• Recent Posts

 • Recent Comments

  • Archives

  • Categories

  • Meta

  • Raport de activitate

                RAPORT PRIVIND STAREA SI CALITATEA ÎNVĂŢĂMÂNTULUI  LA   NIVELUL       GRĂDINIŢEI CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 2 BISTRIŢA

   AN SCOLAR 2016/2017

    

    

    

    

    

   Director,

   prof. CORINA ŢIFREA

    

    

   CUPRINS

    

   INTRODUCERE

   1. REPERE STATISTICE PRIVIND EVOLUTIA EFECTIVELOR DE PRESCOLARI ŞI RESURSELE UMANE
   2. MANAGEMENTUL UNITĂŢII DE ÎNVĂŢĂMÂNT
   • Proiectarea strategiei de coordonare si directiile de dezvoltare
   • Organizarea unității de învățământ
   • Bugetul unităţii:
   • Analiza utilizării resurselor financiare. Motivaţie. Eficienţă
   1. ACTIVITĂŢI REALIZATE PENTRU ASIGURAREA CALITĂŢII ACTULUI EDUCAŢIONAL
   • Procesul instructiv-educativ
   • Curriculum
   • Comisia metodica
   • Perfectionarea cadrelor
   • Egalitatea e sanse si accesul la educatie
   1. EDUCAŢIA NONFORMALĂ
   • Activitati extrascolare
   • Scoala altfel
   • Colaborarea cu parintii
   • Colaborarea cu comunitatea
   1. MANAGEMENTUL CALITĂŢII

             Proceduri interne pentru asigurarea calităţii

   • Oferta educaţională şi proiectul de dezvoltare al unităţii
   1. MONITORIZARE ŞI EVALUARE
   • Monitorizarea/evaluarea/controlul activităților din unitatea de învățământ
   • Motivarea/antrenarea personalului din subordine
   1. COMUNICARE ŞI TRANSPARENŢĂ

   CONCLUZIE SINTETICA privind activitatea desfasurata în anul şcolar 2016-2017:

   Activitatea desfasurata in anul scolar 2016-2017 s-a pliat pe obiectivele strategice stabilite si a urmarit, in principal, eficientizarea activitatilor la nivelul tuturor compartimentelor, asigurarea unor conditii optime de studiu, asigurarea sigurantei si securitatii elevilor, egalizarea sanselor la educatie, dar si implicarea gradinitei in cat mai multe actiuni de cooperare si parteneriat, de participare la viata comunitatii.

    

    

   Introducere

    

   Prezentul Raport evidenţiază atingerea obiectivelor stabilite prin Planul managerial şi operaţional pe anului şcolar 2016-2017, precum şi asumarea ţintelor propuse în Planul de dezvoltare instituţională al unităţii.

   Întreaga activitate desfăşurată în anul şcolar 2016-2017, la Grădiniâa cu Program Prelungit Nr 2 Bistriţa, poartă amprenta calităţii, performanţei, responsabilităţii, promovării valorilor europene şi a egalităţii şanselor la educaţie, pentru toţi preşcolarii noştri.

    

   Repere statistice privind efectivele de elevi şi resursele umane:

    

   1.Grădiniţa cu Program prelungit Nr. 2

   Strada Rodnei Nr. 23, Bistriţa

   5 grupe cu 120 de copii încrişi

   • 1 grupa mică –3 ani – 20 copii
   • 2 grupe mijlocii – 4 ani – 50 copii
   • 2 grupe mari – 5-6 ani – 50 copii

    

   2.Grădiniţa cu Program Normal Nr. 10 – structura

   Strada Independenţei Nr. 57, Bistriţa;

                    4 grupe cu 80 de copii înscrişi

   –  3 grupe cu predare în limba română:

   • 1 grupa mică – 3 ani – 20 copii
   • 1 grupa mijlocie – 4 ani- 20 copii
   • 1 grupa mare – 5 ani – 22 copii

   – 1 grupă  combinată cu predare în limba maghiară care cuprinde copii între 3 – 6 ani – 18 copii

    

   Frecvenţa în ambele grădiniţe a fost bună, majoritatea preşcolarilor având o prezenţă regulată.

   S-a realizat planul de şcolarizare propus pentru ambele grădiniţe. Am integrat şi 8 copii cu CES.

   Concluzie: Numărul preşcolarilor care studiază în cele două grădiniţe s-a  menţinut în limitele superioare în conformitate cu prevederile Legii1/2011, ceea ce demonstrează interesul părinţilor pentru integrarea copiilor în grădiniţă şi prestigiul dobândit la nivel de localitate şi judeţ prin rezultatele obţinute.

    

    

    Performante:

   • Rezultate foarte bune obtinute la evaluarile semestriale si anuale.
   • Premii şi distincţii obţinute la diferite concursuri specific vârstei

    

    Personalul unităţii:

   • 15 educatoare, dintre care : 1 director degrevat

   12 educatoare titulare ; 3 încadrate pe perioadă determinată, pe posturi rezervate ;

   • 7 personal auxiliar : -5 îngrijitoare, 1 contabil şi 1 administrator
   • 2 personal nedidactic :1 bucătar, 1 lenjereasă-spălătoreasă

    

   Toate posturile au fost ocupate cu personal calificat (studii corespunzătoare postului).

   Personalul didactic auxiliar şi nedidac este insuficient. Există deficit la personalul de întreţinere şi la bucătărie şi nu există personal de pază.

   Organigrama a fostaprobată de consiliul e administraţie

    

   1. Managementul unităţii de învăţământ:

    

   VIZIUNEA

    

               Grădiniţa este  un centru de resurse educaţionale şi de servicii oferite copiilor şi comunităţii, unde relaţiile interpersonal sunt utilizate priceput şi principial pentru a facilita autocunoaşterea, acceptarea emoţională şi maturizarea (dezvoltarea optimă a resurselor personale) în direcţia formării unor personalităţi armonioase, creative, ataşate valorilor naţionale şi universale.

    

   „ LA NOI IN GRADINITA, FIECARE COPIL ARE ACCES LA O EDUCATIE DE CALITATE INTR-UN MEDIU ADECVAT

    

   Viziunea unităţii derivă din nevoile de educaţie, identificate la nivelul societăţii şi al comunităţii încă de la varsta preşcolară, vizând urmatoarele aspecte:

   • dezvoltarea individuală a copiilor.
   • crearea unui climat de muncă şi învăţare stimulativ şi creativ;
   • asigurareaexperienţeiindividuale de învăţare;
   • garantarea pregătirii pentru adaptarea la viaţa şcolara şi socială;
   • accentuarea participării familiei în procesul de educaţie al copiilor;

    

   MISIUNEA GRĂDINIŢEI

    

               Grădiniţa noastra este o instituţie de educaţie, care oferă sprijin educative pentru copii şi părinţi. Ea este terenul unor relaţii educative în care fiecare beneficiar: părinte, copil, educator are de învăţat şi trebuie să se simtă valorificat şi important. Misiunea noastră este de socializare  a copiilor preşcolari în vederea integrării şi adaptării cu succes, în activitatea şcolară şi în societate.

    

   Prin misiunea şi viziunea unităţii  asumate, am încercat să reunim eforturile complexe ale întregului colectiv pentru urmărirea îndeplinirii obiectivelor de creştere a PERFORMANTEI, a PROGRESULUI SCOLAR, diversificarea curriculum-ului si crearea de activităţi opţionale care să conducă la pregătirea individuală şi stimularea valorilor.

    

   • Organizarea unității de învățământ:

   Obiectivele stabilite la nivelul sistemului naţional de învăţământ şi a celui teritorial cu cele specifice grădiniţei noastre au fost corelate şi s-au reflectat în proiectul de dezvoltare instituţională şi în celelalte documente manageriale.

   În acest context, au fost alese la începutul anului şcolar 2016 -2017 consiliile şi comisiile de lucru şi au fost proiectate  documentele activităţii manageriale :

   1. în Consiliul profesoral au fost validate propunerile pentru membrii Consiliului de administraţie şi componenta tuturor comisiilor, ulterior fiind aprobate de către Consiliul de administraţie, directorul emiţând decizii interne de funcţionare;
   2. a fost reactualizată organigrama grădiniţei, care evidenţiază modul de organizare si coordonare a tuturor compartimentelor si domeniilor de activitate;
   3. majoritatea comisiilor şi-au stabilit regulamente de organizare si funcţionare, obiective şi priorităţi de acţiune, tematici, activităţi si termene de realizare;
   4. au fost elaborate documentele manageriale:

   – s-a constituit comisia de revizuire si monitorizare a PDI-ul, prin decizia nr.72 din 06.09.2016 formata din director, responsabil CM, responsabil CEAC, responsabil cu perfectionarea, cadru didactic sectia maghiara, respectandu-se procedura de revizuire PDI. Acesta s-a dezbatut si avizat in CP si s-a aprobat in CA.

