2024 gradinitanr2bistrita.ro. All Rights Reserved.  Plugins