   – planul managerial şi Planul operational,

   – graficul de monitorizare si control pentru anul şcolar 2016-2017,

   – tematicile CP şi CA,

   – planul de activităţi extracurriculare

   -ROI-ul şi ROF-ul unităţii,

   1. au fost elaborate şi validate Planul de îmbunătăţire a calităţii, Raportul CEAC, RAEI-ul
   2. au fost completate fiselor posturilor şi au fost readuse la cunoştinţa cadrelor didactice criteriilede evaluare a activităţii şi au fost stabilite sarcini concrete pentru toate categoriile de personal

    

   În urma diagnozei din anul scolar precedent a fost elaborat proiectul de curriculum al grădiniței,  curriculumul la decizia şcolii şi proiectul privind activitatea extracurriculară:

   NU s-a depus la ISJBN nici un proiect pentru includerea acestuia in CAEJ sau CAEN

   Au fost organizate concursuri şcolare la nivelul unităţii iar cadrele didactice au participat la mai multe simpozioane şi conferinţe primind diplome sau adeverinţe pe care le-au inclus în portofoliul personal.

   Validarea obiectivelor la nivelul Consiliului de Administraţie şi asigurarea asumării acestora de personalul unităţii de învăţământ s-a realizat prin: crearea şi dezvoltarea unei culturi organizaţionale care promovează şi susţine încrederea, creativitatea şi inovarea, munca de calitate, spiritul de echipa şi colaborarea, o comunicare deschisă între conducere şi personal, comunicare realizată prin întâlniri într-un cadru formal dar şi printr-un cadru informal, precum şi prin consultarea democratică, prin raportarea periodică a activităților derulate în grădiniţă. Prin implicarea activă a întregului personal în viaţa grădiniţei s-a urmărit cunoaşterea, asumarea şi respectarea de către toți angajații a reglementărilor interne, a modului de organizare şi de luare a deciziilor, de comunicare şi de raportare.

   Meritele şi rezultatele elevilor şi ale personalului au fost recunoscute şi apreciate prin oferirea de diplome, scrisori de mulţumire, promovarea imaginii şi rezultatelor pe pagina de facebook sau pe site-ul unităţii

   Asigurarea managementului strategic şi operaţional al unităţii de învăţământ s-a realizat la timp, prin întocmirea procedurilor operaţionale care reglementează activităţile principale ale fiecărui compartiment,  conform prevederilor legale, la fel şi reactualizarea şi prelucrarea lor în funcţie de specificul acestora.

   Organizarea activităţii de SSM, PSI şi ISU s-a realizat conform legii. Organizarea unor exerciţii şi simulări pentru situaţii de urgenţă efectuate pe parcursul anului şcolar, în lunile octombrie şi martie, pentru evacuarea elevilor şi personalului grădiniţei  în caz de incendiu, i-au ajutat pe aceştia să înţeleagă şi să reţină procedurile care trebuie puse în aplicare în astfel de situaţii

   Calitatea activităţii manageriale s-a reflectat în stilul de conducere, în susţinerea și implicarea personalului pentru dezvoltarea instituţionala si creşterea calităţii actului didactic, stimularea lucrului în echipă, transparenţă în decizie,  implicare cu tact în gestionarea conflictelor,  cu respectarea cerinţelor legale.

   Monitorizarea şi autoevaluarea activităţii grădiniţei s-a realizat prin:  întocmirea documentelor de evaluare şi analiză, la nivelul: Consiliului de administraţie, Consiliului profesoral, CEAC, Comisiei metodice şi celelalte compartimente funcţionale, conform  procedurilor interne (modalităţi, termene şi responsabilităţi) prin care rezultatele evaluării şi monitorizării calităţii, ale autoevaluării instituţionale şi ale evaluării rezultatelor învăţării au condus la revizuirea ofertei educaţionale şi la modificarea proiectului de dezvoltare

   A fost elaborat raportului anual cu privire la calitatea educaţiei, şi făcut public conform legislației în vigoare. Au fost utilizate instrumentele de evaluare a calităţii serviciilor educaţionale şi a gradului de satisfacţie a beneficiarilor  (fişe de evaluare, chestionare etc. cu interpretarea rezultatelor pentru proiecția activității viitoare)

   Controlul şi monitorizarea procesului instructiv–educativ s-a realizat prin: asistenţe la ore conform legislaţiei, activităţile de formare organizate în unitatea de învăţământ: „Cursul de prim ajutor” şi cursul de „Valorificare a operelor literare in activitatea didactică”, decontat de unitate pentru toate cadrele didactice, întâlniri formale şi informale cu cadrele didactice.

   Funcţionarea CEAC la nivelul grădiniței a fost reglementată prin stabilirea componenţei, sarcinilor şi responsabilităţilor sale în cadrul unităţii. S-a acordat o importanţă deosebită sprijinirii activităţii acestei comisii şi funcţionării acesteia în conformitate cu Legea Calităţii., realizându-se asigurarea standardelor de funcţionare ale unităţii,  urmărirea şi evaluarea continuă a rezultatelor învățării și întocmirea rapoartelor RAEI. Comisia este cuprinsă în organigrama unităţii şi portofoliul său conţine informaţii utile şi relevante pentru asigurarea unei educaţii de calitate:

   Programele manageriale anuale, planurile de activitate, rapoartele semestriale și anuale, componenţa, planificarea întâlnirilor, temele întâlnirilor, documentele, procesele verbale, rapoartele de activitate, hotărâri, anexe ale Consiliul de administraţie, Consiliului profesoral, CEAC, Comisia metodică și alte comisii funcționale au fost indosariate și păstrate, cu respectarea prevederilor legislaţiei în vigoare

   Oferta educaţionala a fost aprobată și făcută publică

   Implementarea controlului managerial intern s-a realizat conform  prevederilor legale

   Organizarea  compartimentelor funcţionale ale unităţii şcolare  s-a realizat în daza unor  decizii de numire

   A fost propus in consiliul de administraţie, spre aprobare, proiectul de buget, şi până la sfârşitul anului ne-am încadrat în el.

   A fost propus inspectoratului şcolar, spre aprobare, proiectul planului de şcolarizare, avizat de Consiliul Profesoral şi aprobat de Consiliul de administraţie.A fost elaborat proiectul de încadrare cu personal didactic de predare, personal didactic auxiliar şi nedidactic iar în baza lui  s-a realizat încadrarea corectă pe post a personalului.

    

   În anul şcolar 2016-2017 există  autorizație sanitară, sanitar –veterinare și SSM conform prevederilor legale

          NU s-a reuşit obţinerea avizului ISU pentru GPP nr 2, deoarece fiind temporar locată unitatea  în spaţiul din strada Rodnei nr 23, nu au fost emise acte de proprietate sau dare în administrare a spaţiului de către autoritatea locală sau de către Colegiul Tehnic Grigore Moisil căruia îi aparţine clădirea în care  funcţionează grădiniţa. Au fost făcute demersuri şi adrese către primăria Bistriţa şi ISU BN dar fără a obţine avizul necesar funcţionării legale.

   Organizarea activităţii de SSM s-a realizat conform legii

   Organizarea activităţii PSI şi ISU s-a realizat conform legii

   Organizarea colectivelor de elevi pe grupe omogene de vârstă s-a realizat conform procedurii

   Completarea la zi a documentelor şcolare

   Calitatea activităţii manageriale s-a regăsit în stilul de conducere prin susţinerea şi implicarea personalului pentru dezvoltarea instituţionala si creşterea calităţii actului didactic, stimularea lucrului în echipă,  transparenţă în decizie,  implicare cu tact în gestionarea conflictelor,   cu respectarea cerinţelor legale

   Elaborarea şi/sau revizuirea procedurilor de monitorizare şi autoevaluare a activităţii grădiniţei s-a realizat prin::

   • Existenţa documentelor de evaluare şi analiză, la nivelul:
    • Consiliului de administraţie
    • Consiliului profesoral
    • CEAC
    • Comisiilor metodice
    • Compartimentelor funcţionale
   • Elaborarea raportului anual cu privire la calitatea educaţiei, făcut public conform legislației în vigoare
   • Existenţa instrumentelor de evaluare a calităţii serviciilor educaţionale şi a gradului de satisfacţie a beneficiarilor (fişe de evaluare, chestionare etc. cu interpretarea rezultatelor pentru proiecţia activităţii viitoare)
   • Controlul şi monitorizarea procesului instructiv–educativ prin:
    • asistenţe la ore conform legislaţiei
    • activităţile de formare organizate în unitatea de învăţământ
    • întâlniri formale, informale cu cadrele didactice
    • evaluări interne în vederea evaluării calităţii procesului de predare-învăţare
   • Funcţionarea CEAC la nivelul grădiniţei conform legii, realizându-se asigurarea standardelor de funcţionare ale unităţii, urmărirea şi evaluarea continuă a rezultatelor învăţării şi întocmirea rapoartelor RAEI
   • De asemenea au fost elaborate rapoarte privind activitatea de asigurare a calităţii, ofertei educaţionale şi a programelor de îmbunătăţire a calităţii educaţiei, cu respectarea Legii nr. 87/2006 privind asigurarea calităţii în educaţie, rapoarte semestriale şi anuale de activitate a unităţii şcolare precum și planuri de măsuri şi de îmbunătățire a deficiențelor

    

   Stabilirea obiectivelor, activităţilor, responsabilităţilor şi termenelor de realizare în PDI şi în programele de dezvoltare a sistemelor de control managerial s-a realizat prin :

   • Întocmirea documentelor de proiectare-planificare cu respectarea prevederilor Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar şi ale ordinelor şi instruţiunilor specifice:

   programe manageriale anuale, rapoarte semestriale, anuale, materiale de analiză la nivelul unităţii

   • planuri de activitate, rapoarte semestriale, anuale, materiale de analiză la nivelul compartimentelor
   • planuri anuale, rapoarte semestriale şi anuale, materiale de analiză la nivelul comisiei metodice
   • Oferta educaţionala a fost aprobată şi făcută publică
   • Componenţa, planificarea întâlnirilor, temele întâlnirilor, documente, procese verbale, rapoarte de activitate, hotărâri, anexe ale: Consiliul de administraţie,Consiliul profesoral, CEAC, Comisia metodică şi alte comisii funcţionale au fost indosariate şi păstrate, cu respectarea prevederilor legislaţiei în vigoare
   • Implementarea controlului managerial intern s-a realizat conform prevederilor legale

    

   2.2.Bugetul unităţii:

    

   Resurse financiare şi materiale:

   Proiectaea, aprobarea, repartiţia şi execuţia efectivă a bugetului de venituri şi cheltuieli s-a realizat conform prevederilor legale în vigoare. Nu au existat probleme în proiectarea şi execuţia bugetară, fiind asigurate cu prioritate cheltuielile de personal, respective cele pentru utilităţi.Nu au existat blocaje financiare sau depăşiri ale prevederilor bugetare.

   Ca în fiecare an s-au luat toate măsurile pentru asigurarea stării de sănătate a copiilor şi personalului., s-a realizat periodic triajul copiilor şi s-a efectuat controlul medical al personalului. La finalul anului financiar s-a realizat inventarul întregului patrimoniu.

   Execuţia bugetară la 31.08.2017

    

   Buget aprobat Plăţi efectuate
   Bugetul local
   Cheltuieli de personal 1.113.000 990.424
   Cheltuieli materiale 25.000 21.166
   Cheltuieli cu bunuri si servicii 77.000 63.624
   Naveta cadre didactice 3.000 2.051
   Reparatii 16.000 7.928
   Investitii
   Obiecte de inventar 16.000 12.998
   Ajutoare sociale 36.000 26.105
    
   Venituri proprii
   Contributia elevilor taxa de hrana 160.351 151.202

    

   La finalul anului 2016, din economiile realizate s-au mai cumpărat material şi obiecte de inventor în valoare totală de :

    

   2.3. Analiza utilizării resurselor financiare. Motivaţie. Eficienţă

    

   Fondurile au fost utilizate conform bugetelor aprobate pentru anul financiar 2016.Au fost cheltuite 100%. Au fost utilizate pentru salarii, bunuri şi servicii, pentru alte material necesare unei bune funcţionări a procesului instructive-educativ, creşterea siguranţei ăn unitatea şcolară, asigurarea unui climat de siguranţă pentru copii şi angajaţi.

   De asemenea, s-au realizat reparaţii la ambele unităţi.

    

   1. Activităţi realizate pentru asigurarea calităţii actului educaţional

    

   Procesul instructiv-educativ:

   Activitatea instructiv-educativă s-a desfăşurat în concordanţă cu standardele curriculare actuale, conform programei preşcolare, lăsând loc de creativitate şi iniţiativă fiecărui cadru didactic. La sfârşitul anului, fiecare cadru didactic a prezentat un raport individual de activitate precum şi un raport final de evaluare a activităţii şi rezultatelor obţinute de preşcolarii de la fiecare grupă.

   Concluzii:

   Planificarile la grupe au fost realizate corect respectandu-se particularitatile de varsta a copiilor si precizarile curriculumului prescolar.Cadrele didactice care au avut doar definitivatul au intocmit proiecte de activitatii.

   Pe parcursul anului şcolar educatoarele au derulat activităţi interesante,  în sistem integrat,  folosind un bogat material intuitiv. Stilul didactic al acestora este permisiv şi stimulativ, nivelul pregătirii preşcolarilor fiind corespunzător standardelor curriculare. Educatoarele sunt preocupate în mod deosebit de vorbirea corectă şi coerentă a copiilor, de crearea unui mediu ambiental atractiv şi stimulativ. Li s-au făcut recomandări cadrelelor didactice mai tinere de a încuraja copiii în a-şi exprima ideile si a utiliza mai multa creativitate in activitatile integrate si in proiectarea lor.

   În baza graficelor de monitorizare si control s-au desfaşurat asistenţele la orele de curs si la activităţile comisiei metodice si in urma analizelor s-au constatat urmatoarele aspecte in ceea ce priveste procesul instructiv-educativ:

   • PROIECTAREA – în general se respecta ritmul planificărilor, iar planificările anuale si semestriale sunt elaborate în conformitate cu cerinţele actuale.Toate cadrele didactice evaluate au prezentat portofoliile personale.
   • TEHNOLODIILE DIDACTICE- sunt adecvate şi eficiente, utilizandu-se cu preponderenţă metodele interactive.Tot mai multe cadre didactice utilizează calculatorul, laptopul, videoproiectorul în procesul de predare-învăţare-evaluare.
   • MODALITĂŢILE DE EVALUARE sunt diverse: fişe de lucru, munca individuală, portofolii etc.
   • OPŢIONALELE stabilite la nivelul unitatii, in urma solicitarilor parintilor, reprezinta un punct de atractie pentru elevi, le satisfac acestora curiozitatile in domeniul respectiv, le deschid perspectiva unei abordari individuale.
   • ACTIVITATEA EDUCATIVA ŞI EXTRAŞCOLARĂ.- Ca urmare a numeroase parteneriate si proiecte initiate de cadrele didactice elevii au fost antrenati in activitati care au urmarit dezvoltarea creativitatii,fanteziei si imaginatiei, formarea si dezvoltarea gustului estetic.

    

         Activitatea comisiei metodice:

    

   În anul scolar 2016-2017, activitatea Comisiei metodice s-a desfăşurat în conformitate cu     cerinţele Curriculumului pentru învăţământul preşcolar şi a urmărit realizarea următoarelor obiective:

    

   • Menţinerea în actualitate ştinţifico-psihopedagogică a educatoarelor pentru formarea unor componente profesionale solicitate de nevoia schimbării calitative a procesului educativ desfăşurat cu preşcolarii (copiii cu CES);
   • Imbunătăţirea calităţii de predare-învăţare-evaluare în cadrul unităţii şi diversificarea metodelor şi a procedeelor didactice, diversificarea formelor de activitate şi a formelor de organizare a colectivului de copii;
   • Promovarea şi încurajarea originalităţii şi creativităţii educatoarelor;
   • Imbunătătirea şi modernizarea bazei didactico-materiale a grădiniţei;
   • Creşterea calitativă a bunelor practici didactice privind aplicarea curriculumului pentru învăţământul preşcolar centrat pe copil prin aplicarea metodologiilor moderne  în armonie formatoare cu cele tradiţionale.

    

         Perfecţionarea cadrelor:

    

   Ţinându-se cont de obiectivele şi prioritătile stabilite în PDI, dar şi de faptul că formarea şi perfecţionarea reprezintă un proces continuu si cumulativ de actualizare si de dezvoltare a competentelor, cadrele didactice din unitatea noastra au fost implicate in activitati in concordanţă cu evoluţiile din planul nevoilor de educatie si al curriculum-ului educational, altele in functie de exigentele privind adaptarea competentelor personalului didactic .

   Formarea si perfectionarea continua a cadrelor didactice din unitatea noastra s-a realizat astfel:

   • prin chestionarea cadrelor didactice asupra nevoilor de perfectionare si formare continua;
   • prin studiu individual de specialitate/autoperfectionare;
   • prin activitati desfasurate in cadrul comisiilor metodice sau a consfatuirilor cadrelor didactice;
   • prin inscrierea la grade didactice;
   • prin inscrierea la cursuri de formare initiala si perfectionare continua organizate/avizate de institutii abilitate(CCD, ISJ, MEN)

   Cadre didactice care au participat la cursuri şi alte forme de perfecționare pe parcursul anului scolar 2016-2017:

    

   Nr.crt DENUMIREA ACTIVITĂŢII PERIOADA CADRU DIDACTIC
   1.

   INVATAND SA TRAIM IMPREUNA

   SEPTEMBRIE 2016POP ELENA

   BURZO AURICA

   ANDONESCU CRISTINA

   BRICIU ANGELA2.

    

    

   CURS PRIM AJUTOR

    

    

   NOIEMBRIE 2016CRACIUN MARIA

   GHIRAN IOANA

   DEJAN LUCICA

   FECHETE ANCUTA

   BRICIU ANGELA

   SILASI LENUTA

   POP IULIA

   SARMAS AURELIA5.

   CURS  “CONSILIERE SI ORIENTARE”

   NOIEMBRIE 2016SILASI LENUTA

   ANDONESCU CRISTINA

   1.DEZBATEREA  “EDUCATIA SPIRITUALA IN RANDUL TINERILOR”

   24 NOIEMBRIE 2016POP ELENA

   BURZO AURICA2.CONFERINTA “EDUCATIA OUTDOOR- O NECESITATE SAU O PROVOCARE?”

    

   08 DECEMBRIE 2016TIFREA CORINA

   POP ELENA

   3.SIMPOZION NATIONAL “PROIECTAREA DIDACTICA SI MANAGEMENT EUROPEAN IN SPATIUL ROMANESC”

   17 DECEMBRIE 2016POP ELENA4.SIMPOZIONUL NATIONAL ” CEI 7 ANI DE ACASA’

   MARTIE 2017POP ELENA

   BURZO AURICA5.SIMPOZIONUL NATIONAL “IMPORTANTA ACTIVITATILOR EXTRASCOLARE IN INVATAMANTUL PREUNIVERSITAR

   APRILIE 2017POP ELENA

   BURZO AURICA6.CONFERINTA INTERNATIONALA  “JOCURI TRADITIONALE EUROPENE-LEGATURI INTRE GENERATII”

   7 IUNIE 2017TIFREA CORINA

   POP ELENA

    

                Cadre didactice care au sustinut inspectii de specialitate pe parcursul semestrului I

    

   Nr. Numele si prenumele cadrului didactic inspectat Denumirea programului de formare acreditat
   1. FECHETE ANCUTA- 19.01.2017 ,,Inspectie specială pentru obtinerea gradului didactic II’’
   2. POP IULIA-5.12.2016 ,,Inspectie specialăpentru obtinerea gradului didactic II’’
   3. GHIRAN IOANA28.03.2017 ,,Inspectie curentă pentru obţinerea la gradului didactic II’’
   3. SILASI LENUTA- 6 .04.2017 ,,Inspectie curentă pentru obţinerea gradului didactic II’’
   4 SĂRMAŞ AURELIA- 4.04. 2017 ,,Inspectie curentă pentru obţinerea gradului didactic II’’
   5  PASZTOR AGNES – 7.03.2017 ,,Inspectie curentă pentru obţinerea gradului didactic I

    

   In concluzie putem spune ca perfecţionarea la nivelul Gradiniţei cu Program Prelungit nr. 2 – BISTRITA pe parcursul  anului şcolar 2016-2017, a indeplinit funcţa de reglare-autoreglare a activităţii instructiv-educative, didactice si extradidactice, de dezvoltare profesională personalizată, de inovare a practicii şcolare într-un anumit spaţiu de instruire si situatii educative, de stimulare a creativităţii cadrelor didactice si a elevilor, de investigare a activităţii şcolare.

        Egalitatea de şanse şi accesul la educaţie:

    

   Având în vedere faptul că “Asigurarea accesului egal şi sporit la educaţie prin proiecte şi programe de protecţie şi susţinere educaţională” reprezină unul dintre principiile pe care se fundamentează PDI-ul grădiniţei, în anul şcolar trecut au fost integraţi în învăţământul de masă, 8 copii cu CES.

   Astfel, la fiecare grupă, educatoarele  au avut în vedere elaborarea unor instrumente pentru evaluarea elevilor cu CES (fise psihopedagogice, teste de motricitare, matrice progresive, probe de evaluare, întocmirea unor fise psihopedagogice detaliate şi a fişelor de traseu educaţional.

   În urma acestor evaluări au fost stabilite sarcini specifice pentru tratarea individuala si diferentiataa acestor copii şi elaborarea unor planuri de interventie individuala.

   Pentru susţinerea acestor copii, au fost emarate procedurile şi s-au făcut toate demersurile în vederea punerii în aplicare a HOTĂRÂRII  Nr. 564/2017 din 4 august 2017privind modalitatea de acordare a drepturilor copiilor cu cerinţe educaţionale speciale şcolarizaţi în sistemul de învăţământ preuniversitar şi s-au acordat stimulentele financiare pentru un număr de 8 copii.

    

   1. Educaţia nonformală

   Activităţi extraşcolare

   Activităţile extracurriculare, ca activităţi complementare activităţii de învăţare realizată la clasă, au urmărit lărgirea şi adâncirea nivelului de cunoştinţe şi informaţii al copiilor, atragerea lor spre folosirea timpului liber în mod util şi plăcut, pentru a-i  apropia de viaţa socială, culturală a comunităţii în care trăiesc. Spre deosebire de cele curriculare  prin varietatea formelor  şi a conţinutului, prin durata lor, prin varietatea locaţiilor în care s-au desfăşurat, prin metodele folosite şi prin raporturile de colaborare, de apropiere, de încredere şi de prietenie dintre copii au contribuit la buna pregătire a copiilor.

   Activităţile extracurriculare desfăşurate în grădiniţa noastră au avut un caracter atractiv, preşcolarii participând într-o atmosferă de voie bună, optimism, cu însufleţire şi dăruire.

   Aceste activităţi au fost direcţionate pe următoarele repere:

   • activităţi cultural-artistice;
   • activităţi ecologice;
   • activităţi religioase;
   • activităţi sportive.

   În cadrul activităţilor extracurriculare desfăşurate în cadrul unităţii noastre au fost incluse: teatre de păpuşi, plimbări, ieşiri în natură, serbări cu diferite ocazii, concursuri între grupele aceleiaşi grădiniţe sau între grădiniţe, parteneriate şcolare pe diferite teme, proiecte naționale, etc.

   Vizitele la muzeu, expoziţii, monumente şi locuri istorice  – organizate selectiv – au constituit un mijloc de a intui şi preţui valorile culturale, folclorice şi istorice ale poporului nostru şi ale zonei Bistriței. Atât activităţile turistice cât şi cele de concurs au contribuit la îmbogăţirea şi lărgirea vocabularului activ, a socializării și la stimularea dezvoltării bio-psiho-sociale a celor mici; astfel copiii au avut ocazia de a reda cu mai multă creativitate şi sensibilitate imaginea realităţii în cadrul activităţilor plastice şi practice (de desen, pictură, modelaj, colaj, etc.), al celor de educarea limbajului, iniţiativă în cadrul jocurilor, etc.

   Au fost organizate vizite la biserica din cartier, ISU Bistrița, Poliția Bistrița,Muzeul Județean Bistrița, Biblioteca Județeană, vizite la școală.

   Plimbările şi drumeţiile au fost bine primite de către copiii din grădiniţă, participând cu multă plăcere. Au fost organizate drumeţii în împrejurimile grădiniţei de către grupele mici, în parcul mare al oraşului de către copiii grupelor mai mari, la biserica ortodoxă din cartier

   Serbările, prin specificul lor de activitate extracurriculară, reprezintă un nesecat izvor de satisfacţii şi  bucurii, creează bună dispoziţie şi favorizează dezvoltarea copiilor din punct de vedere fizic şi psihic. Importanţa lor educativă constă în conţinutul artistic prezentat, precum şi în atmosfera de sărbătoare ce se instalează cu acest prilej. Prin organizarea serbărilor am dezvoltat copiilor dragostea pentru artă, pentru frumos. Au fost organizate serbări cu ocazia sărbătorilor de iarnă(,,Şi la grădiniţă vine Moş Crăciun”, ,,Crăciunul Copiilor”,     ,,Vine, vine Moş Crăciun”), cu ocazia zilei de 8 martie(,,Serbare de 8 martie”, ,,Mamă dragă, te iubesc”, ,,Mama, icoana sufletului meu”, ,,Un cântec şi-o floare”) şi cu ocazia sfârşitului de an şcolar (,,La revedere grădiniţă dragă”, ,,1 iunie- copilărie fericită”, ,,Adio grădiniţă”, ,,Bucuriile copilăriei”, ,,Grădinița din pădure”, La revedere grupa mică”).

           Copiii grădiniţei noastre au participat la concursuri între grupele din  grădiniţe sau între grădiniţe diferite (pe diferite faze, pe diferite teme) dezvoltându-şi dragostea şi interesul pentru frumos, sensibilitatea şi personalitatea lor suferind modificări pozitive, putând uşor depista tinere talente artistice în vederea cultivării şi promovării lor. Astfel am participat la concursurile:  ,,Emoții de toamnă,, , ,,A ruginit frunza din vii,, , ,, Pământ, suflet și culoare,, , ,, Călătorie în lumea poveștilor,, , Prietenul meu din lumea cărților,, , ,,Sărbătoarea învierii- lumina sufletelor noastre,, , ,,Culorile primăverii,, , ,,Hristos a inviat,, , ,,NEUROLIMPICS,, , ,, Cu șevaletul în vacanță,, , ,,Exploratori în lumea emoțiilor,,.

           Concursurile sportive vin ca o completare a activităţilor sportive, cei mici participând cu multă plăcere la concursurile sportive organizate, cum ar fi: atletism, concurs de săniuţe, de biciclete, de aruncat la ţintă etc.

   Parteneriatele realizate de către colectivul Grădiniţei cu P.P..Nr.2 Bistrița au fost:  Parteneriat cu Casa de Cultură Bistrița ,,Prietenii noștri-păpușarii,, , Parteneriat cu  ISU Bistrița ,,Pompierul- prietenul nostru,, , Parteneriat cu Biblioteca Județeană ,,Lumea cărților,, , Parteneriat Grădiniță- Școală ,, Pas cu pas spre viața de școlar,,

         Proiecte iniţiate la nivelul unităţii:,, ,,Cartea, prietena mea,,   

          Proiecte naționale  şi judeţene la care a participat gradinita noastra au fost: ,,Curcubeul Schimbări: Împreună putem schimba lumea”, ,,Ecogrădinița: Natura, prietena mea”, ,,Kalokagathia”, ,,Exploratori in lumea emoțiilor”, ,, Preșcolarul informat , pregătit pentru o lume mai bună”, împreună cu  Poliția Bistrița şi CJRAE.

    

   În săptămâna ,, ȘCOALA ALTFEL: Să știi mai multe să fii mai bun,, :

   • Tipuri de activități proiectate:
   • Ateliere : 10
   • Vizite/excursii: 5
   • Întreceri sportive: 2
   • Concursuri:

    Activităţile extracurriculare de educaţie ecologică s-au materializat prin plimbări în natură, plantarea unor copaci şi flori în curtea grădiniţei. Prin aceste activităţi s-a urmărit cultivarea dragostei pentru natură, înţelegerea de către preşcolari că protejarea mediului

   În cadrul grădiniţei noastre, activităţile extracurriculare au fost  abordate cu deschidere, creativitate şi rigoare de către  toate cadrele didactice, în funcţie de nivelul fiecărei grupe

   Proiectele si parteneriatele s-au semnat respectandu-se termenele stabilite de ISJBN, si au fost urmatoarele:

   Ecogradinita, Educati asa, Kalokagathia, Curcubeul schimbarii,  Invatam sa traim impreun

       Colaborarea cu părinţii

    

   De la venirea în grădiniţa educatoarele au  întreprins activităti de cunoaştere a copiilor şi familiilor acestora. Au studiat dosarele personale, au aplicat chestionare la început de an, au organizat colectivul de părinţi alegând comitetul de părinţi şi au repartizat fiecăruia atribuţiile. A fost stabilit un program de activităţi cu familia, au fost proiectate  întâlniri individuale şi colective, consultaţii, activităţi extracurriculare.

   Comunicarea cu familiile copiilir s-a realizat prin: s-a tinut legătura permanent cu părinţii prin orice mijloace, fie telefonic sau prin e-mail, prin corespondenţa sau prin avizierele şi panourile de la clasa, accesul la portofoliul copilului s-a dovedit a fi eficient şi multumitor pentru ambele părţi. Participarea părinţilor la activităţile demonstrative a permis părinţilor să fie proprii evaluator ai copilului şi posibilitatea de a-i aprecia ţinând seama de cerinţele educatoarei cât şi a colectivului din care face parte.

   Serbările au reprezintat o altă modalitate de colaborare cu familia. Dacă familia va fi implicate de la început în programul educativ, ea va percepe corect importanţa colaborarii cu grădiniţa şi beneficiile acestei colaborări, iar implicarea sa în activitatea grădiniţei va fi constientă, interesantă şi reciproc avantajoasă.

   Beneficiar în parteneriatul grădiniţă-familie este copilul care treptat prin modul de comportare va scoate în evidentăr ezultatele acestui parteneriat şi îşi va descoperi părinţii ca parte importantă a educaţiei sale.

    

       Colaborarea cu comunitatea

   Pe parcursul anului a existat  o buna colaborarea  cu comunitatea locala. Astfel,  Primaria s-a implicat in dezvoltarea si intretinerea bazei materiale a gradinitei, dar si in derularea si sprijinirea unor actiuni sau proiecte educative care vin in sprijinul imbunatatirii activitatii educative din gradinita (de exemplu: „Concurs de desene pe asfalt“, „Festivalul de teatru pentru copii“, „Expozitie de carte pentru prescolari“ etc.) Colaborarea cu Politia a ajutat in educatia preventiva si cultivarea comportamentelor prosociale. Aceasta colaborare s-a  concretizat in activitati de informarea a copiilor asupra unor reguli care trebuie respectate astfel incat viata si siguranta lor sa nu fie pusa in pericol precum si in participarea la proiectul ,, Preșcolarul informat , pregătit pentru o lume mai bună”, împreună cu  Poliția Bistrița şi CJRAE. Colaborarea cu biserica a inlesnit promovarea valorilor moral-religioase care sunt importante in educatia morala si comunitara a copilului. Aceasta colaborare este foarte importanta in special in comunitatile multietnice, in care oamenii apartin diferitelor culte religioase. Copiii au invetat ca, indiferent de religie, toti suntem egali si avem aceleasi drepturi. S-au mai realizat parteneriate cu: cabinetul medical; asociatiile nonguvernamentale Micul Prinţ şi Rază de soare , pentru rezolvarea unor probleme de ordin social.

   Am avut o bună colaborare cu mass-media, pentru promovarea imaginii gradinitei, pentru promovarea ideilor noi, valorilor etc.

    

   1. Managementul calităţii

   Structuri responsabile cu evaluarea internă a calităţii: CEAC si SCIM  si Proceduri interne pentru asigurarea calităţii

   Comisia CEAC:

   • Actualizare anuală
   • Regulament intern – responsabilităţi
   • RAEI-ul
   • Instrumente interne de autoevaluare
   • Plan de îmbunătăţire
   • Manual de proceduri

   Comisia CEAC a prezentat pe scurt RAEI in CP apoi l-a afisat la avizier. Chestionarele de satisfactie au fost completatwe, centralizate şi interpretate.

   Comisia SCIM a avut ca scop implementarea controlului intern asupra activităţii şi utilizării fondurilor instituţiei . Astfel, pe parcursul anului s-au urmărit:

   • realizarea atribuţiilor stabilite în concordanţă cu misiunea Gradinitei cu Program Prelungit Nr. 2, în condiţii de regularitate, eficacitate, economicitate şi eficienţă;
   • protejarea fondurilor publice împotriva pierderilor datorate erorii, abuzului sau fraudei;
   • respectarea legii, a Regulamentului de Organizare şi Funcţionare, a Regulamentului Intern şi deciziilor conducerii;
   • dezvoltarea şi întreţinerea unor sisteme de colectare, stocare, prelucrare, actualizare şi difuzare a datelor şi informaţiilor financiare şi de conducere .

   Toate aceste obiective urmărite s-au materializat în: reflectarea în documentele scrise, a organizării controlului intern, a tuturor operaţiunilor instituţiei şi a elementelor specifice, înregistrarea şi păstrarea în mod adecvat a documentelor; înregistrarea în mod cronologic şi corect a operaţiunilor ;

   separarea atribuţiilor privind efectuarea de operaţiuni între persoane, astfel încât atribuţiile de         aprobare, control şi înregistrare să fie încredinţate unor persoane diferite;

   In general, la nivelul unităţii de învăţământ, este implementat şi funcţionează sistemul de control intern managerial.

   Documentele unităţii au fost arhivate şi gestionate conform legii.

   Termenele stabilite in planul managerial au fost respectate pe cat posibil .

   S-au eliberat decizii pentru comisii conform ROFUIP inclusiv pentru coordonatorul de    structura. ROI s-a revizuit in CP si s-a validat în CA, afisandu-se la avizier.

    

   Oferta educaţională şi proiectul de dezvoltare al unităţii

           Oferta educaţională a grădiniţei a cuprins activităţi opţionale, activităţi curriculare şi extracurriculare, priecte şi activităţi educative motivante şi interesante, care au urmărit următoarele obiective strategice:

   1. Aplicarea politicilor educaţionale ale M.E.N în grădiniţă;
   2. Proiectarea activităţilor manageriale pe baza unei diagnoze pertinente, specifice, realiste;
   3. Elaborarea unor strategii şi proceduri de realizare a calităţii în grădiniţă;
   4. Eficientizarea funcţionării comisiilor şi a comunicării ;
   5. Aplicarea corectă şi creativă curriculum naţional, elaborarea curriculum-ului la decizia grădiniţei;
   6. Elaborarea unor strategii, proceduri şi instrumente de evaluare specifice, în conformitate cu noile reglementări;
   7. Asigurarea educaţiei complementare a copiilor (educaţie pentru sănătate şi educaţie alimentară, cultură, sport);
   8. Asigurarea accesului tuturor copiilor (eliminarea oricărei discriminări) la serviciile educaţionale oferite de grădiniţă, în funcţie de planul de şcolarizare aprobat;
   9. Facilitarea şi sprijinirea evoluţiei personalului pentru dezvoltarea personală şi evoluţie în carieră în specialitate;
   10. Eficientizarea tuturor modalităţilor de formare continuă a cadrelor didactice:
   11. Exploatarea eficientă a resurselor didactico-materiale şi dezvoltarea acestora;
   12. Creşterea calităţii mediului educaţional;
   13. Evidenţa şi inventarierea patrimoniului în conformitate cu legislaţia în vigoare
   14. Implicarea directă a părinţilor în activitatea managerială a grădiniţei;
   15. Colaborarea grădiniţei cu ISJ BN, Consiliul Local şi Primăria, pt. dezvoltarea de proiecte şi programe de interes comun;
   16. Colaborarea cu şcoala şi alte instituţii de învăţământ din oraş, judeţ, ţară

    

   Nr.crt. Nivel

   EducatoareCategoria de activitateNr

   Activitati1.Nivel I

   Activităţi pe domenii experienţiale

   Jocuri şi activităţi didactice alese

   Activităţi de dezvoltare personală14

    

   15

    

   15

   2.Nivel II

   Activităţi pe domenii experienţiale

   Jocuri şi activităţi didactice alese

   Activităţi de dezvoltare personală20

    

   15

    

   17

    

    

   În vederea asigurării diversităţii curriculare şi pentru a permite copiilor să aibă experienţe de invatare care să- i facă uşor adaptabili unei societăţi aflate mereu in schimbare, pentru anul şcolar 2016-2017 fost propuse şi avizate/aprobate următoareleactivitati optionale:

   Grupa Mare: ,,Banii se câștigă prin muncă,,- educație financiară, optional propriu, avizat ISJ

                ,,Cu sau fără mască,,

   Grupa mare B:“Simfonia culorilor,,

                 ,, Versuri si jocuri pentru copii,,

   Grupa Mijlocie A: -“Dans, armonie și mișcare’

    

   Gradinita cu Program Normal Nr. 10:

   Grupa mare: ,,Gimnastica ritmica,,

   Grupa mijlocie: ,,In lumea povestilor,,

   Grupa maghiara: ,,Sport, miscare,sanatate,,

    

    

   1. Monitorizarea/evaluarea/controlul activităților din unitatea de învățământ

   Am constituit și actualizat periodic baza de date a grădiniţei, colectarea datelor statistice pentru sistemul naţional de indicatori pentru educaţie şi introducerea datelor în SIIIR s-a realizat în termenele solicitate

   Prin decizie a fost numit responsabilul cu biblioteca şi cu fondul de carte al grădiniţei.

   Am avut un număr de opt preşcolari cu alocaţie de sprijin pentru care am întocmit documentele   necesare.

   Pentru buna desfăşurare a activităţii administrativ financiare am cerut cosultanţă personalului de la Direcţia economică a primăriei, şi am colaborat permanent cu contabilul si administratorul unităţii,

   Responsabilul cu arhiva, numit prin decizie, si-a indeplinit atributiile care ii revin.

   Procedurile pentru abateri disciplinare exista, dar nu au existat cazuri in unitate.

   Unitatea s-a incadrat in bugetul primit, compartimentul contabilitate a intocmit la termen raportarile catre ISJ/ MEN.

   Banii proveniti din taxa pentru mancare s-au folosit pentru procurarea alimentelor de cea mai buna calitate care sa asigure un meniu diversificat si sanatos pentru prescolari.

   Comisia de inventariere constituita prin decizia nr.60/29.11.2016, si-a indeplinit atributiile,  iar d-na administrator s-a preocupat in permanenta pentru utilizarea, pastrarea, completarea si modernizarea bazei materiale. S-au achizitionat bunuri şi material pentru ambele locatii, s-au igienizat cladirile.

   Executiile bugetare si documentele financiar contabile s-au realizat corect si la timp, la fel si statele de plata.

               Motivarea/antrenarea personalului din subordine

   Am sustinut personalul didactic si nedidactic pentru a participa la diverse cursuri si stagii de formare profesională : tot personalul didactic a fost format prin CCD pentru a putea,  în echipă, să participe şi să susţină activitatea şi proiectele propuse.

   Promovarea şi salarizarea personalui din unitate precumşi evaluarea anuală a activităţii personalului didactic si nedidactic din subordine s-a realizat conform legii, în baza fişei cadru şi a fişei postului operaţionalizată la nivel de unitate, parcurgând toate etapele, şi respectand termenele şi modalităţile de contestaţie.

   Am participat la inspecţii de specialitate pentru acordarea gradelor didactice sau la alte tipuri de inspecţii în calitate de metodist ISJBN:

    

    

   1. Relatii de comunicare

   Încă de la începutul anului am asigurat cât mai eficient sistemul de comunicare internă şi externă a unităţii cu autorităţile locale, cu inspectoratul şcolar, cu părinţii şi comunitatea. Am fost preocupată de promovarea  imaginii instituţiei pe care o conduc şi am actualizat periodic site-ul propriu al grădiniţei, cu informaţii de interes public.

   Transmiterea ropoartelor, situatiilor a fost facuta la termen, si nu au existat probleme de comunicare interna/externa. Comunicarea cu autoritea locala este foarte buna ,de asemenea si cu mass-media(daca este cazul).

   S-au incheiat contracte de prestari servicii intre gradinita noastra ca prestator de servicii si parintii copiilor ca beneficiari, astfel parintii au fost informati despre drepturile si obligatiile ce le revin ca si coparticipanti la procesul de educare al copiilor.

   Parintii s-au implicat in amenajarea spatiului educational, in oferirea de donatii pentru achizitionarea de materiale moderne care sa infrumuseteze ambientul grupelor si ne-au sprijinit ori de cate ori am avut nevoie.

   Au fot implicati parintii in realizarea activitatilor extracurriculare: serbari, vizite, excursii, drumetii. De asemenea, au fost consultati in alegerea optionalelor.S-au desfasurat lectii deschise cu participarea parintilor unde s-a observat felul in care se manifesta copilul la activitati, cerintele pentru nivelul de cunostinte, priceperi si deprinderi necesar la un moment dat.

    

   .

    

         

    

   CONCLUZIE SINTETICA privind activitatea desfasurata în anul şcolar 2016-2017:

   Activitatea desfasurata in anul scolar 2016-2017 s-a pliat pe obiectivele strategice stabilite si a urmarit, in principal, eficientizarea activitatilor la nivelul tuturor compartimentelor, asigurarea unor conditii optime de studiu, asigurarea sigurantei si securitatii elevilor, egalizarea sanselor la educatie,dar si implicarea gradinitei in cat mai multe actiuni de cooperare si parteneriat, de participare la viata comunitatii.

   Director,

    

   Ţifrea Corina

    

   RAPORT PRIVIND ACTIVITATEA IN UNITATEA NOASTRĂ

   ÎN ANUL ŞCOLAR 2014-2015

   Activitatea grădiniţei noastre din anul şcolar 2014-2015 a urmărit asigurarea calităţii, eficienţei şi echităţii în educaţie, realizarea obiectivelor planurilor manageriale si a ţintelor strategice stabilite prin Planul de dezvoltare instituţională.

   Printr-un act didactic de calitate au fost asigurate fiecărui copil condiţii pentru dezvoltarea completă, folosind norme, reguli, proceduri, instrumente cuprinse în legislaţia specifică învăţământului preşcolsr şi valorificând resursele umane şi materiale existente.

   Materialul de analiză este structurat pe trei capitole şi prezintă punctele tari şi punctele slabe ale fiecărui compartiment educaţional.

   I. DIMENSIUNEA UMANĂ: CURRICULUM ŞI RESURSE UMANE

   II. RESURSE MATERIALE SI FINANCIARE

   III. RELAŢIILE COMUNITARE ŞI INTERINSTITUŢIONALE

   În întocmirea materialului de analiză pentru anul şcolar 2014-2015 s-a procedat la analiza rapoartelor de activitate de la toate comisiile de lucru, a rapoartelor de activitate de la grupele din grădiniţă, apoi s-a realizat analiza SWOT pe compartimente educaţionale şi pe ansamblu.

   I.DIMENSIUNEA UMANĂ: CURRICULUM ŞI RESURSE UMANE

   1. CURRICULUM ŞCOLAR

   Această componentă educaţională a fost realizată prin programe derulate la nivel naţional şi judeţean, adaptate specificului grădiniţei noastre:

   • Asigurarea educaţiei de bază

   • Extinderea învăţării integrate

   • Asigurarea calităţii educaţiei

   • Fundamentarea ofertei educaţionale pe baza nevoilor de dezvoltare personală (CDS)

   • Asigurarea echităţii în educaţie

   • Programele educative

   PUNCTE TARI

    • Documentele manageriale ale cadrelor didactice au fost întocmite în conformitate cu cerinţele curriculare şi au fost prezentate la timp conducerii grădiniţei pentru avizare

    • De la început au fost stabilite cu responsabilitate comportamentele pe care copiii trebuie să şi le însuşească şi prin activitatea desfăşurată s-au obţinut rezultate bune

    • Realizarea de acţiuni educative, expoziţii de pictură, serbări au permis evidenţierea aptitudinilor copiilor

    • Toate cadrele didactice au desfăşurat activităţile opţionale după programe pentru disciplinele opţionale care au fost avizate de MEN

    • Oferirea unei palete largi de discipline opţionale; există tendinţa clară de optimizare a CDŞ şi de particularizare a acestuia la nivelul unităţii

    • Există o monitorizare a copiilor plecaţi la şcoală.

   PUNCTE SLABE

   • Planificările nu sunt personalizate. Planificările anuale şi cele pe unitatea de învăţare este normal să prezinte, la rubrica de observaţii, însemnările şi adnotările fiecărui cadru didactic în parte

   • Nu există la nici un obiect o reproiectare a unităţilor de învăţare la care elevii nu au obţinut rezultate satisfăcătoare, raportat la fişele de observaţii asupra copiilor

   • Educatoarele nu intocmesc PIP pentru cop[iii cu cerinte speciale sau pentru cei supradotati

   OPORTUNITĂŢI

   • Existenţa programelor de formare şi perfecţionare organizate de CCD şi ISJ

   • Experienţe pozitive de colaborare între grădiniţele din oraş.

   • Implementarea Proiectului pentru reforma Educaţiei Timpurii din Romania

   AMENINŢĂRI

   • Frecvenţa în scădere la grupe,.

   • Prea multe cerinţe extracurriculare pentru cadrele didactice

   • Reducerea personalului incadrat

   2. CURRICULUM LA DECIZIA SCOLII

   Realizarea ofertei de curriculum la decizia şcolii trebuie să constituie o atracţie pentru părinţi, şi să promoveze creativitatea si multiculturalitatea; se simte tot mai mult nevoia implicării plenare a grădiniţei în educaţia nu doar a copiilor, ci şi a părinţilor. Timpul petrecut de copii acasă cu familia este tot mai scurt şi părinţii nu au întotdeauna răbdarea şi cunoştinţele necesare pentru a aborda aşa cum ar trebui latura educaţională. În consecinţă, oferta grădiniţei se diversifică în concordanţă cu aceste noi cerinţe ale realităţii imediate.

   Activităţile educative şcolare, extraşcolare şi extracurriculare se constituie în fericite ocazii de formare a personalităţii, de comunicare şi relaţionare socială. Idealul este ca fiecare copil sa înveţe în mod conştient, să participe la propria instruire în timpul activităţii.

   3. ACTIVITATEA ŞCOLARĂ

   In anul şcolar 2014-2015 au fost inscrişi în unitatea noastră 140 de copii la program prelungit şi 80 la program normal in Structura Grădiniţa cu program normal nr. 10.

   PUNCTE TARI:

   • Folosirea unui material didactic stimulativ în demersul didactic

   • Creşterea numărului de comportamente pozitive ale copiilor in relaţia cu educatoarea, ceilalti copii sau părinţii,.

   • Expunerea lucrărilor realizate de copii, a portofoliilor acestora, pentru a evidenţia rezultatele obţinute în activitatea la grupe

   • Antrenarea copiilor în acţiuni extraşcolare şi extracurriculare cu rezultate bune.

   • Psihologul, educatoarele şi părinţii se implică în derularea proiectelor educative.

   PUNCTE SLABE:

   • Atitudinea greşită faţă de importanţa rezultatelor obţinute de copii în detrimentul progresului acestuia pe ruta individuală

   • Există cazuri de comportamente indezirabile ale copiilor.

   • Frecventa instabilă şi în scădere a copiilor

   In continuare este necesară implicarea cadrelor didactice, a conducerii unităţii, a părinţilor, a întregului personal, pentru obţinerea unui climat care să asigure un comportament civilizat, superior, tuturor copiilor din unitatea noastră.

   • Gestionarea şi planificarea propriei activităţi.

   OPORTUNITĂŢI:

   • Participarea cadrelor didactice la cursuri de formare şi perfecţionare.

   • Colaborarea cu factorii educaţionali: familie, comunitate, ONG-uri, alte instituţii abilitate.

   • Colaborarea buna cu ISJ, CJAP, CCD şi Primăria Bistriţa.

   • Mediatizarea activităţilor din grădiniţă pe facebook

   AMENINŢĂRI:

   • Scăderea interesului familiei faţă de grădiniţă.

   • Familii dezorganizate (climat familial neadecvat).

   • Rezistenţa la schimbare.

   • Condiţiile materiale, respectiv localul impropriu al Grădiniţei nr. 2

   Se impune o colaborare mai strânsă cu familiile copiilor, o mai atentă preocupare a cadrelor didactice, faţă de copii, implicarea lor mai mult în activităţile grupei şi ale grădiniţei cât şi în activităţi extra-curriculare:, la activităţi sportive şi turistice, la parteneriate educaţionale etc

   4. ACTIVITATEA DE DEZVOLTARE PROFESIONALA:

   PUNCTE TARI:

   • Participarea la cursuri de formare: au participat la cursurile

   • Responsabilul comisiei metodice, Burzo Aurica, a completat portofoliile colectivului pe care îl coordonează

   • Cadrele didactice acordă atenţie completării portofoliilor personale.

   • Membri în consiliul consultativ al ISJBN (Pop Elena şi Crăciun Maria).

   • Implicarea responsabila a comisiei de perfectionare din scoala in identificarea nevoilor de formare si in prezentarea ofertelor de cursuri de formare si perfectionare. D-na Pop Elena a realizat o bază de date privind formarea profesională a cadrelor didactice

   PUNCTE SLABE:

   • Lipsa de interes a cadrelor didactice pentru cursuri de formare

   • Slaba sprijinire a activităţilor sportive.

   • Lipsa unei clădiri proprii

   • Lipsa unui cabinet metodic şi a unui centru de resurse propriu

   • Lipsa publicarii de articole în presa locală şi în reviste de specialitate

   • Slabe prestatie a cadrelor didactice la definitivat

   OPORTUNITĂŢI:

   • Ofertă diversificată de cursuri de formare organizate de CCD şi ISJ

   AMENINŢĂRI:

   • Lipsa de fonduri

   5. ACTIVITATEA COMISIEI METODICE

   În cadrul comisiei metodice a fost stabilită o strategie prin care în semestrul I accentul a căzut mai mult pe pregătirea teoretică prin intâlniri cu specialişti, formări, mese rotunde, ateliere, iar în semestrul al II-lea pe activităţi practice cu copiii. S-au derulat proiecte educative si s-au incheiat parteneriate educationale cu scoli si gradinite din municipiu, judet, tara, , Jandarmeria, Pompierii, Politia, Biblioteca Judeţeană, Primaria Bistrita, si altele. Toate educatoarele au organizat serbări de Crăciun şi cu ocazia Zilei Naţionale, 15 Ianuarie, 24 Ianuarie, 25 Octombrie. De asemenea s-a înregistrat o participare uşor mai susţinută la Grădiniţa nr. 10 la participări la simpozioane ceea ce denotă preocuparea constantă pentru formarea lor profesională.

   .

   Programul de ASIGURARE A ECHITĂŢII ÎN EDUCAŢIE s-a materializat în proiectul “Laptele şi cornul”, măsuri de protecţie socială – pentru copiii de la program normal

   Comisia de evaluare si asigurare a calităţii din şcoală s-a preocupat de reactualizarea Regulamentului si de atribuirea responsabilitatilor fiecarui membru în parte. A întocmit Planul strategic şi Planul operaţional pe anul în curs în colaborare cu consiliul de administraţie al unităţii.

   6. ACTIVITATEA EDUCATIVĂ

   PUNCTE TARI:

   • Activitatea educatoarelor s-a desfăşurat ca o activitate sistemică, de respectare a principiilor educaţiei formale şi non-formale

   • Colaborarea cu familia fiecărui copil pentru asigurarea reuşitei şcolare.

   • Încurajarea şi dezvoltarea parteneriatelor educative cu instituţii care au contribuit la ameliorarea activităţii educative: ISJBN, Primăria Bistriţa, CCD, CJAP, Inspectoratul Judetean de Poliţie, Poliţia de Proximitate, Bisericile de diferite culte creştine, Inspectoratul Judeţean al Jandarmeriei, Direcţia de sănătate publică BN, ONG-uri, Direcţia silvică, Protecţia Consumatorului, Pompierii, şi altele.

   • Creşterea numărului şi calităţii proiectelor educaţionale derulate sau aflate în derulare

    • Craciunul (serbări organizate)

    • 24 Ianuarie

    • Eminescu – 15 ianuarie

   PUNCTE SLABE:

   • Este greu de relizat activităţi cu un număr mare de copii, si într-un spaţiu neadecvat

   • Slaba organizare a bibliotecii gradinitei

   OPORTUNITĂŢI:

   • Unele cadrele didactice au absolvit cursul de FIAD, ceea ce va duce la o mai buna abordare şi integrare a cadrelor noi venite în colectiv

   AMENINŢĂRI:

   • Efortul material şi de timp mare necesar organizării acestor acţiuni..

   • Calitatea mai slaba a activitatii la clasa datorită conservatorismului şi rutinei

   7. ACTIVITĂŢILE EXTRACURRICULARE

   • PUNCTE TARI:

   • Organizarea de activităţi educative extra-curriculare multiple şi variate.

   • Organizarea de serbări şcolare

   • Organizarea şi ieşirea în comunitate cu întregul colectiv de copii pentru dezvoltarea

   componentei sociale.

   • Organizarea acţiunilor de voluntariat şi educaţia pentru comunitate

   PUNCTE SLABE:

   • Neimplicarea părinţilor în activităţile extracurriculare.

   • Neimplicarea tuturor educatoarelor in activităţişe de educaţie non formală

   OPORTUNITĂŢI:

   • Deplasarea în afara localului grădiniţei

   • Modernizarea bazei materiale a claselor

   AMENINŢĂRI:

   • Interpretarea greşită a demersului educativ al acestor deplasări de către terţi.

   Cooptarea diferiţilor reprezentanţi ai comunităţii locale ca parteneri în procesul educativ contribuie la informarea membrilor comunităţii despre valorile promovate în instituţiile de învăţământ. Cadrele didactice din unitatea noastră dovedesc disponibilităţi de colaborare în cele mai diverse domenii:educativ, sanitar, gospodăresc, informativ. Activităţile proiectelor derulate contribuie la creşterea imaginii publice a instituţiei. Activitatea constantă de pregătire profesională se realizează atât în mod individual, cât şi prin activităţile susţinute de CCD Bistriţa

   Proiectele GPP nr 2 sunt coordonate cu responsabilitate şi competenţă de cadrele didactice care îşi desfăşoară activitatea în unitate, iar implicarea copiilor este benefică atât pentru grădiniţă, cât şi pentru familii şi comunitatea locală.

   2. RESURSE UMANE

   PUNCTE TARI:

   • Personal didactic 100% calificat

   • 15 educatoare

   • 1 profesor logoped.

   • Personal didactic auxiliar: 1

   • Personalul nedidactic: 7

   PUNCTE SLABE:

   • Insuficienta popularizare a rezultatelor pozitive ale grădiniţei

   • Lipsa profesor consilier,

   OPORTUNITĂŢI:

   • Schimbarea cadrului legislativ

   • Alocarea de fonduri bugetare de la consiliul local

   AMENINŢĂRI:

   • Familii plecate în străinătate sau cu slabă dorinţă de implicare în prosul de invăţare al copiilor

   • Numărul mai slab de solicitări pentru inscrierea în grădiniţă

   II. DIMENSIUNEA FINANCIARĂ – RESURSE MATERIALE SI FINANCIARE

   PUNCTE TARI

   • Dotarea cu mobilier, perdele, aparatură electonică(surse bugetare şi proprii}

   • Modernizarea spaţiului existent şi modernizarea spaţiului nou primit ( realizare intrarea nouă, spălătoria, contabilitatea, centrul de resurse)

   • Încă o centrală termică proprie la spălătorie

   • Gestionarea optima a resurselor şi bazei financiare

   • Modernizarea grădiniţei nr. 10

   • Amenajarea spaţiului pentru deşeuri şi dotarea curţii cu bănci

   PUNCTE SLABE:

   • Neimplicarea in proiecte de finanţare extrabuget

   • Surse bugetare putine

   • Lipsa unui local propriu

   • Neamenajarea curţii

   OPORTUNITĂŢI:

   • Buget propriu .

   • Încheierea unui Acord de principiu cu firma BAUMIX pentru efectuarea de lucrări de reparaţii – sponsorizare la GPN nr. 10 in continuare

   AMENINŢĂRI:

   • Autoritatile locale nu acorda intotdeauna si la timp sprijin grădiniţei.

   • Lipsa pazei unităţii

   III. RELAŢIILE COMUNITARE ŞI INTERINSTITUŢIONALE

   PUNCTE TARI:

   • Colaborarea cu parteneri educaţionali pe bază de protocoale si proiecte in cadrul parteneriatelor.

   • S-a colaborat destul de bine cu ISJBN, MEN, CJAP, CCD, DPPD şi cu Primăria Bistriţa în realizarea programelor de dotări materiale, de dezvoltare profesională, etc.

   • Colaborarea cu Consiliul reprezentativ al părinţilor a fost bună

   • Derularea în condiţii bune, din punct de vedere al organizarii, a acţiunii Laptele şi cornul.

   PUNCTE SLABE:

   • Slaba iniţiativă din partea comunităţii înspre gradinita, majoritatea actiunilor se indreapta inspre scoli

   • Slaba implicare a membrilor comunitatii in forurile decizionale ale gradinitei

   OPORTUNITĂŢI:

   • Deschiderea Primariei Bistrita spre problemele noastre.

   AMENINŢĂRI:

   • Legislatia existenta nu este intotdeauna respectata.

   Se impune continuarea colaborării cu partenerii tradiţionali, dar şi găsirea unor noi parteneri si sponsori pentru activitatile organizate.

   Apreciem activitatea desfăşurată în anul şcolar 2014-2015 ca fiind complexă, eficientă şi de calitate.

   Director,

   Ţifrea Corina

  • Ultimele articole

   • Inscrieri

    Incep inscrierile pentru anul scolar 2016-2017!

  • Calendar

   October 2019
   M T W T F S S
   « Feb    
    123456
   78910111213
   14151617181920
   21222324252627
   28293031  
  • Facebook

   Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress

   Copyright © 2019 gradinitanr2bistrita.ro. All Rights Reserved.  Plugins